نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 دانشیار گروه روان شناسی تربیتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر پیش­بینی عملکرد تحصیلی بر اساس حمایت خانواده، حمایت دوستان و دیگران با نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی،  تاب­آوری تحصیلی و مجذوبیت تحصیلی بود. در این مطالعه توصیفی همبستگی دانشجویان دانشگاه پیام نور بجنورد جامعه آماری را تشکیل دادند. تعداد 500  نفر به روش تصادفی طبقه­ای چندمرحله­ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و به مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی ( ,MSPSSزیمت، دالم، زیمت و فارلی، 1988)، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان (,CASES اون و فرامن، 1988)، پرسشنامه تاب­آوری تحصیلی (,ARI ساموئلز، 2004) و فهرست مجذوبیت تحصیلی ( ,SEIسالملا- آرو و آپادایا، 2012) پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون آماری همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر به کمک نرم افزارهای SPSSV19 و AMOSV20 انجام گرفت. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد بین همه متغیرهای مدل همبستگی مثبت معنی­داری وجود دارد. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد متغیرهای حمایت خانواده و دوستان هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم با میانجی­گری متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی، تاب­آوری تحصیلی و مجذوبیت تحصیلی نقش معنی­داری در پیش­بینی عملکرد تحصیلی داشتند. تأثیر مستقیم متغیر حمایت دیگران بر عملکرد تحصیلی معنی­دار نبود؛ اما این متغیر نیز با میانجی­گری سایر متغیرها تأثیر معنی­داری در پیش­بینی عملکرد تحصیلی داشت. بنابراین با توجه به یافته­های پژوهش حاضر کاربست تدابیر لازم به منظور افزایش حمایت اجتماعی، خودکارآمدی تحصیلی، تاب­آوری تحصیلی و مجذوبیت تحصیلی برای تقویت عملکرد تحصیلی دانشجویان پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

آزاد عبداله­پور، محمد.، شکری، امید. (1394). «تحلیل مشخصه­های روانسنجی فهرست مشغولیت تحصیلی در دانشجویان ایرانی». مجله ی مطالعات آموزش و یادگیری، 7 (2108-90.
- بلند، حسن.، انتظاری، مرجان.، سعادت، سجاد. (1396). «رابطه حمایت­های اجتماعی ادراک شده از سوی خانواده و تاب­آوری روان­شناختی با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان». راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 10 (2)،  122-115.
- پاک نهاد، زهرا.، مداحی، محمد ابراهیم. (1396). «رابطه رشد اجتماعی و حمایت اجتماعی با تاب­آوری در دانشجویان». پژوهش­های روانشناسی اجتماعی، 27، 66-49.
- پورسید، سیدمهدی.، متولی، محمد مسعود.، پورسید، سیدرضا.، براهیمی، زهرا. (1394). «رابطه استرس ادراک شده، کمال­گرایی و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویان». راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 8 (3)، 194-187.
- تمنائی­فر، محمد رضا.، لیث، حکیمه.، منصوری نیک، اعظم. (1392). «رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با خودکارآمدی در دانش­آموزان». مجله روانشناسی اجتماعی، 8 (28)، 39-31.
- حجازی، الهه.، سلیمانی، حمیده. (1389). «کیفیت دوستی، تقابل دوستی و تاب­آوری». مجله علوم رفتاری، 4 (4)،               325-319.
- حسین­زاده، علی ­اصغر.، عزیزی، مرتضی.، توکلی، حسین. (1393). «حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در نوجوانان: نقش واسطه­ای خودکارآمدی و حرمت خود». روا­­­نشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 11 (41)، 114-103.
- جلیلی، اکبر.، حجازی، مسعود.، انتصار فومنی، غلامحسین.، مروتی، ذکراله. (1397). «رابطه فراشناخت و عملکرد تحصیلی با میانجی­گری حل مسئله». فصلنامه سلامت روان کودک، 5 (1)،92-80.
- جلیلی، علی.، حسینچاری، مسعود. (1389). «تبیین تاب­آوری روانشناختی برحسب خودکارآمدی در دانشجویان  ورزشکار و غیر ورزشکار». رشد و یادگیری حرکتی ورزشی، 6، 153-131.
- جمالی، مکیه.، نوروزی، آزیتا، طهماسبی، رحیم. (1392). «عوامل مؤثر بر خودکارآمدی تحصیلی و ارتباط آن با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال 92-1391». مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 13 (8)،641- 629.
- چگینی، طوبی.، غلامعلی لواسانی، مسعود.، حجازی، الهه. (1396). «نقش واسطه­ای انگیزش درونی در رابطه بین ادراک از سبک­های والدگری و تاب­آوری تحصیلی». روا­­­نشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 13 (52)، 393-383.
- رستمی، رضا.، شاه محمدی، خدیجه.، قائدی، غلامحسین.، بشارت، محمد علی.، اکبری زردخانه، سعید.، نصرت آبادی، مسعود. (1389). «رابطه­ی خودکارآمدی با هوش هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه تهران». افق دانش، 16 (3)، 54-46.
- رضائی، اکبر.، خورشا، محسن.، مقامی، حمیدرضا. (1391). «بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی، باورهای انگیزشی و استراتژی­های یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان گروه­های علوم انسانی و علوم پایه». فصلنامه روان­شناسی، 8 (26)، 237-211.
- روحی، قنبر.، آسایش، حمید.، بطحایی، سید احمد.، شعوری بیدگلی، علیرضا.، بادله، محمد تقی.، رحمانی، حسین. (1392). «ارتباط خودکارآمدی و انگیزه تحصیلی در بین گروهی از دانشجویان علوم پزشکی». مجله مرکز  مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 8 (1)، 51-45.
- سلطانی­نژاد، مهرانه.، آسیایی، مینا.، ادهمی، بیانه.، توانایی یوسفیان، سمیرا. (1393). «بررسی شاخص­های روان­سنجی پرسشنامه تاب­آوری تحصیلیARI ». فصلنامۀ اندازه­گیر ی تربیتی، 5 (15)، 34- 17.
- سلیمی، عظیمه.، جوکار، بهرام.، نیک­پور، روشنک. (1388). «ارتباطات اینترنتی در زندگی: بررسی نقش ادراک حمایت اجتماعی و احساس تنهایی در استفاده از اینترنت». مطالعات روان­شناختی، 5 (3)، 102-81.
- سعیدی، فریبا. (1390). تأثیر آموزش مهارت­های فراشناختی راهبردهای مطالعه بر خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش­آموزان دوره راهنمایی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
- سواری، کریم. (1396). «اثر باورهای معرفت شناختی و ادراکات یادگیری بر عملکرد تحصیلی با میانجی­گری خودکارآمدی تحصیلی». شناخت اجتماعی، 6 (1)، 146-131.
- شریعت­نیا، کاظم.، کرد افشاری، فاطمه. (1393). «ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺍﺑﻄﻪﯼ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭﺁﻣﺪﯼ ﺑﺎ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭﺍﺣﺪ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﻬﺮ». ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻮﻡﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ.
- شریف موسوی، فاطمه. (1394). «تاب­آوری تحصیلی و درگیری تحصیلی در هنرستان­های شهر قم». ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﯼ ﻧﻮﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ.
- شریف موسوی، فاطمه، حجاری، الهه. (1394). «ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻭ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻧﻘﺶ ﻭﺍﺳﻄﻪﺍﯼ ﺗﺎﺏﺁﻭﺭﯼ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ». ﺩﻭﻣﯿﻦﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ، ﻋﻠﻮﻡﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻭ ﺳﺒﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ.
- صدوقی، مجید. (1397). «رابطه خودکارآمدی و تاب­آوری تحصیلی با سازگاری و عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی». راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11 (2)، 14-7.
- طاهری نسب، الهام. (1391). بررسی رابطه بین سرسختی تحصیلی و تاب­آوری تحصیلی با عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش­آموان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 91-90. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
- عزیزی ابرقوئی، محسن. (1389). رابطه بین خودکارآمدی و کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
- عشورنژاد، فاطمه. (1395). «اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان بر افزایش تاب­آوری و دلمشغولی­های تحصیلی در دانش­آموزان دختر نوجوان». فصلنامه روان­شناسی کاربردی، 10 (4)، 521- 501.
