نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از این تحقیـــق، ارائه مدلی برای سنجش عوامـل مـؤثر بـر میـزان رضـایت یادگیرنـده در سـامانه یـادگیری الکترونیکـی دانشـگاه های دارای نظـام آمـوزش از دور در دانشـگاه های دارای سیستم مجازی مسـتقر در شـهر تهـران در گروه هـای علـوم انسـانی اسـت. روش تحقیـق از نـوع همبستگی و به صورت پیمایشی انجام شده اسـت. دانشـگاه پیـام نـور- تربیـت مـدرس-تهـران- شهید بهشتی- علم و صنعت ایران به عنوان جامعه آماری انتخـاب شـدند. جامعـه آمـاری شـامل 3039 نفراز دانشجویان دوره های یادگیری الکترونیکی در این تحقیـق از نمونـه گیـری تصـادفی استفاده شده است و 385 نفر از دانشجویان دوره های یادگیری الکترونیکی به صـورت تصـادفی انتخـاب شـده انـد. ابـزار جمـعآوری اطلاعـات پرسشـنامه ب بودکـه روایـی آن توسـط اسـاتید دست اندرکار آموزش از دور و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفـای کرونبـاخ بـرای پرسشـنامه س98/0به دست آمد. با استفاده از تحلیل های آماری، داده های حاصل از پرسشنامه بـه کمـک نـرم افزار لیزرل و با استفاده از روش مـدل سـازی معـادلات سـاختار یافته، مـدل پیشـنهادی تحقیـق، آزموده شد. نتایج حاصل نشان می دهد که ارتبـاطی بسـیار قـوی بـین محتـوا، فنـاوری، مـدرس، کیفیـت از بعـد (فنـی- آموزشـی- محتوا و اطلاعـات- خـدمات)، محـیط و رضـایت در سـامانه الکترونیکی وجود دارد. همچنین بر اساس ضرایب استاندارد شده رگرسـیونی (ضـرایب تحلیـل مسیر) مشاهده میشود به ترتیب عوامل محیطی دارای بیشترین اهمیـت، کیفیـت اطلاعـات رتبـه دوم، کیفیت آموزش رتبه سوم، کیفیت فنی رتبه چهارم، محتوا رتبـه پـنجم، اسـتاد رتبـه ششـم، کیفیت خدمات رتبه هفتم و فناوری رتبه هشتم هفتم کمترین اهمیت را دارد.

کلیدواژه‌ها