اثر بخشی آموزش مهارت‏های پرسشگری به معلمان بر تفکر انتقادی دانش‏آموزان متوسطه

کامران گنجی؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ رضا لطفعلی

دوره 9، شماره 27 ، فروردین 1392، صفحه 2-26

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت‏های پرسشگری به معلمان بر میزان تفکر انتقادی دانش‏آموزان پسر دوره متوسطه بود. طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی و از نوع پیش‏آزمون- پس‏آزمون باگروه کنترل است. جامعه آماری راکلیه دانش‏آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان ملایر تشکیل می‏دادند، از این جامعه 219 دانش‏آموز سال دوم و سوم رشته‏های علوم ...  بیشتر

رابطه بین ‌کمال‌گرایی و سبک‌های شناختی در دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر کرج

علی‌رضا کاکاوند؛ زهرا لبادی؛ شکرانه زارعی

دوره 9، شماره 27 ، فروردین 1392، صفحه 29-49

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه‌ی کمال‌گرایی با سبک‌های چندگانه شناختی شامل؛ تفکر سازنده، مقابله عاطفی، مقابله رفتاری، تفکر خرافاتی، تفکر طبقه‌بندی شده، تفکر اسرارآمیز و خوش‌بینی ساده‌لوحانه بود. در این مطالعه 330 دانش‌آموز دختر دبیرستانی در شهر کرج به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای- چند مرحله‌ای انتخاب شدند، پرسش‌نامه‏های کمال‌گرایی ...  بیشتر

بررسی تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی (شناختی و فراشناختی) بر باورهای انگیزشی (انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی، اضطراب آزمون) دانش‏آموزان دبیرستان

ناهید محمدی درویش بقال؛ حمیدرضا حاتمی؛ حسن اسدزاده؛ حسن احدی

دوره 9، شماره 27 ، فروردین 1392، صفحه 50-64

چکیده
  این پژوهش به منظور ارتقای باورهای انگیزشی دانش‏آموزان با تاکید بر نقش راهبردهای خود تنظیمی انجام شده است. پژوهش، نیمه آزمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش‏آموزان دختر سال اول دبیرستان شهرستان اسلامشهر بودند که 56 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند. در ابتدا هر دو گروه به پرسشنامه‏های ...  بیشتر

اثر هیجان خشم و سبک‏های شناختی بر فرایند تصمیم‏گیری با واسطه‏گری تمایلات فراشناختی: ارائه مدلی یکپارچه در تصمیم‏گیری

بهرام جوکار؛ مهدی رحیمی

دوره 9، شماره 27 ، فروردین 1392، صفحه 68-96

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسیمکانیسم فرایند تصمیم گیری از منظر شناخت داغ می‏‏باشد. در همین راستا، نقش خشم بهعنوان یک هیجان (همراه با نیمرخ شناختی) و سبک‏ها‏‏ی شناختی (نیاز به شناخت، نیازبه ساختار و نیاز به قطعیت) به عنوان شاخص انگیزش بر تصمیم‏گیری تحلیلی مبتنی برمدل پردازش دوگانه کلازینسکی (2004) مورد بررسی قرار گرفت. در این مدل تمایلاتفراشناختی ...  بیشتر

رابطه ارزش تکلیف و اضطراب امتحان: بررسی نقش واسطه‏ای جهت‏گیری هدفی

فریبرز درتاج

دوره 9، شماره 27 ، فروردین 1392، صفحه 98-111

چکیده
  اضطراب امتحان مسئله‏ای است که با عملکرد تحصیلی ارتباط دارد و شدت آن به عملکرد فرد آسیب زده و منجر به افت تحصیلی می‏شود و ارزش تکلیف به عنوان یک عامل مهم در رشد تحصیلی می‏تواند به واسطه جهت‏گیری هدفی بر اضطراب امتحان اثر داشته باشد. این پژوهش با هدف ارزیابی اثر مستقیم و غیر مستقیم ارزش تکلیف از طریق جهت گیری هدفی بر اضطراب امتحان ...  بیشتر

بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش چندگانه بر پیشرفت یادگیری و نگرش به درس زبان انگلیسی عمومی

علی عبدی؛ حبیب سلیمانی؛ بیژن رضایی

دوره 9، شماره 27 ، فروردین 1392، صفحه 114-133

چکیده
  هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیرآموزش مبتنی بر هوش چندگانه بر پیشرفت یادگیری و نگرش به درس زبان انگلیسی‏ عمومی دانشجویان دانشگاه آزاد کرمانشاه در نیم سال‏دوم تحصیلی 90 -89 بود. در مجموع 61 دانشجو دختر و پسر در دو کلاس مختلف که درس زبان انگلیسی عمومی را انتخاب کرده بودند در این پژوهش مشارکت داشتندکه از طریق روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای ...  بیشتر

واکاوی پذیرش نوآوری‏های برنامه درسی در نظام آموزش عالی (مورد مطالعه: آئین‏نامه بازنگری برنامه درسی دانشگاه‏های ایران)

محبوبه خسروی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ حسن ملکی؛ داریوش نوروزی

دوره 9، شماره 27 ، فروردین 1392، صفحه 136-168

چکیده
  این مقاله ضمن ارائه مدل مناسبی برای بررسی نوآوری‏های برنامه درسی، به آسیب شناسی نوآوری در مدل‏های مختلف پذیرش نوآوری در برنامه درسی می‏پردازد. هدف پژوهش بررسی و واکاوی وضعیت نوآوری‏های برنامه درسی در مرحله اجرا است. برای این منظور پس از بررسی عوامل و عناصر موثر بر پذیرش نوآوری در برنامه درسی نظام آموزش عالی ایران با استفاده ...  بیشتر