نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تکنولوژی آموزشی، علوم تربیتی و روانشناسی، علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 تکنولوژی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی

10.22054/jep.2022.58370.3266

چکیده

بازی وارسازی یک رویکرد ابتکاری است که هدف آن افزایش تعامل و انگیزه کاربران و ارائه تجارب پایدار است. این رویکرد اخیراً به‌طور گسترده‌ای فراگیر شده است و رویکردی است که در بسیاری از زمینه‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. مقاله حاضر با هدف بررسی تأثیر بازی وارسازی بر یادگیری، شناسایی عناصر مهم در بازی وارسازی و رویکرد طراحی و ترکیب عناصر انجام‌گرفته است. این مقاله از یک مرور سیستماتیک استفاده می کند که در آن از تحلیل اسناد و محتوا استفاده‌شده است. بر اساس یافته های این تحقیق در پژوهش‌های موردبررسی اثرگذاری این رویکرد بر روی یادگیری مثبت گزارش‌شده است و همچنین عناصر مورداستفاده در بیشتر پژوهش ها یکسان است که مهم‌ترین آن‌ها شامل بازخورد، امتیاز، زمان، رده بندی، رقابت، مشارکت، نوار پیشرفت، نشان، پاداش، چالش، راهنما، سیگنال هشداردهنده و مأموریت می باشند. در زمینه طراحی و ترکیب این عناصر بر تلفیق عناصر تأکید شده است، بدین معنی که استفاده از عناصر محدود در بازی وارسازی اثر مثبتی نخواهد داشت و بهتر است از مجموعه ای از این عناصر در طراحی بازی وارسازی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها