دوره و شماره: دوره 15، شماره 51، بهار 1398 
11. پیشایندهای درگیری تحصیلی: آزمون مدلی براساس نظریه انتظار- ارزش

صفحه 231-257

10.22054/jep.2019.41786.2675

احمد قدسی؛ سیاوش طالع پسند؛ علی محمد رضایی؛ محمدعلی محمدی فر