نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تربیتی و روان شناسی-دانشگاه آزاد اسلامی- واحد آزادشهر-ایران

2 گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد آزادشهر، آزادشهر، ایران

3 گروه علوم تربیتی و روانشناسی واحدآزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی،آزادشهر، ایران

10.22054/jep.2022.64275.3506

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی برنامه درسی مسئله محور در دورة پیش دبستان انجام شد. در این راستا پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری داده‌ها از رویکرد پدیدارشناسی استفاده شد و برای شناسایی مهم‌ترین مؤلفه‌های تشکیل دهندة عناصر برنامه درسی مسئله محور در دورة پیش دبستان از ابزار مصاحبة نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری در این مرحله کلیة مربیان و متخصصان حوزة آموزش و پرورش پیش دبستانی بوده‌اند که نمونه‌ای متشکل از 10 نفر از این افراد به شیوه‌ی نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل یافته‌های این بخش از شیوة کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد و به منظور تعیین روایی و پایایی یافته‌های این بخش از شیوه تایید همکاران تحقیق و چند جانبه‌نگری برای تایید اعتبار بهره گرفته شد. نتایج بدست آموده با استفاده از الگوی ون منن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که در حوزة اهداف برنامه درسی مسئله محور در دورة پیش از دبستان (17 مؤلفه)، در حوزة محتوا (14 مؤلفه)، در حوزة روش‌های یاددهی- یادگیری (10 مؤلفه)، در حوزة روش‌های ارزشیابی (7 مؤلفه)، در حوزة مکان (18 مؤلفه) و در حوزة زمان نیز (10 مؤلفه) و مجموعاً 76 مؤلفه به عنوان مؤلفه‌های تشکیل دهنده عناصر برنامه درسی مسئله محور در دورة پیش دبستان شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها