نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت لمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زمینه: ارزشیابی یکی از ارکان مهم آموزش و پرورش و بخش جدایی ناپذیر آن است، آمـوزش و پرورش فرایندی متشکّل و به هم پیوسته است که تمام اجزای آن به گونه ای سازمان یافته برای رسیدن به هدفی معین فعالیت می کنند. هدف: ایـن مقالـه بـا هـدف شناسـایی فرآینـد ارزشـیابی پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دانش آموزان، اولیا و مربیان تنظیم و در آن تلاش گردیده تا به این سؤال پاسخ داده شود که: آیا بین دیدگاه های دانش آموزان، اولیاء دانش آموزان و معلمان نسبت به ابعاد ارزشیابی تفاوت معنی داری وجود دارد؟ روش: این پژوهش از نـوع تحقیقـات توصـیفی پیمایشی. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار بکار رفته بـرای جمـع آوری داده هـا، پرسشـنامه محقق ساخته بوده است. نتایج: از مهمترین نتایج این مطالعه می توان به وجود تفاوت معنی داری بین دیدگاه های دانش آموزان، اولیـاء و معلمـان در ارزیـابی دقیـق مطلـوب عملکـرد و بـازدهی برنامه درسی، فرایند یاددهی– یادگیری، ارزیابی موقعیت های طبیعی و واقعی زندگی فراگیران، حفظ بهداشت و سلامت روانی فراگیران و انطباق نظام ارزشیابی آموزشی ایران با استانداردهای سنجش و ارزیابی پیشرفت تحصیلی فراگیران اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها