نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

نشاط و شادابی همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای دانش‌آموزان و معلمان در مدارس مطرح بوده است. پژوهش‌های صورت گرفته، نشان داده‌اند که عوامل آموزشی، پرورشی، فیزیکی، مدیریتی و روابط در مدرسه در ایجاد شادکامی در معلمان و دانش‌آموزان، دخیل هستند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل تکنولوژیکی موثر بر شاداب سازی مدارس در شهرستان سرپل ذهاب، انجام شد. جامعه آماری شامل اساتید و خبرگان حوزه­ی تکنولوژی آموزشی و دبیران هستند که به صورت غیر تصادفی و هدفدار انتخاب شدند. بدین منظور 12 مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. برای شناسایی عوامل تکنولوژیکی موثر بر شاداب سازی مدارس، از تحلیل تماتیک با استفاده از نرم افزار NVIVO10  استفاده شد. نتایج حاصل از کدگذاری باز، محوری و انتخابی نشان داد که هفت عامل پرورشی، آموزشی، اهداف رفتاری، سخت افزاری و نرم افزاری، تعامل بین فناوری ها و محتوای آموزشی، سازمانی و تفویض اختیار مرتبط با فناوری از عوامل تکنولوژیکی موثر بر شاداب سازی مدارس در شهرستان سرپل ذهاب می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

احمدپوری، یونس، احمدپوری، میثم. (1396). روش­های چگونگی ایجاد نشاط و شادابی درمدارس و ایجاد انگیزه در دانش­آموزان، همایش بین­المللی مطالعات روان­شناسی، علوم تربیتی و اجتماعی، دانشگاه شیراز.
ارزانی، نیما. درویشی، حمید. زاعیان، مصیب. (1394). «بررسی عوامل شاداب سازی مدارس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان». روانشناسی تربیتی، 23: 87-98.
ایزدی، صمد، هاشمی، سهیلا، برزمینی، لیلا.  (1391). «بررسی عوامل موثر در شاداب سازی مدارس از دیدگاه دانش آموزان و اولیای مدرسه: با تاکید بر توسعه فرهنگی».  مطالعات توسعه اجتماعی فرهنگی، 1(1): 91-118.
ترکمان پری، منظر. ( ١٣٨٥ ). «مدرسه، مدرسه است». رشد مشاور مدرسه، 1(3): 5-3.
جعفری، ابراهیم، عابدی، محمدرضا، دریکوندی، هدایت الله. (1391). «شادمانی و عوامل موثر بر آن». تازه های علوم شناختی، 3 (4): 50-56.
جعفری، پریوش، طالب زاده، فاطمه. ( 1389 ). «ارائه مدلی برای نشاط و شادی در مدارس ابتدایی شهر تهران». فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 4(4): 9-32.
جعفری، سید ابراهیم، سیادت، سید علی، بهادران، نرگس. (1393). «بررسی عوامل موثر در شادمانی مدارس». روانشناسی و علوم تربیتی(اندیشه های نوین تربیتی)، 14: 44-31.
شفیع­زاده، حمید، اکبری، محبوبه. (1394). «ارزیابی وضعیت موجود شادی و نشاط در مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان ومدیران آموزش وپرورش شهرستان گرمسار». مجله روان­شناسی تربیتی، 6(3): 86-70.
فاضلیان، پوراندخت، عظیمی، صابر. (1395). «بررسی دیدگاه معلمان در مورد چگونگی شاداب سازی مدارس با توجه به استانداردهای کالبدی طراحی فضاهای آموزشی». نشریه پژوهش‌های تربیتی، 1(29): 41-61.
فضل الهی، سیف الله. جهانگیر اصفهانی،  نرگس. حق گویان، زلفا. ( 1389 ) «سنجش میزان و عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان پردیس قم دانشگاه تهران»، مؤسسه آموزشی و پژوهشیامام خمینی. 3(4): 89-108.
نوروزاده، طیب. (1388). «شاداب­سازی و عوامل مؤثر بر آن». فصلنامه مدارس کاراآمد، 6: 40-38.
نیاز آذری، کیومرث. (1393). «بررسی تأثیر شادابی و نشاط در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه شهرستان ساری». مطالعات برنامه آموزشی. 2( 3): 35-57.
نیستانی، فریبا، اسماعیلی شاد، بهرنگ، سلیمانپور، محبوبه. (1396). «مطالعه نظری پیرامون مؤلفه­های ساختاری و محتوایی مدارس بانشاط». پویش در آموزش علوم انسانی، 2(8): 18-1.
آل یاسین، میترا. (1392). «شادی و نشاط در محیط مدرسه». تربیت، 1: 12-9.
Domingo, M. G., & Garganté, A. B. (2016). Exploring the use of educational technology in primary education: Teachers' perception of mobile technology learning impacts and applications' use in the classroom. Computers in Human Behavior56, 21-28.
Freconna, G. L. (2006). Diversity Counts: An Examination of the Coping Cat from a Multicultural Treatment Perspective. Chicago School of Professional Psychology.
Halili, S. H., Sulaiman, H. (2018). Factors influencing the rural students' acceptance of using ICT for educational purposes. Kasetsart Journal of Social Sciences, 1-6.
Heflin, H., Shewmaker, J., & Nguyen, J. (2017). Impact of mobile technology on student attitudes, engagement, and learning. Computers & Education107, 91-99.
Jun, W. H., & Jo, M. J. (2016). Factor affecting happiness among nursing students in South Korea. Journal of psychiatric and mental health nursing23(6-7), 419-426.
Langevin, E. L. (2013). Undergraduate student happiness and academic performance: A correlation study (Doctoral dissertation, University of Phoenix).
Oishi, S., Koo, M., & Akimoto, S. (2008). Culture, interpersonal perceptions, and happiness in social interactions. Personality and Social Psychology Bulletin34(3), 307-320.