نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور، بهبهان، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ‏گری ابعاد شخصیت اصیل در ارتباط بین ادراک از جو مدرسه با بهزیستی ‏تحصیلی دانش آموزان بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش ‏آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان بهبهان بود که از میان آن ها تعداد 354 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس ‏‏بهزیستی ‏تحصیلی تومینن سوینی و همکاران (2012)، پرسشنامه اصالت شخصیت وود و همکاران (2008) و پرسشنامه ادراک از جو مدرسه بییر و همکاران (2016) بود. برای تحلیل داده های توصیفی و ماتریس همبستگی از نرم افزار SPSS نسخه 26 و برای آزمون فرضیه و مدل پژوهش از نرم افزار AMOS نسخه 26 استفاده شد. یافته ها نشان دادند که مدل پژوهش با داده های جمع آوری شده برازش مطلوبی دارد. ادراک از جو مدرسه دارای اثر مستقیم و مثبت بر بر بهزیستی‏ تحصیلی بود. اگر چه ادراک از جو مدرسه دارای اثر مسقیم و منفی بر مؤلفه ‏های ازخودبیگانگی و پذیرش تأثیرات بیرونی بود، ولی تأثیر مستقیم و مثبت بر زندگی اصیل دانش ‏آموزان داشت. مؤلفه‏ های ازخودبیگانگی و پذیرش تأثیرات بیرونی دارای اثر مسقیم و منفی بر بهزیستی تحصیلی، در صورتی ‏که زندگی اصیل دارای اثر مستقیم و مثبت بر بهزیستی تحصیلی بود. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که به منظور افزایش بهزیستی‏ تحصیلی دانش آموزان باید به ابعاد شخصیت اصیل و ادراک از جو مدرسه آن ها توجه کافی به ‏عمل آید.

کلیدواژه‌ها

انوری، فاطمه و میکائیلی‏منیع، فرزانه. (1396). بررسی رابطه بین کیفیت تعامل معلم دانش‏آموز و ادراک از جو مدرسه با بهزیستی ذهنی در دانش‏آموزان. کنفرانس بین‏المللی روانشناسی، مشاوره و تعلیم و تربیت، مشهد، موسسه آموزش عالی شاندیز تحت حمایت سیویلیکا.
شمسی، عبدالحسین، قمرانی، امیر، صمدی، مریم و احمدزاده نیره، مریم. (1391). بررسی روایی و پایایی مقیاس شخصیت اصیل. فصلنامه روش‏ها و مدل‏های روان‏شناختی، 2(8)، 89-100.
عرب‏زاده بنی‏اسدی، راضیه و رحمتی، عباس. (1395). روابط ساختاری ابعاد شخصیت و بهزیستی روانی با نقش میانجیگری حمایت اجتماعی ادراک‏شده (خانواده) در مشاوران مدارس. فصلنامه خانواده و پژوهش، (28)، 33-50.
قدم‏پور، عزت‏اله، رادمهر، فرناز و یوسف ‏وند، لیلا. (1397). تآثیر آموزش برنامه جرأت‏ورزی بر میزان بهزیستی‏تحصیلی دانش‏آموزان دختر دوره متوسطه اول. نشریه اندیشه‏های نوین، 14(3)، 180-163.
کمری، ساسان، فولادچنگ، محبوبه و خرمایی، فرهاد. (1399). تبیین علّی بهزیستی‏تحصیلی بر اساس شناخت اجتماعی، اهداف پیشرفت اجتماعی و هیجان های مثبت تحصیلی و اجتماعی. روانشناسی تربیتی، 16(57)، 119-148.
مرادی، مرتضی، سلیمانی خشاب، عباسعلی، شهاب‏زاده، صدیقه، صباغیان، حمید و دهقانی‏زاده، حسین. (1395). آزمون ساختار عاملی و سنجش همسانی درونی نسخه ایرانی پرسشنامه بهزیستی‏تحصیلی. فصلنامه اندازه‏گیری تربیتی، 6(24)، 251-276.
محمدی، راحله، سرافراز، مهدی ‏رضا و قربانی، نیما. (1396). مقایسه‏ی نیازهای بنیادی روانی، حمایت اجتماعی و استرس در گروه معتاد و غیرمعتاد تفاوت‏های جنسیتی. پژوهش‏نامه روانشناسی مثبت، 3(1)، 49-60.
محمودی، حشمت‏الله، عرفانی، نصراله و محققی، حسین. (1396).  تدوین مدلی به منظور تبیین و پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر پایه نیازهای بنیادین روانشناختی و انگیزش پیشرفت تحصیلی. پژوهش در برنامه‏ریزی درسی، 14(53)، 67-80.
میرزایی فندخت، امید، درتاج، فریبرز، سعدی‏پور، اسماعیل، ابراهیمی‏قوام، صغری و دلاور، علی. (1399). نقش واسطه‏ای نیازهای اساسی روانشناختی در رابطه بین فرهنگ مدرسه و مشارکت تحصیلی دانش‏آموزان. سلامت روان کودک، 7(1)، 81-92.
نظامی، مینا، نقش، زهرا و حجازی، الهه. (1398). رواسازی، اعتبار یابی و تحلیل عاملی سیاهه ادراک دانش‏آموزان از جو مدرسه‏ی دلاویر 2016در دبیرستان‏های ایرانی. فصلنامه اندازه‏گیری تربیتی، 9(37)، 169-189.
نیکویه، سمیه و ربیعی نژاد، محمدرضا. (1398). پیش‏بینی کیفیت زندگی در مدرسه بر اساس ذهن آگاهی دانش‏آموزان،پنجمین کنفرانس ملی نوآوری‏های اخیر در روانشناسی، کاربردها و توانمندسازی با محوریت روان‏درمانی، تهران.
هومن، حیدرعلی. (1388). مدل‏یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‏افزار لیزرل. تهران: سمت.
 
 
References
Bear, G.G., Gaskins, C., Blank, J., & Chen, F.F. (2016). Delaware School Climate Survey—Student: Its factor structure, concurrent validity, and reliability. Journal of School Psychology, 49, 157–174.
Brunell, A. B., Kernis, M. H., Goldman, B. M., Heppner, W., Davis, P., Cascio, E. V., & Webster, G. D. (2010). Dispositional authenticity and romantic relationship functioning. Personality and Individual Differences, 48(8), 900–905.
Borkar, V. N. (2016). Positive school climate and positive education: Impact on students’ well-being. Indian Journal of Health and Wellbeing, 7(8), 861-862.
Chen, K. C., & Jang, S. J. (2010). Motivation in online learning: Testing a model of self- determination theory. Journal of Computers in Human Behavior, 26(4), 741–752.
Diddams,M., Chang,G.C(2012) Only human: Exploring the nature of weakness in authentic leadership. The Leadership Quarterly,23,593-603.
Elmore & Huebner, E. (2010). Adolescents’ satisfaction with schoolexperiences: Relationships with demographics, attachment relationships, and schoolengagement behavior. Psychology in the Schools, 47, 525-537.
Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. 3rd ed. Lonndon:SAGE publications.
Gibbons & Silva, O. (2011). School quality, child well-being and parents’ satisfaction. Economics of Education Review, 30(2), 312-331.
Giles, D. (2002). Advanced research methods in psychology. New York:Cambridge University Press.
Gino, F., Kouchaki, M., & Galinsky, A. D. (2015). The moral virtue of authenticity: How inauthenticity produces feelings of immorality and impurity. Psychological Science, 26(7), 983996.
Goldman & Kernis, MH. (2002). The role of authenticity in healthy psychological functioning and subjective well-being. Annals of the American Psychotherapy Association; 5:18–20.
Goldner & BerenshteinDagan T. (2016). Adolescents’true-self behavior and adjustment: The role offamily security and satisfaction of basicpsychological needs. Merril-Palmer Quarterly; 62:48–73.
Goetz, T., Sticca, F., Pekrun, R., Murayama, K., & Elliot, A. J. (2016). Intraindividual relations between achievement goals and discrete achievement emotions: an experience sampling approach. Learning and Instruction, 41(1): 115˚ 125.
Greenwood, C. R., Beecher, C., Atwater, J., Petersen, S., Schiefelbusch, J., Irvin, D.(2017). An Ecobehavioral Analysis of Child Academic Engagement: Implica tions for Preschool Children Not Responding to Instructional Intervention. Topics in Early Childhood Special Education, 0271121417741968.
Herrera, N., Gloria, A. M., & Castellanos, J. (2018). The role of perceived educational environment and high school generation on Mexican American Female community college students’ emic well-being. Journal of Diversity in Higher Education, 11(3), 254-267.
Harter, S.(2002). Authenticity. In: Snyder, C.R., Lopez, S.J. (Eds.), Handbook of Positive Psychology. Oxford University Press, New York, NY US, pp. 382–394.
Huli, P., & Aminbhavi, V. A. (2014). The Impact of Need for Cognition on Life Satisfaction of P.G. Students. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 19(4), 11-16.
Huppert, F.A. (2009). Psychological well‐being: Evidence regarding its causes and consequences. Applied Psychology: Health and Well‐Being, 1(2), 137-164.
Impett, E.A., Sorsoli, L., Schooler, D., Henson, J.M, & Tolman, D.L. (2008). Relationship authenticity and girls selfesteem across adolescence. Developmental Psychology; 44:722– 33.
Kernis, M. H., & Goldman, B. M. (2006). A multicomponent conceptualization of authenticity: Theory and research. In P. Z. Mark (Vol. Ed.), Advances in Experimental Social Psychology: Vol. 38, (pp. 283–357).
Kifer, Y.H., Heller, D., Perunovic, WQE, & Galinsky, A.D. (2013). The good life of the powerful: The experience of power and authenticity enhances subjective well-being. Psychological Science;24:280–8.
Kline, R. B. (2010). Principles and practice of structural equationmodeling. Third edition, Guilford Press.
Korhonen, J., Linnanmäki, K., & Aunio, P. (2014). Learning difficulties, academic wellbeing and educational dropout: A person-centred approach. Learning and individualdifferences, 31, 1-10.
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30: 608-610.
Lakey, CE., Kernis, MH., Heppner, WL, & Lance, CE. (2008). Individual differences in authenticity and mindfulness as predictors of verbal defensiveness. Journal of Research in Personality; 42:230–8.
Lenton, A. P., Slabu, L., & Sedikides, C. (2016). State authenticity in everyday life. European Journal of Personality, 30, 64–82.
Maxwell, S., Reynolds, K. J., Lee, E., Subasic, E., & Bromhead, D. (2017). The impact of school climate and school identification on academic achievement: Multilevel modeling with student and teacher data. Frontiers in psychology, 8, 2069.
Neff, K. D., & Harter, S. (2002). The authenticity of conflict resolutions among adultcouples: Does women’s other-oriented behavior reflect their true selves? SexRoles, 47, 403–417.
Norvilitis, J. M., & Reid, H. M. (2015). Predictors of College Success: Symptoms ofADHD, Psychological Well-being, Appreciation of the Liberal Arts, and Understanding of College Policies.
Osborne, K. J., Willroth, E. C., DeVylder, J. E., Mittal, V. A., & Hilimire, M. R. (2017). Investigating the association between emotion regulation and distress in adults with psychotic-like experiences. Psychiatry Research, 256, 66-70.
Pekrun, R. (2006). The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice. Educational Psychology Review, 18, 315–341.
Pilotti, M., Anderson, S., Hardy, P., Murphy, P., & Vincent, P. (2017). Factors Related to Cognitive, Emotional, and Behavioral Engagement in the Online Asynchronous Classroom. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 29(1), 145-153.
Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategiesfor assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40, 879-891.
Ridlo, S., & Lutfya, F. (2017). The correlation between metacognition levels with selfefficacy of biology education college students. Journal of Physics, 6(2): 824-829.
Rimpela, A., Kinnunen, Jaana M., Lindfors, P., Victoria Eugenia, S., Salmela-Aro, K.,  Perelman, J., Federico, B., & Lorant, V. (2020). Academic Well-Being and Structural Characteristics of Peer Networks in School. International Journal of Environmental Research and Public Health, pp2-14.
Rivera, G. N., Christy, A. G., Kim, J., Vess, M., Hick, J. A., & Schlegel, R. J. (2018). Understanding the relationship between perceived authenticity and well-being Advance online publication. Review of General Psychology.
Rosenfeld, L. B., Richman, J. M., & Bowen, G. L. (2000). Social support networks and school outcomes: The centrality of the teacher. Child and Adolescent Social Work Journal, 17(3), 205-226.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of Psychology, 52, 141–166.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2004). Autonomy is no illusion: Self-determination theory and the empirical study of authenticity, awareness, and will. In J.
Samdal, O., Wold, B., Bronis, M. (1999). Relationship between student’s perceptions of school environment, their satisfaction with school and perceived academic achievement: An international study”. School Effectiveness and SchoolImprovement, 10(3), 296-320.
Schlegel, R.J., Hicks, J.A., Arndt, J & King, L.A. (2009). Thine own self: True self-concept accessibility and meaning in life. Journal of Personality and Social Psychology; 96:473–90.
Simoes, C., Matos, M.G., Tome, G., Ferriera, M. & Chainho, H. (2010). Socialsatisfaction and academic achievement: the effect of school and internal assetsas moderators of this relation in adolescents with special needs. Journal ofProcedia Social and Behavioral Sciences, 9(-), 1177-1181.
Sutton, A. (2020).  Living the good life: A meta-analysis of authenticity, well-being and engagement. Personality and Individual Differences, 153 (2020) 109645.
Theran, S.A. (2010). Authenticity with authority figures and peers: Girls’ friendships, self-esteem, and depressive symptomatology. Journal of Social and Personal Relationships; 27:519–34.
Tiana, A. (2015). Attachment security and factors of authenticity. MS. Dissertation. Faculty of Humboldt State University: 1-74.
Truong, T. D., Hallinger, P., & Sanga, K. (2017). Confucian values and school leadership in Vietnam: Exploring the influence of culture on principal decision-making. Educational Management Administration & Leadership, 45(1), 77–100.
TuominenSoini, H., Salmela-Aro, K & Niemivirta, M. (2012). Achievement Goal Orientations and Academic Well-Being Across the Transition to Upper Secondary Education. Learn Individ Differ. 2012;22(3):290-305.
Upadyaya, K., & Salmela-Aro, K. (2017). Developmental dynamics between young adults’ life satisfaction and engagement with studies and work. Longitudinal and Life Course Studies, 8(1), 20-34..
Vaughn, L. A. (2017). Foundational tests of the need-support model: A framework for bridging regulatory focus theory and self-determination theory. Personality and Social Psychology Bulletin, 43, 313–328..
Verkuyten, M., & Thijs, J. (2002). School satisfaction of elementary school children: The role of performance, peer relations, ethnicity and gender. Social Indicators Research, 59(2), 203-228.
Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., Gardner, W. L., Wernsing, T. S., & Peterson, S. J. (2008). Authentic leadership: Development and validation of a theory-based measure. Journal of Management, 34(1), 89-126.
Woo, S. E., Harms, N. R., & Kuncel, N. R. (2007). Integrating personality and intelligence: Typical intellectual engagement and need for cognition. Personality & Individual Differences, 43, 1635- 1639.
Wood, A. M., Linley, P. A., Maltby, J., Baliousis, M., & Joseph, S. (2008). Theauthentic personality: A theoretical and empirical conceptualization, and thedevelopment of the authenticity scale. Journal of Counseling Psychology, 55, 385–399.
Yahyaei, D., Jabalameli Foroushani, Z., & Mahini, F. (2012). The school role in lively education and students’ mental health. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, 1408-1412.