نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 دانشیار روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22054/jep.2022.66240.3572

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش راهبردهای برنامه‌ریزی عصب-زبان‌شناختی بر هوش هیجانی، انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی بود. روش‌ پژوهش حاضر آزمایشی از نوع پیش-آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه‌ آماری پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر ایذه در سال تحصیلی 400-1399 تشکیل دادند. از جامعه فوق 30 نفر که دارای ناتوانی-های یادگیری بودند با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب و سپس نمونه منتخب به صورت تصادفی در قالب گروه‌های آزمایشی و گواه (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. آزمودنی‌های گروه آزمایش به مدت دو ماه در 10 جلسه 60 دقیقه‌ای تحت آموزش راهبردهای برنامه‌ریزی عصب-زبان‌شناختی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌های هوش هیجانی (پترایدز و فارنهام، 2001)، انگیزش پیشرفت (هرمنس، 1977) و خودپنداره تحصیلی (لیو و وانگ، 2005) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس چندمتغیره) استفاده شد. نتایج تحلیل بیانگر تأثیر راهبردهای برنامه‌ریزی عصب-زبان‌شناختی بر انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی آزمودنی‌‌های گروه آزمایش بود، اما بر هوش هیجانی تأثیر معناداری مشاهده نشد. بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان گفت آموزش راهبردهای برنامه‌ریزی عصب-زبان‌شناختی یک روش مفید و مؤثر در افزایش انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌های یادگیری است.

کلیدواژه‌ها