طراحی الگوی برنامه درسی مساله محور در دوره پیش دبستانی

حلیمه میرعرب رضی؛ حسین فکوری حاجی یار؛ کاظم شریعت نیا؛ علی اصغر بیانی

دوره 17، شماره 62 ، دی 1400، صفحه 7-30

https://doi.org/10.22054/jep.2022.64275.3506

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی برنامه درسی مسئله محور در دورة پیش دبستان انجام شد. در این راستا پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری داده‌ها از رویکرد پدیدارشناسی استفاده شد و برای شناسایی مهم‌ترین مؤلفه‌های تشکیل دهندة عناصر برنامه درسی مسئله محور در دورة پیش دبستان از ابزار مصاحبة نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه ...  بیشتر

نقش واسطه ‏گری ابعاد شخصیت اصیل در ارتباط بین ادراک از جو مدرسه با بهزیستی‏ تحصیلی

رقیه تراهی؛ محمدرحیم جعفرزاده

دوره 17، شماره 62 ، دی 1400، صفحه 31-54

https://doi.org/10.22054/jep.2022.65571.3544

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ‏گری ابعاد شخصیت اصیل در ارتباط بین ادراک از جو مدرسه با بهزیستی ‏تحصیلی دانش آموزان بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش ‏آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان بهبهان بود که از میان آن ها تعداد 354 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس ‏‏بهزیستی ‏تحصیلی ...  بیشتر

مدل ساختاری خود ناتوان سازی تحصیلی بر اساس سبک فرزند پروری ادراک شده و باور های هوشی با میانجی گری جرات ورزی در دانش‌آموزان

محترم باقری فاروجی؛ لیلا دوقی؛ محمدمهدی شریعت باقری

دوره 17، شماره 62 ، دی 1400، صفحه 55-79

https://doi.org/10.22054/jep.2022.66664.3589

چکیده
  هدف از پژوهش خاضر ارائه مدل ساختاری خود ناتوان سازی تحصیلی بر اساس سبک فرزند پروری ادراک شده و باور های هوشی با میانجی گری جرات ورزی در دانش آموزان است. پژوهش حاضراز نظر هدف،کاربردی و از نظرروش،همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش کلیه‌ی دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بودند. تعداد افراد ...  بیشتر

اثربخشی آموزش راهبردهای برنامه‌ریزی عصب-زبان‌شناختی بر هوش هیجانی، انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی دانش-آموزان دختر مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری

لیلا منصوری؛ علیرضا حاجی یخچالی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ غلامحسین مکتبی

دوره 17، شماره 62 ، دی 1400، صفحه 81-105

https://doi.org/10.22054/jep.2022.66240.3572

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش راهبردهای برنامه‌ریزی عصب-زبان‌شناختی بر هوش هیجانی، انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی بود. روش‌ پژوهش حاضر آزمایشی از نوع پیش-آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه‌ آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر ایذه در سال تحصیلی 400-1399 تشکیل دادند. از جامعه فوق 30 نفر که دارای ناتوانی-های ...  بیشتر

نقش بازی وارسازی در یادگیری

سارا بنی عامریان؛ صلاح اسمعیلی گوجار

دوره 17، شماره 62 ، دی 1400، صفحه 107-130

https://doi.org/10.22054/jep.2022.58370.3266

چکیده
  بازی وارسازی یک رویکرد ابتکاری است که هدف آن افزایش تعامل و انگیزه کاربران و ارائه تجارب پایدار است. این رویکرد اخیراً به‌طور گسترده‌ای فراگیر شده است و رویکردی است که در بسیاری از زمینه‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. مقاله حاضر با هدف بررسی تأثیر بازی وارسازی بر یادگیری، شناسایی عناصر مهم در بازی وارسازی و رویکرد طراحی و ترکیب عناصر ...  بیشتر

اثربخشی فراشناخت درمانی بر اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر خرم‌آباد

عزت اله قدم پور

دوره 17، شماره 62 ، دی 1400، صفحه 131-144

https://doi.org/10.22054/jep.2022.7151.1279

چکیده
  زمینه: اضطراب امتحان به‌عنوان یک سازه شناختی- توجهی نقش موثری بر عملکرد دارد، زیرا افراد دارای اضطراب امتحان توجه خود را معطوف به فعالیت‌های نامربوط به تکلیف، اشغال فکری، انتقاد از خود و نگرانی‌های جسمانی کرده و در نتیجه توجه کمتری بر تکلیف دارند که این امر موجب کاهش عملکرد در آنان می‌گردد. هدف: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثربخشی ...  بیشتر

طراحی مدل مفهومی امتناع از مدرسه دانش‌آموزان دوره ابتدائی

فائزه هزاردستان؛ حسین سلیمی بجستانی؛ آتوسا کلانتر هرمزی؛ محمد عسگری

دوره 17، شماره 62 ، دی 1400، صفحه 145-176

https://doi.org/10.22054/jep.2022.65882.3555

چکیده
  چکیدههدف از پژوهش حاضر شناسایی شاخصه‌های امتناع از مدرسه و مولفه‌های موثر بر آن و ارائه مدل مفهومی امتناع از مدرسه دانش‌آموزان دوره ابتدائی بود. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش داده بنیان )گراندد تئوری( مبتنی بر مصاحبه با متخصصان حوزه کودک، والدین دانش-آموزان دارای رفتار امتناع از مدرسه و مربیان آنها انجام شد. بدین منظور با روش ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای تحول مثبت نوجوانی در رابطه بین جو اخلاقی مدرسه و رفتارهای آسیب‌زای تحصیلی

فاطمه ازادی ده بیدی؛ فرهاد خرمائی؛ راضیه شیخ‌الاسلامی؛ مسعود حسینچاری

دوره 17، شماره 62 ، دی 1400، صفحه 177-203

https://doi.org/10.22054/jep.2022.63216.3457

چکیده
  تحول مثبت نوجوانی، رویکردی جامع و یکپارچه است که بر نقاط قوت و فرایندهای انطباقی تاکید می‌کند. این رویکرد، مسیر نوجوانان را در جهت رسیدن به احساس شایستگی و کارآمدی در ابعاد مختلف جسمانی، اجتماعی، هیجانی، شناختی و اخلاقی هموارتر می‌کند و هدف آن ایجاد رفتارهای مثبت در نوجوانان است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه جو اخلاقی ...  بیشتر

اثربخشی آموزش بسته معنا محورتحصیلی مبتنی بر نظریه انسان سالم و آموزش روان‌شناسی مثبت‌نگر بر اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی ساکن دانمارک

محمدرضا صدری؛ محسن گل پرور؛ اصغر آقایی؛ لورا گیلیام

دوره 17، شماره 62 ، دی 1400، صفحه 205-226

https://doi.org/10.22054/jep.2022.61454.3372

چکیده
  اشتیاق به تحصیل متغیری بسیار با اهمیت برای موفقیت دانش‌آموزان در هر مقطعی است. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش معنامحور تحصیلی مبتنی بر نظریه انسان سالم و آموزش روان‌شناسی مثبت‌نگر بر اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی ساکن دانمارک اجرا شد. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با سه گروه و در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. جامعه آماری ...  بیشتر