ارائه مدل پیش بینی برای بررسی میزان رضایت یادگیرنده در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه های دارای نظام آموزش از دور

دریاناز پهلوانی نژاد

دوره 9، شماره 30 ، دی 1392، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/jep.2013.6045

چکیده
  هدف از این تحقیـــق، ارائه مدلی برای سنجش عوامـل مـؤثر بـر میـزان رضـایت یادگیرنـده در سـامانه یـادگیری الکترونیکـی دانشـگاه های دارای نظـام آمـوزش از دور در دانشـگاه های دارای سیستم مجازی مسـتقر در شـهر تهـران در گروه هـای علـوم انسـانی اسـت. روش تحقیـق از نـوع همبستگی و به صورت پیمایشی انجام شده اسـت. دانشـگاه پیـام نـور- تربیـت ...  بیشتر

فرآیند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانش آموزان، اولیا و مربیان (مورد: مدارس سه دوره تحصیلی ایران) حسین تربتی نژاد

حسین تربتی نژاد

دوره 9، شماره 30 ، دی 1392، صفحه 25-54

https://doi.org/10.22054/jep.2013.6046

چکیده
  زمینه: ارزشیابی یکی از ارکان مهم آموزش و پرورش و بخش جدایی ناپذیر آن است، آمـوزش و پرورش فرایندی متشکّل و به هم پیوسته است که تمام اجزای آن به گونه ای سازمان یافته برای رسیدن به هدفی معین فعالیت می کنند. هدف: ایـن مقالـه بـا هـدف شناسـایی فرآینـد ارزشـیابی پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانش آموزان، اولیا و مربیان تنظیم و در آن تلاش گردیده ...  بیشتر

پیش بینی میزان موفقیت تحصیلی دانشجوی الکترونیکی: درنگی بر نقش متغیرهای دموگرافیک، پیشینه تحصیلی، نحوه گزینش و محل سکونت

محمدعلی رستمی نژاد

دوره 9، شماره 30 ، دی 1392، صفحه 55-78

https://doi.org/10.22054/jep.2013.6047

چکیده
  توسـعه آمـوزش الکترونیکـی در آمـوزش عـالی ایـران بسـیار سـریعتر از آمـوزش- پـرورش و کارآموزی است. با این وجود ریزش، مشروطی و افت تحصیلی یکـی از چالش هـایی مشـترکی است که نه تنها آموزش عالی ایران بلکه تمام کشورهای جهان با آن مواجه هسـتند. بـا توجـه بـه پیچیدگی پدیده افت تحصیلی، این پژوهش سعی دارد، عوامل پیشبینی کننـده میـزان موفقیـت ...  بیشتر

بررسی اثربخشی اجرای برنامه فلسفه برای کودکان به شیوه اجتماع پژوهشی در افزایش هوش هیجانی دختران دبیرستانی

هما رضایی

دوره 9، شماره 30 ، دی 1392، صفحه 79-106

https://doi.org/10.22054/jep.2013.6048

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشـی برنامـه آموزشـی فلسـفه بـرای کودکـان بـه شـیوه اجتمـاع پژوهشی در هوش هیجانی دختـران دبیرسـتانی انجـام شـد. بـدین منظـور یکـی از دبیرسـتان های منطقه 2 آموزش و پرورش شهر تهران به عنوان جامعـه پژوهشـی برگزیـده شـد. روش پـژوهش حاضر نیمه آزمایشی پـیش آزمـون-پـس آزمـون بـا گـروه کنتـرل بـود . پـس از جـایگزینی ...  بیشتر

مقایسه تأثیر سه روش آموزشی: (پژوهش محور، آموزش محور و آموزش- پژوهش محور) بر مهارت های طلبه های حوزه های علمیه خواهران

فروغ الصباح

دوره 9، شماره 30 ، دی 1392، صفحه 107-126

https://doi.org/10.22054/jep.2013.6049

چکیده
  هدف اساسی آموزش در نظام های تربیتی نوین فراخوانی انسان بـرای دسـتیابی بـه مهـارت هـای زندگی و استفاده بهینه از آن برای همگامی با تغییرات است برای تحقق آن، شیوه های آموزشی مناسب یکی از عوامل مهم به شمار می آید. در همین راستا این پژوهش با هـدف، مقایسـه تـأثیر سه شیوه آموزشی: پژوهش محور (اصلاح شـده شـیوه سـامرائی)، آمـوزش- پـژوهش محـور ...  بیشتر

تعیین نقش پیشینه تحصیلی، راهبردهای یادگیری و خود نظم دهی بر پیشرفت تحصیلی ریاضی

بهرام صالح صدق پور

دوره 9، شماره 30 ، دی 1392، صفحه 127-144

https://doi.org/10.22054/jep.2013.6050

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر به منظـور بررسـی رابطـه بـین پیشـینه تحصـیلی، راهبردهـای یـادگیری و خود نظم دهی با پیشرفت تحصیلی درس ریاضی انجام گرفته است. روش: این تحقیـق بـه روش توصیفیـ همبستگی انجام شـده اسـت. کلیـه دانـش آمـوزان دختـر سـال اول دبیرسـتان هـای شـهر برازجان استان بوشهر که در سال تحصیلی 90-89 به تحصیل اشتغال داشتند، جامعه آماری ایـن ...  بیشتر

اثربخشی آموزش رایانه یار بر حافظه کاری بر بهبود کارکردهای اجرایی و عملکرد ریاضیات دانش آموزان با اختلال ریاضیات

سکینه سلطاتی کوهبنانی

دوره 9، شماره 30 ، دی 1392، صفحه 145-164

https://doi.org/10.22054/jep.2013.6051

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور اثر بخشی آموزش رایانه یار حافظة کاری بر بهبود کارکردهای اجرایـی و عملکرد ریاضی دانش آموزان با اختلال ریاضیات انجام گرفت. در تحقیق نیمه آزمایشی حاضـر 20 دانش آموز با اختلال ریاضیات دختر پایـه سـوم تـا پـنجم ابتـدایی بـه روش نمونـه گیـری در دسترس از مراکز اخـتلال هـای یـادگیری شـهر تهـران در سـال تحصـیلی 1390 -1391 انتخـاب ...  بیشتر

اثربخشی اصول طراحی آموزشی (14 اصل چند رسانه ای مرینبور و کستر)بر بارشناختی و یادگیری موضوعات یادگیری در محیط های چندرسانه ای

طاهر محبوبی

دوره 9، شماره 30 ، دی 1392، صفحه 165-186

https://doi.org/10.22054/jep.2013.6052

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی رعایت اصول طراحی آموزشی بربارشناختی، یادگیری و یــاد داری در محــیط هــای یــادگیری چندرســانه ای مــی باشــد. ضــرورت انطبــاق آمــوزش بــا محدودیت های سیستم شناختی یاد گیرندگان دغدغه اصلی نظریه بارشناختی بوده است، با توجه به محدودیت ظرفیت شناختی انسـان، طراحـی موضـوعات یـادگیری در محـیط هـای ...  بیشتر

اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر بهبود عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

محمد سعید احمد

دوره 9، شماره 30 ، دی 1392، صفحه 187-106

https://doi.org/10.22054/jep.2013.6053

چکیده
  مهارت های ارتباطی آن دسته از مهارت هایی هستند که به واسطه آنها افـراد مـی تواننـد در گیـر تعامل های بین فردی و فرایند ارتباط شوند؛ یعنی فرایندی که در طی آن، افراد اطلاعات، افکـار و احساس های خود را از طریق مبادله کلامی و غیـر کلامـی بـا یکـدیگر در میـان مـی گذارنـد . پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر آموزش مهارت هـای ارتبـاطی بـرعـزت ...  بیشتر