- فولادوند، خدیجه.، بشارت، محمدعلی.، فرزاد، ولی...، شهرآرای، مهرناز و حشمتی، رسول. (۱۳۸۹). «بررسی                 ویژگی­های سنجشی پرسشنامه خودکارآمدپنداری تحصیلی»  .مجله علوم روانشناختی، ۹ (۳۴)، ۱۶۸-۱۵۳.
- مرادی، ندا.، حاجی ­یخچالی، علیرضا.، مروتی، ذکراله. (1394). «رابطه علی مدیریت زمان و حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی روان­شناختی و عملکرد تحصیلی با میانجی­گری تنیدگی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز». مجله دست­آوردهای روان­شناختی، 4 (1)، 226-209.
- مرادیان اشرف آبادی، جلال. (1393). رابطه علی سبک­های فرزندپروری با عملکرد تحصیلی با میانجی­گری خودکارآمدی تحصیلی و انگیزه پیشرفت در دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
- مسعودی، اکبر.، محمدی، مهدی. (1385). «بررسی اثر محل سکونت و جنسیت بر ادراکات و عملکرد تحصیلی دانشجویان مهندسی و علوم پایه دانشگاه شیراز». مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 25 (4)، 200 - 185.
- مشایخی دولت آبادی، محمد رضا.، محمدی، مسعود. (1393). «تاب­آوری و هوش معنوی به منزله­ی متغیرهای پیش­بین خودکارآمدی تحصیلی در دانش­آموزان شهری و روستایی». روان­شناسی مدرسه، 3 (2)، 225-205.
- نظری تلخابی، اسماعیل. (1393). رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و درگیری تحصیلی با عملکرد تحصیلی در بین دانش­آموزان دبیرستانی شهرستان فراهان. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
- همتی، رضا.، غفاری، مسعود. (1395). «ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺤﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛّﺮ ﺑﺮ ﺗﺎب­آوری ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ» .رویکردهای نوین آموزشی، 11 (2)،  106- 87.
- هومن، حیدر علی. (1380). تحلیل داده­های چندمتغیری در پژوهش­رفتاری. تهران: نشر پارسا.
- یارمحمدزاده، پیمان.، فیض­اللهی، زهرا. (1395). «تعیین رابطه حمایت اجتماعی، انگیزه تحصیلی با خودکارآمدی تحصیلی دانش­آموزان دبیرستان­های شهر تبریز و آذرشهر». (1395). جامعه­شناسی کاربردی، 27 (1)، 169- 157.
 - Abd-Elmotaleb, M.,Saha, S. K. (2013). «The Role of Academic Self-Efficacy as a Mediator                Variable between Perceived Academic Climate and Academic Performance». Journal of             Education and Learning, 2 (3), 117-129.                                                                                   
- Akram, B.,Ghazanfar, L. (2014). «Self-efficacy andacademic performance of the students of Gujrat      
University, Pakistan». Academic Research International, 5 (1), 283-290.                                                                                                                                                 
- Arslan, C. (2009). «Anger, Self-Esteem, and Perceived Social Support in Adolescence». Social                                                                                                                   Behavior and Personality, 37 (4), 555-564.
- Bahar, H. H. (2010). «The effects of gender, perceived social support and sociometric status on academic success». Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 3801–3805.
- Baier, S. T. (2014). The Role of Academic Factors, Self-Efficacy Mentoring Relationships, and Learning Communities in Persistance and Academic Success of Freshmen College Students. Wayne State University Dissertations. Paper 870.                                                                                                            
- Bandura, A. (2001). «Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective». Annu. Rev. Psychol, 52, 1-26.
- Banerjee, R., McLaughlin, C.,  Cotney , J., Roberts , L., & Peereboom, C. (2016). Promoting Emotional Health, Well-being and Resilience in Primary Schools. Public Policy Institute for Wles, University of Sussex. 
- Bergen, A. (2013). «Self-efficacy, Special Education Students, and Achievement: Shifting the Lens». Rivier academic Journal, 9 (2), 1-9.             
- Casuso-Holgado, M. J., Cuesta-Vargas, A. I., Moreno-Morales, N., Labajos-Manzanares, M. T., Barón-López, F. J., Vega-Cuesta, M. (2013). «The association between academic engagement and achievement in health sciences students». BMC Medical Education, 13 (33), 1-7.  
- Çayırdağ, N. (2012). Perceived social support, academic self-efficacy and demographic characteristics as predictors of perceived stress among Turkish graduate students in the U.S.A. Doctoral thesis, Middle East Technical University.
- Chemers, M. M., Hu, L. & Garsia, B. F. (2001). «Academic Self-Efficacy and First-Year College Student Performance and Adjustment». Journal of Educational Psychology, 93 (1), 55-64.
- Collie, R.J., Martin, A.J., Bottrell, D., Armstrong, D., Ungar, M., & Liebenberg, L. (2016). «Social support, academic adversity, and academic buoyancy: A person-centered analysis and implications for academic outcomes». Educational Psychology. DOI: 10.1080/01443410.2015.1127330.
- Comfort O, A., Veronica O. A. (2016). «Peer Group and Parental Support as Correlates of Academic Performance of Senior Secondary School Students in South West, Nigeria». European Scientific Journal, 12 (7), 306-315.
- Dary, T., Pickeral, T., Shumer, R., & Williams, A. (2016). «Weaving student engagement into the core practices of schools». A National Dropout Prevention, Center/ Network position paper. 
- De Baca, C. (2010). «Resiliency and Academic Performance». A Review of the Literature, by Scholar Centric.
- Dogan, U. (2015).  «Student Engagement, Academic Self-efficacy, and Academic Motivation as Predictors of Academic Performance» . Anthropologist, 20 (3), 553-561. 
- Elahi Motlagh, S., Amrai, K., Yazdani, M. J., Abderahim, H., Souri, H. (2011). «The relationship between self-efficacy and academic achievement in high school students». Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 765–768.
- Esteve, E. B. (2008). Well-being and Performance in Academic Settings: The Predicting Role of Self-efficacy. Doctoral dissertation, Universitat Jaume I.
- Fallon, C. M. (2010). School Factors That Promote Academic Resilience in Urban Latino High School Students. Loyola University Chicago, Dissertations, Paper 122.                                                                         
- Finn, J. D., Rock, D. A. (1997). «Academic Success among Students at Risk for School Failure». Journal of Applied Psychology, 82 (2), 221-234.
- Gunuc, S. (2014). «The Relationships between Student Engagement and Their Academic Achievement». International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 5 (4), 216-231. 
- Hoff, J., Lopus, J. S.(January 2014).«Does Student Engagement Affect Student Achievement in High School Economics Classes?». Prepared for presentation at annual meetings of the Allied Social Science Association, Philadelphia.
- Hudson, W. E. (2007). The Relationship Between Academic Self-Efficacy and Resilience to Grades of Students Admitted under Special Criteria. Doctoral dissertation, Florida State University.
- Iglesia, G., Hoffmann, A. F.,liporace, M. F. (2014). «Perceived parenting and social support: can they predict academic achievement in argentinean college students?». Psychology Research and Behavior Management, 7, 251-259.
- Iglesia, G., Stover, J. B., Liporace, M. F. (2014). «Perceived Social Support and Academic Achievement in Argentinean College Students». Europe's Journal of Psychology, 10 (4), 637–649.
- Jennings, J. M., & Angelo, T. (2006). «Student engagement: measuring and enhancing engagement with learning». Proceedings a Symposium held on Monday and Tuesday 27 and 28 March 2006 at the Frederic Wallis House Conference Centre, Lower Hutt, and New Zealand.
- Johnson, T. (2012). Self- assessment: A means to enhance academic self- efficacy in year 12 mathematics. Master Thesis, Massey University. 
- Jowkar, B., Kojuri, J., Kohoulat, N., Hayat, A. S. (2014). «Academic Resilience in Education: The Role of Achievement Goal Orientations». Journal of Advances in Medical Education & Professionalism, 2 (1), 33-38.
- Kanaparan, G. (2016). Self-efficacy and Engagement as Predictors of Student Programming Performance: an International Perspective. Doctoral thesis, Victoria University of Wellington.
- Keye, M. D., Pidgeon, A. M. (2013). «An Investigation of the Relationship between Resilience, Mindfulness, and Academic Self-Efficacy». Open Journal of Social Sciences, 1 (6), 1-4.  
- Kezar, A., Kinzie, J. (2006). «Examining the Ways Institutions Create Student Engagement: The Role of Mission». Journal of College Student Development, 47 (2), 149-172. 
- Kızıldağ, S., Demirtaş-Zorbaz, S., Zorbaz, O. (2017). «School Engagement of High School Students», Education and Science, 42 (189), 107-119.
- Kotzé, M., Niemann, R. (2013). «Psychological resources as predictors of academic performance of first-year students in higher education». Acta Academica, 45 (2), 85-121.
- Lee, J.S. (2014). «The relationship between student engagement and academic performance: Is it a myth or reality?». The Journal of Educational Research, 107 (3), 177–185.
- Li, J., Han, X., Wang, W., Sun, G., Cheng, Z. (2018). «How social support influences university students' academic achievement and emotional exhaustion: The mediating role of self-esteem». Learning and Individual Differences, 61, 120-126.
- Linnebrink, E. A. Pintrich, P. R. (2002). «Motivation as an Enabler for Academic Success». School Psychology Review, 31 (3), 1-8.
- Mackinnon, S. P. (in press). «Perceived social support and academic achievement: Cross-lagged panel and bivariate growth curve analyses». Journal of Youth and Adolescence.
- Mallick, M. K., & kaur, S. (2016). «Academic Resilience among Senior Secondary School Students: Influence of Learning Environment». Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities, 8 (2), 20-27.
- Martínez, I. M., Peñalver, J., Meneghel, I. (2016). «Take Care of Well-Being: How Facilitators and Engagement Predict Performance of University Students». Multidisciplinary Journal for Education, Social and Technological Sciences, 3 (1), 100-117.
- Mattanah, J. F., Brooks, L. J., Brand, B. L., Quimby, J. L., Ayers, J. F. (2012). «A Social Support Intervention and Academic Achievement in College:  Does Perceived Loneliness Mediate the Relationship? ». Journal of College Counseling,15, 22-36.
- Meera, K. P., Jumana, M. K. (2015). «Self-Efficacy and Academic Performance in English». Department of Education, University of Calicut.
- Miranda, J. (2015). Academic Coaching, Student Engagement, and Instructor Best Practice.
     Doctoral Study, Walden University.
- Narayanan, S. S., Weng Onn, A. C. (2016). «the influence of perceived social support and self-efficacy on resilience among first year Malaysian students». Kajian Malaysia, 34 (2), 1–23.
- Novotný, S., Křeménková, L. (2016). «The relationship between resilience and academic performance at youth placed at risk». Accessed on 20 July 2017:                                                                      https://www.researchgate.net/publication/313602814. 
- Pajares, F. (2005). Self-Efficacy Beliefs of Adolescents, Information Age Publishing.
- Robbins, S. B., Lauver, K., Le, H., Le, H., Davis, D., Langley, R., Carlstrom, A. (2004). «Do Psychosocial and Study Skill Factors Predict College Outcomes? A Meta-Analysis». Psychological Bulletin, 130 (2), 261-288.
- Salami, S. O. (2011). «Psychosocial Predictors of Adjustment among First Year College of Education Students». US-China Education Review, 8 (2), 239-248.
- Schunk, D. H., DiBenedetto, M. K. (2016). Self-Efficacy Theory in Education from: Handbook of Motivation at School Routledge. Accessed on: 17 Feb 2019: https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315773384.ch3
- Shkullaku, R. (2013). «The Relationship between Self – efficacy and Academic Performance in the Context of Gender among Albanian Students». European Academic Research, I (4), 467-478.
- Sivandani, A., Ebrahimi Koohbanani, Sh., & Vahidi, T. (2013). «The relation between social        support and self-efficacy with academic achievement and school satisfaction among female junior high school students in Birjand». Social and Behavioral Sciences, 84, 668 – 673.
- Trucchia, S. M., Lucchese, M. S., Enders, J. E., Fernández, A. R. (2013). «Academic performance, psychological well-being, and coping strategies». Revista de la Facultad de Ciencias Médicas, 70 (3), 144-152.
- Zajacova, A., Lynch, S. M., Espenshade, T. J. (2005). «Self-Efficacy, Stress, and Academic Success in College». Research in Higher Education, 46 (6), 677-706.