نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مهارت های ارتباطی آن دسته از مهارت هایی هستند که به واسطه آنها افـراد مـی تواننـد در گیـر تعامل های بین فردی و فرایند ارتباط شوند؛ یعنی فرایندی که در طی آن، افراد اطلاعات، افکـار و احساس های خود را از طریق مبادله کلامی و غیـر کلامـی بـا یکـدیگر در میـان مـی گذارنـد . پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر آموزش مهارت هـای ارتبـاطی بـرعـزت نفـس و پیشـرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر زنجان انجام گردید. روش پژوهش، آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گره کنترل بود. ابزار های مـورد اسـتفاده شـامل آزمـون عـزت نفس کوپر اسمیت، معدل پایـان تـرم دانـش آمـوزان و برنامـه آموزشـی مهـارت هـای ارتبـاطی یونیسف (2004 ) بود. جامعه آماری را کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر زنجان در سال تحصیلی 90-1389 شامل می شد که با روش نمونه گیری خوشه ای چنـد مرحلـه ای، 60 نفـر از آنها انتخاب و به تصـادف در دو گـروه آزمایشـی و کنتـرل جـایگزین شـدند . نتـایج حاصـله از تحلیل کواریانس نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین میانگین عزت نفـس گـروه کنتـرل و آزمایش وجود دارد. همچنین تفاوت معنی داری بین میانگین پیشرفت تحصیلی گـروه کنتـرل و آزمایش وجود دارد. لذا می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت های ارتبـاطی موجـب بهبـود سازگاری اجتماعی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان می شود.

کلیدواژه‌ها