نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشـی برنامـه آموزشـی فلسـفه بـرای کودکـان بـه شـیوه اجتمـاع پژوهشی در هوش هیجانی دختـران دبیرسـتانی انجـام شـد. بـدین منظـور یکـی از دبیرسـتان های منطقه 2 آموزش و پرورش شهر تهران به عنوان جامعـه پژوهشـی برگزیـده شـد. روش پـژوهش حاضر نیمه آزمایشی پـیش آزمـون-پـس آزمـون بـا گـروه کنتـرل بـود . پـس از جـایگزینی 26 دانش آموز در دو گروه آزمایش و کنترل، پرسشنامه هـوش هیجـانی بـاران، جهـت بررسـی اثـر بخشی برنامه به صورت پیش آزمون و پس آزمـون تکمیـل شـد. گـروه کنتـرل در دوره اجتمـاع پژوهشی از فرایند اجرا دور نگه داشته شد و برای گروه آزمایش جلسات 5/1 ساعته هفتگـی بـه مدت 16 جلسه برگزار شد. گروه به شکل اجتماع پژوهشی اجرا شـد و داسـتان اکتشـاف هـری استتلمیر بـه عنـوان محـرک گفـت و گـو مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت . داده هـا بـا روش آمـاری کوواریانس تک متغیره تحلیل شد. پردازش داده ها حـاکی از آن بـود کـه در اثـر اعمـال متغیـر مستقل، میزان هر پنج مولفه هوش هیجانی در دو گـروه (بـا تعـدیل اثـر پـیش آزمـون ) افـزایش معناداری ایجاد شد. بر اساس این یافته و از آن رو کـه قـرار گـرفتن دانـش آمـوزان در اجتمـاع پژوهشی ایشان را به سمت و سوی ژرف نگری وتلاش بـرای خودارزیـابی و خود ارزشـیابی در زمینه مهارت های فکری و هیجانی سوق مـی دهـد، پیشـنهاد مـی شـود بـرای آمـوزش فلسـفه بـه کودکان در مدارس اهتمام ورزیده شود.

کلیدواژه‌ها