نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

کلاس جورچین معکوس، یکی از تکنیک‌های یادگیری مشارکتی است که بر اساس پویایی گروه و تعاملات اجتماعی قرار دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر روش جیگ ساو معکوس بر عملکرد تحصیلی و اضطراب آمار دانشجویان در درس آمار بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون - پس‌آزمون و گروه کنترل و شرکت‌کنندگان پژوهش 43 نفر از دانشجویان کارشناسی بودند. دانشجویان یک کلاس درس آمار را به روش جیگ ساو معکوس (20 نفر) و دانشجویان کلاس دیگر این درس را به روش تدریس معلم محور سخنرانی (23 نفر) آموزش دیدند. داده‌های پژوهش با مقیاس اضطراب آمار (رکابدار و سلیمانی، 1387) و آزمون عملکرد تحصیلی گردآوری شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره یک‌راهه استفاده شد. نتایج تحلیل آماری نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین گروه آزمایش و کنترل در عملکرد تحصیلی و اضطراب آمار دانشجویان وجود دارد (001/0>p). نتایج مقایسه میانگین‌ها نشان داد که میانگین گروه آزمایش در عملکرد تحصیلی به‌صورت معنی‌داری بیشتر از میانگین گروه کنترل است. در اضطراب آمار نیز میانگین گروه آزمایش به‌صورت معنی‌داری کمتر از میانگین گروه کنترل است. به‌طورکلی یافته‌های پژوهش نشان دادند که روش جیگ ساو معکوس اثر مثبتی بر برون دادهای تحصیلی دانشجویان مانند اضطراب و عملکرد دارد. به‌عبارت‌دیگر استفاده از این روش باعث افزایش عملکرد تحصیلی و کاهش اضطراب آمار این دانشجویان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اژه‌ای، جواد؛ ویسانی، مختار؛ سیادت، سمیه سادات و خضری آذر، هیمن. (1390). انگیزش تحصیلی و اضطراب آمار: بررسی نقش میانجی راهبردهای یادگیری، مجله روانشناسی، سال 15، شماره 2، ص 110-128.
بخشایش، علیرضا؛ جسمانی، سیده سمانه و افشانی، سیدعلیرضا. (1394). بررسی تأثیر مدارس هوشمند بر اضطراب رایانه، خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی و مقایسه آن با مدارس غیرهوشمند، اندیشه‌های نوین تربیتی، سال 11 شماره 2، ص 48-33.
بهرنگی، محمدرضا و آقایاری، طیبه. (1383). تحول ناشی از تدریس مشارکتی از نوع جیگ ساو در وضعیت سنتی تدریس دانش آموزان پایه پنجم، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، سال 3 شماره 10، ص، 53-35.
تقی­زاده، رقیه و عبدلی سلطان احمدی، جواد. (1396). اثربخشی روش تدریس جیگ ساو بر خودکارآمدی ریاضی و اضطراب ریاضی در درس آمار و مدل‌سازی در بین دانش آموزان علوم انسانی دوره دوم متوسطه، مجله روانشناسی مدرسه، سال 6، شماره 2، ص 25-7.
حسینی نسب، سید داوود و سلطانی، اکبر. (1390)، تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان، اندیشه‌های نوین تربیتی، سال 7، شماره 3، ص 29-9.
رستگار، احمد؛ صیف، محمدحسن؛ مظلومیان، سعید؛ طالبی، سعید و قربان جهرمی، رضا. (1394). نقش واسطه‌ای خودکارآمدی، اضطراب و سبک‌های مقابله در رابطه میان اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی آمار، رهیافتی نو در مدریت آموزشی، سال 6، شماره 2، ص 146-123.
رسولی، رؤیا؛ زندوانیان، احمد؛ آروین، فخرالسادات و دهقان، ساناز. (1391). مقایسه تأثیر روش‌های یادگیری مشارکتی و سخنرانی بر تفکر خلاق و پیشرفت تحصیلی درس حرفه‌وفن دانش آموزان دختر سوم راهنمایی شهر یزد، اندیشه‌های نوین تربیتی، سال 8، شماره 4، ص 52-29.
رکابدار، قاسم و سلیمانی، بهاره. (1387). ساختار عاملی مقیاس اضطراب آمار و ارتباط آن با ویژگی‌های فردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی آبادان، مجله علوم تربیتی، شماره 3، ص 124-103.
سانتراک، جان. دبلیو. (2008). روانشناسی تربیتی، ترجمه سعیدی. شاهده، عراقچی. مهشید، دانش فر. حسین (1387)، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.
شاهرخی، مسلم و نصری، صادق. (1393)، بررسی ارتباط کمال‌گرایی و اضطراب امتحان با اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان، اندیشه‌های نوین تربیتی، سال 10، شماره 2، ص 183-161.
غلامعلی لواسانی، مسعود؛ حجازی، الهه و خندان، فرح. (1390). بررسی اثربخشی روش یادگیری مشارکتی بر اضطراب ریاضی و رفتار کمک طلبی، مجله روانشناسی، سال 15، شماره 4، ص 397-411.
کاظمیان مقدم، کبری؛ مهرابی زاده هنرمند، مهناز و سودانی، منصور. (1387). بررسی اثربخشی روش حساسیت‌زدایی منظم بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی با کنترل ترتیب تولد در دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی شهر بهبهان، اندیشه‌های نوین تربیتی، سال 4، شماره 3، ص 78-55.
کرامتی، محمدرضا. (1386)، تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت‌های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ریاضی، مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، سال 37، شماره 1، ص 39-55.
 
Aronson, E., Blaney, N., Stephan, C., Sikes, J., & Snapp, M. (1978). The jigsaw classroom. Beverly Hills.
Baloğlu, M., Deniz, M. E., & Kesici, Ş. (2011). A descriptive study of individual and cross-cultural differences in statistics anxiety. Learning and Individual Differences, 21(4), 387-391.
Clute, P. S. (1984). Mathematics anxiety, instructional method, and achievement in a survey course in college mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 50-58.
Cruise, R. J., Cash, R. W., & Bolton, D. L. (1985, August). Development and validation of an instrument to measure statistical anxiety. In American Statistical Association Proceedings of the Section on Statistical Education (Vol. 4, No. 3, pp. 92-97).
Delucchi, M. (2014). Measuring student learning in social statistics: A pretest-posttest study of knowledge gain. Teaching Sociology, 42(3), 231-239.
Doymus, K. (2007). Effects of a cooperative learning strategy on teaching and learning phases of matter and one-component phase diagrams. Journal of Chemical Education, 84(11), 1857.
Doymus, K., Karacop, A., & Simsek, U. (2010). Effects of jigsaw and animation techniques on students’ understanding of concepts and subjects in electrochemistry. Educational Technology Research and Development, 58(6), 671-691.
Fagan, M. H., Neill, S., & Wooldridge, B. R. (2004). An empirical investigation into the relationship between computer self-efficacy, anxiety, experience, support and usage. Journal of Computer Information Systems, 44(2), 95-104.
Feinberg, L. B., & Halperin, S. (1978). Affective and cognitive correlates of course performance in introductory statistics. The Journal of Experimental Education, 46(4), 11-18.
Flowers, J. C., & Ritz, J. M. (1994). Cooperative learning in technology education. Monograph 13 of the Virginia Council on Technology Teacher Education.
Freng, S., Webber, D., Blatter, J., Wing, A., & Scott, W. D. (2011). The role of statistics and research methods in the academic success of psychology majors: Do performance and enrollment timing matter?. Teaching of Psychology, 38(2), 83-88.
Ghaith, G. (2003). Effects of the learning together model of cooperative learning on English as a foreign language reading achievement, academic self-esteem, and feelings of school alienation. Bilingual research journal, 27(3), 451-474.
Ghaith, G., & El-Malak, M. A. (2004). Effect of Jigsaw II on literal and higher order EFL reading comprehension. Educational Research and Evaluation, 10(2), 105-115.
Gömleksi˙ z, M. N. (2007). Effectiveness of cooperative learning (jigsaw II) method in teaching English as a foreign language to engineering students (Case of Firat University, Turkey). European journal of engineering education, 32(5), 613-625.
Hänze, M., & Berger, R. (2007). Cooperative learning, motivational effects, and student characteristics: An experimental study comparing cooperative learning and direct instruction in 12th grade physics classes. Learning and instruction, 17(1), 29-41.
Hedeen, T. (2003). The reverse jigsaw: A process of cooperative learning and discussion. Teaching Sociology, 31(3), 325-332.
Holliday, D. C. (2002). Jigsaw IV: Using Student/Teacher Concerns To Improve Jigsaw III.
Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1989). Cooperation and competition: Theory and research. Interaction Book Company.
Kyndt, E., Raes, E., Lismont, B., Timmers, F., Cascallar, E., & Dochy, F. (2013). A meta-analysis of the effects of face-to-face cooperative learning. Do recent studies falsify or verify earlier findings?. Educational Research Review, 10, 133-149.
Millis, B. J. (2010). Cooperative learning in higher education.
Ning, H., & Hornby, G. (2010). The effectiveness of cooperative learning in teaching English to Chinese tertiary learners. Effective education, 2(2), 99-116.
Onwuegbuzie, A. J. (1999). Statistics anxiety among African American graduate students: An affective filter?. Journal of Black Psychology, 25(2), 189-209.
Onwuegbuzie, A. J. (2004). Academic procrastination and statistics anxiety. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29(1), 3-19.
Onwuegbuzie, A. J., & Wilson, V. A. (2003). Statistics Anxiety: Nature, etiology, antecedents, effects, and treatments--a comprehensive review of the literature. Teaching in higher education, 8(2), 195-209.
Perkins, D. V., & Saris, R. N. (2001). A" jigsaw classroom" technique for undergraduate statistics courses. Teaching of psychology, 28(2), 111-113.
Schmidt, L. (2007). Dealing with Anxiety and Attitudes Towards Math. Academic Exchange Quarterly, 11(4), 28.
Slavin, R. E. (1986). Using student team learning (p. 109). Washington, DC: Professional Library National Education Association.
Stahl, R. J. (1994). Cooperative learning in social studies: A handbook for teachers. Addison-Wesley.
Wilson, S. G. (2013). The flipped class: A method to address the challenges of an undergraduate statistics course. Teaching of psychology, 40(3), 193-199.
Yoshiuchi, K., Yamamoto, Y., & Akabayashi, A. (2008). Application of ecological momentary assessment in stress-related diseases. BioPsychoSocial Medicine, 2(1), 13.
Yüksel, I. (2014). Impact of activity-based mathematics instruction on students with different prior knowledge and reading abilities. International Journal of Science and Mathematics Education, 12(6), 1445-1468.