نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش رفتار حرکتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار رفتارحرکتی،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی،تهران، ایران

3 استادیار رفتار حرکتی ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر نوع بیان آموزشی برانگیزش درونی و یادگیری حرکتی دانشجویان بود. 48 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان به شکل تصادفی در قالب سه گروه تحت سه نوع بیان آموزشی (حمایت‌کننده استقلال، کنترل‌کننده و خنثی) قرار گرفتند. هر سه گروه ابتدا یک فیلم آموزشی یکسان از پرتاب دارت را به شکل بی‌صدا مشاهده کردند. سپس 21 پرتاب (پیش‌آزمون) انجام داده و آنگاه هر گروه فیلم آموزشی مخصوص خود را دیدند. آموزش‌ها در فیلم دوم طوری طراحی‌شده بود که باوجود اطلاعات تکنیکی یکسان، درجات مختلفی از حق انتخاب یا اجبار را برای اجرای تکلیف فراهم می‌نمود. متعاقباً هر گروه 51 پرتاب به‌عنوان آزمون اکتساب (پس‌آزمون) انجام دادند. در روز دوم همه گروه‌ها بدون دریافت آموزش، 21 پرتاب (آزمون یادداری) انجام دادند. همه شرکت‌کنندگان بعد از پیش‌آزمون، پس‌آزمون و آزمون یادداری پرسش‌نامه انگیزش درونی مک ایولی و همکاران (1991) را تکمیل نمودند. نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر نشان داد که بیان آموزشی در گروه حمایت‌کننده استقلال با بهبود انگیزش درونی در این گروه، یادگیری را به‌طور معناداری ارتقا داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

حجازی دینان، پریسا؛ اصلانخانی، محمدعلی؛ فرخی، احمد و شجاعی، معصومه. (1390). اثر دستورالعمل کانون توجه بر سینماتیک و دقت پرتاب طی یادگیری پرتاب دارت در افراد مبتدی. نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی،9، 66-45.
دلاور، علی. (1396). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد. چاپ هفدهم.
شایان، ابوالفضل؛ حومنیان، داود؛ عابدینی پاریزی، حسین و فاضل کلخوران، جمال. (1396). اثر تعاملی (الگوی ماهر و الگوی از خود) و نوع بازخورد بر اجرا و یادگیری مهارت پرتاب دارت. نشریه رشد و یادگیری حرکتی، 10، 142-123.
قمری، محمد و جعفری اصغر. (1390). رابطه بین مؤلفه‌های انگیزش درونی و شادی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کرج. نشریه علوم رفتاری،8، 106-93.
قمری، محمد. (1391). رابطه بین سرمایه اجتماعی و انگیزش درونی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر کرج. نشریه آموزش و ارزشیابی،22، 58-45.
 
Abe, M., Schambra, H., Wassermann, E. M., Luckenbaugh, D., Schweighofer, N., & Cohen, L. G. (2011). Reward improves long-term retention of a motor memory through induction of offline memory gains. Current Biology, 21(7), 557-562.
Bernardi, G., Ricciardi, E., Sani, L., Gaglianese, A., Papasogli, A., Ceccarelli, R., ... & Pietrini, P. (2013). How skill expertise shapes the brain functional architecture: an fMRI study of visuo-spatial and motor processing in professional racing-car and naïve drivers. PloS one, 8(10), e77764.
Buckner, R. L. (2012). The serendipitous discovery of the brain's default network. Neuroimage, 62(2), 1137-1145.
Carreira, J. M. (2012). Motivational orienations and psychological needs in EFL learning among elementary school students in Japan. System, 40(2), 191-202.
Chen, D., & Singer, R. N. (1992). Self-regulation and cognitive strategies in sport participation. International Journal of Sport Psychology.
Chen, K. C., & Jang, S. J. (2010). Motivation in online learning: Testing a model of self-determination theory. Computers in Human Behavior, 26(4), 741-752.
Collins, A., Eneroth, P., & Landgren, B. M. (1985). Psychoneuroendocrine stress responses and mood as related to the menstrual cycle. Psychosomatic medicine.
De Muynck, G. J., Vansteenkiste, M., Delrue, J., Aelterman, N., Haerens, L., & Soenens, B. (2017). The effects of feedback valence and style on need satisfaction, self-talk, and perseverance among tennis players: An experimental study. Journal of sport and exercise psychology, 39(1), 67-80.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Cognitive evaluation theory. In Intrinsic motivation and self-determination in human behavior (pp. 43-85). Springer, Boston, MA.
Deci, E. L., Ryan, R. M., & Williams, G. C. (1996). Need satisfaction and the self-regulation of learning. Learning and individual differences, 8(3), 165-183.
Deci, E. L., Schwartz, A. J., Sheinman, L., & Ryan, R. M. (1981). An instrument to assess adults' orientations toward control versus autonomy with children: Reflections on intrinsic motivation and perceived competence. Journal of educational Psychology, 73(5), 642.
Hancock, G. R., Butler, M. S., & Fischman, M. G. (1995). On the problem of two-dimensional error scores: Measures and analyses of accuracy, bias, and consistency. Journal of Motor Behavior, 27(3), 241-250.
Hooyman, A., Wulf, G., & Lewthwaite, R. (2014). Impacts of autonomy-supportive versus controlling instructional language on motor learning. Human Movement Science, 36, 190-198.
Kirschbaum, C., Kudielka, B. M., Gaab, J., Schommer, N. C., & Hellhammer, D. H. (1999). Impact of gender, menstrual cycle phase, and oral contraceptives on the activity of the hypothalamus-pituitary-adrenal axis. Psychosomatic medicine61(2), 154-162.
Leiker, A. M., Bruzi, A. T., Miller, M. W., Nelson, M., Wegman, R., & Lohse, K. R. (2016). The effects of autonomous difficulty selection on engagement, motivation, and learning in a motion-controlled video game task. Human movement science, 49, 326-335.
Leotti, L. A., & Delgado, M. R. (2011). The inherent reward of choice. Psychological science, 22(10), 1310-1318.
Lewthwaite, R., & Wulf, G. (2010). Grand challenge for movement science and sport psychology: embracing the social-cognitive–affective–motor nature of motor behavior. Frontiers in psychology, 1, 42.
Lewthwaite, R., & Wulf, G. (2012). 10 Motor learning through a motivational lens. Skill acquisition in sport: Research, theory and practice, 173.
Lewthwaite, R., Chiviacowsky, S., Drews, R., & Wulf, G. (2015). Choose to move: The motivational impact of autonomy support on motor learning. Psychonomic Bulletin & Review, 22(5), 1383-1388.
Liu, D. L. J., Graham, S., & Zorawski, M. (2008). Enhanced selective memory consolidation following post-learning pleasant and aversive arousal. Neurobiology of learning and memory, 89(1), 36-46.
McAuley, E., Wraith, S., & Duncan, T. E. (1991). Self‐Efficacy, Perceptions of Success, and Intrinsic Motivation for Exercise 1. Journal of applied social psychology, 21(2), 139-155.
Reeve, J., & Tseng, C. M. (2011). Cortisol reactivity to a teacher’s motivating style: The biology of being controlled versus supporting autonomy. Motivation and Emotion, 35(1), 63-74.
Sanli, E. A., Patterson, J. T., Bray, S. R., & Lee, T. D. (2013). Understanding self-controlled motor learning protocols through the self-determination theory. Frontiers in psychology, 3, 611.
Ste-Marie, D. M., Carter, M. J., Law, B., Vertes, K., & Smith, V. (2016). Self-controlled learning benefits: exploring contributions of self-efficacy and intrinsic motivation via path analysis. Journal of sports sciences, 34(17), 1650-1656.
Su, Y. L., & Reeve, J. (2011). A meta-analysis of the effectiveness of intervention programs designed to support autonomy. Educational Psychology Review, 23(1), 159-188.
Urdan, T., & Schoenfelder, E. (2006). Classroom effects on student motivation: Goal structures, social relationships, and competence beliefs. Journal of school psychology, 44(5), 331-349.
Wulf, G. (2007). Self-controlled practice enhances motor learning: implications for physiotherapy. Physiotherapy, 93(2), 96-101.
Wulf, G., & Lewthwaite, R. (2016). Optimizing performance through intrinsic motivation and attention for learning: The OPTIMAL theory of motor learning. Psychonomic bulletin & review, 23(5), 1382-1414.
Wulf, G., Iwatsuki, T., Machin, B., Kellogg, J., Copeland, C., & Lewthwaite, R. (2018). Lassoing skill through learner choice. Journal of motor behavior, 50(3), 285-292.