نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روان شناسی تربیتی، دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه آزاد واحد الکترونیک

3 دانشجوی دکتری روانشناسی و کودکان استثنائی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اضطراب امتحان پدیده‌ای گسترده است که با عملکرد مختل در امتحانات تحصیلی همراه است و می‌توان آن را رایج‌ترین ترس در میان دانش آموزان و دانشجویان دانست. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کمال‌گرایی با اضطراب امتحان با متغیر میانجی ذهن آگاهی در دانشجویان انجام شد. به‌منظور دستیابی به این هدف از میان 1042 نفر دانشجوی دختر و پسر دانشکده فنی و حرفه‌ای شهر قزوین که در سال تحصیلی 97-1396 مشغول تحصیل بودند؛ بر اساس فرمول کوکران و نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، تعداد 278 نفر انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس پنج‌وجهی ذهن آگاهی، پرسشنامه‌های اضطراب امتحان و کمال‌گرایی بودند. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS، ویراست 18 و لیزرل انجام گرفت. نتایج نشان دادند ذهن آگاهی در رابطه کمال‌گرایی با اضطراب امتحان میانجی گر کامل است. همچنین الگوی پیشنهادی از برازش نسبتاً خوبی با داده‌ها برخوردار است؛ بنابراین با توجه به نقش مهم ذهن آگاهی در درمان اضطراب امتحان، ضروری است برنامه آموزش ذهن آگاهی در مراکز مشاوره دانشگاه مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ابوالقاسمی، ع. (1381). اضطراب امتحان. اردبیل: نشر نیک آموز.
ابوالقاسمی، عباس.، اسدی مقدم، عزیزه.، نجاریان، بهمن و شکرکن، حسین. (1375). ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش اضطراب امتحان. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. 2(3)، 74-61.
ایزانلو، زهرا؛ عبدخدایی، محمدسعید و مهرام، بهروز. (1390). بررسی رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی و اضطراب پنهان در دانشجویان. پژوهش‌های روانشناسی و مشاوره، 1 (1)، 47 ـ 58.
بشارت، محمدعلی. (1388). رابطه بین کمال‌گرایی و سلامت روانی. دانشور، 3، 22-7.
حیدریان، حمید و نورورزی، محمد. (1393). پیش‌بینی اضطراب امتحان بر اساس تنظیم هیجانی و کمال‌گرایی دانش آموزان. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روانشناسی، 19 ریال 22-10.
سادوک، بنجامین و سادوک، ویرجینیا. (2000). چکیده روان‌پزشکی بالینی. ترجمه نصرت اله پورافکاری (1390). تهران: شهر آب.
سرمد، زهره. (1378). متغیرهای تعدیل‌کننده و واسطه‌ای، تمایزات مفهومی و راهبردی. پژوهش‌های روان‌شناختی، 5، 3 و 4، 81-63.
صادقی شاهدانی، مهدی؛ صاحب هنر، حامد؛ عظیم­زاده آرانی، محمد و حسینی دولت‌آبادی، سید مهدی. (1391). بررسی اثر شوک‌های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش BVAR: مطالعه موردی‌ای ران، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصادی در ایران، سال اول، شماره 4، ص 99-100.
غروی، مریم؛ خسروی، معصومه و نجفی، محمود. (1391). رابطه اضطراب امتحان، کمال‌گرایی و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی. اندیشه‌های نوین تربیتی، 8(3)، 50-31.
متوسلی، محمود و مزرعتی. محمد. (1390). پیش‌بینی و تحلیل سیاستی از تقاضای حامل‌های انرژی در ایران مدل‌های VAR,BVAR و پیشنهاد مدل‌های SBVAR، مجله برنامه و بودجه، شماره 43 و 44، ص 29-76.
مهاجر ارومیه، الهه. (1391). برآورد پارامترهای یک جمعیت متناهی با استفاده از توزیع پسین پولیا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته آمار، دانشگاه شیراز، دی ماه 1391.
 
Abrego, L., & Österholm, P. (2008). External linkages and economic growth in Colombia: insights from a bayesian Var model. IMF Working Papers, 1-24.
Borissov, B. (1997). BVAR modeling in the presence of outliers (Doctoral dissertation, University of Toledo).
Doan, T., Litterman, R., & Sims, C. (1984). Forecasting and conditional projection using realistic prior distributions. Econometric reviews, 3(1), 1-100.
Fouladgar, F., Dawood, S., & Khan, N. (2017). Cross-Cultural Validation of Dysfunctional Attitude Scale. Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology, 15(1), 11-19.
Gower, B. (2012). Scientific method: A historical and philosophical introduction. Routledge.
Green. W.H. (1993), "Econometric Analysis (2nd ed)", Macmillan Publishing Company.[u1] 
Handley, A. K., Egan, S. J., Kane, R. T., & Rees, C. S. (2014). The relationships between perfectionism, pathological worry and generalised anxiety disorder. BMC psychiatry, 14(1), 98.
Handley, A. K., Egan, S. J., Kane, R. T., & Rees, C. S. (2014). The relationships between perfectionism, pathological worry and generalised anxiety disorder. BMC psychiatry, 14(1), 98.
Harrison, J. A. (2011). Effects of a brief yoga intervention on test anxiety in fifth grade students (Doctoral dissertation, University of Dayton).
Hoffmann, A., Stoeber, J., & Musch, J. (2015). Multidimensional perfectionism and assortative mating: A perfect date?. Personality and Individual Differences, 86, 94-100.
James, K., Verplanken, B., & Rimes, K. A. (2015). Self-criticism as a mediator in the relationship between unhealthy perfectionism and distress. Personality and Individual Differences, 79, 123-128.
Janowski, K., & Łucjan, P. (2012). P-133-Worry and mindfulness: the role in anxiety and depressive symptoms. European Psychiatry, 27, 1.
Kabat‐Zinn, J. (2003). Mindfulness‐based interventions in context: past, present, and future. Clinical psychology: Science and practice, 10(2), 144-156.
Kim, J. Y., McHale, S. M., Crouter, A. C., & Osgood, D. W. (2007). Longitudinal linkages between sibling relationships and adjustment from middle childhood through adolescence. Developmental Psychology, 43(4), 960.
Lawson, D. J. (2006). Test anxiety: A test of attentional bias.
Macedo, A., Soares, M. J., Amaral, A. P., Nogueira, V., Madeira, N., Roque, C., ... & Pereira, A. T. (2015). Repetitive negative thinking mediates the association between perfectionism and psychological distress. Personality and Individual Differences, 72, 220-224.
Moore, A., & Malinowski, P. (2009). Meditation, mindfulness and cognitive flexibility. Consciousness and cognition, 18(1), 176-186.
Orbach, G., Lindsay, S., & Grey, S. (2007). A randomised placebo-controlled trial of a self-help Internet-based intervention for test anxiety. Behaviour Research and Therapy, 45(3), 483-496.
Serati, M., & Amisano, G. (2002). Time varying parameters BVAR models for inflation forecasting.
Shahar, G., Blatt, S. J., Zuroff, D. C., & Pilkonis, P. A. (2003). Role of perfectionism and personality disorder features in response to brief treatment for depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71(3), 629.
Sherry, S. B., Stoeber, J., & Ramasubbu, C. (2016). Perfectionism explains variance in self-defeating behaviors beyond self-criticism: Evidence from a cross-national sample. Personality and Individual Differences, 95, 196-199.
Short, M. M., & Mazmanian, D. (2013). Perfectionism and negative repetitive thoughts: Examining a multiple mediator model in relation to mindfulness. Personality and Individual Differences, 55(6), 716-721.
Stoeber, J., Schneider, N., Hussain, R., & Matthews, K. (2014). Perfectionism and negative affect after repeated failure. Journal of Individual Differences.
Toneatto, T. (2004). A Meta cognitive therapy for anxiety disorders: Buddhist psychology applied. Cognitive and Behavioral Practice, 9, 72–78.
Yiend, J., Savulich, G., Coughtrey, A., & Shafran, R. (2011). Biased interpretation in perfectionism and its modification. Behaviour research and therapy, 49(12), 892-900.
Zlomke, J. M. (2007). Test anxiety in nursing students (Doctoral dissertation, University of Wyoming).