بررسی تأثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی (شناختی و فراشناختی) بر باورهای انگیزشی (انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی، اضطراب آزمون) دانش‏آموزان دبیرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران Mohammadi_ravan@yahoo.com

2 استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

3 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

4 استاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این پژوهش به منظور ارتقای باورهای انگیزشی دانش‏آموزان با تاکید بر نقش راهبردهای خود تنظیمی انجام شده است. پژوهش، نیمه آزمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش‏آموزان دختر سال اول دبیرستان شهرستان اسلامشهر بودند که 56 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند. در ابتدا هر دو گروه به پرسشنامه‏های خودکار آمدی، اضطراب آزمون و انگیزش تحصیلی پاسخ داده سپس گروه آزمایش ده جلسه تحت آموزش راهبردهای خودتنظیمی قرار گرفت اما گروه کنترل از این آموزش‏ها بهره‏مند نبود در نهایت هر دو گروه مجددا پرسش نامه‏های فوق را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده‏ها نشان داد که آموزش راهبردهای خودتنظیمی سبب ارتقای انگیزش درونی، احساس خودکارآمدی شده و اضطراب آزمون را کاهش می‏دهد.

کلیدواژه‌ها


احمدی، جمشید. (1374). میزان افسردگی در دانشجویان پزشکی، فصل نامه اندیشه ورفتار، سال اول، شماره4، 12-6 .
اسلاوین، رابرت ایی.(1387). روانشناسی تربیتی ،نظریه وکاربست، (ترجمه یحیی سید محمدی). نشر روان چاپ دوم.
البرزی، شهلا، و سیف، دیبا. (1381). بررسی رابطه باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری و برخی از عوامل جمعیت با پیشرفت تحصیلی گروهی از دانشجویان علوم انسانی در درس آمار. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره نوزدهم، شماره اول، صفحه82-73.
باقری یزدی، سید عباس. بوالهری، جعفر. و پیروی، حمید. (1374). بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان ورودی سال تحصیلی 74-73 دانشگاه تهران، فصلنامه اندیشه و رفتار، سال اول،  شماره4، 39-30.
بحرانی، محمود. (1384). مطالعه انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه استان فارس و عوامل همبسته با آن، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 22، شماره 4، پیاپی 45-39-30.
بلوم، بنجامین. س. (1363). ویژگیهای آدمی و یادگیری آموزشگاهی، (ترجمه علی اکبر سیف). مرکز نشر دانشگاهی.
جمشیدی، ف. (1376). عوامل مرتبط با انگیزش تحصیلی در بین دانش آموزان با منبع کنترل درونی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران.
حیدری پهلویان، احمد. محجوب، حسین. و ضرابیان، محمد کاظم. (1378). رابطه بین منبع کنترل درونی- بیرونی با افسردگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان. فصلنامه اندیشه و رفتار، سال چهارم، شماره 4، 31-21.
رضایی، اکبر. سیف، علی اکبر. (1384). نقش باورهای انگیزشی، راهبردهای یادگیری و جنسیت در عملکرد تحصیلی، فصلنامه تعلیم و تربیت،21-4.86-44.
سیف، علی اکبر. (1386). روانشناسی پرورشی نوین، نشردوران، ویرایش 6.
سیف، دیبا. لطیفیان، مرتضی. بشاش، لعیا. (1385). رابطه خودنظم دهی انگیزش با راهبردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی، مجله روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، سال دهم، شماره 1.
شاهسونی، س.(1379). علت کاهش انگیزش در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 79-78- شورای تحقیقاتی انجمن پژوهش آموزشی اصفهان، ص 18.
کجباف، محمد باقر. مولوی، حسین. شیرازی تهرانی، علیرضا. (1382). رابطه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی، تازه های علوم شناختی، سال 5، شماره 1، صفحه 33-27.
کدیور، پروین. (1383). روانشناسی تربیتی،  انتشارات سمت، چاپ هشتم.
محمد امینی، زرار. (1386). بررسی رابطه باورهای فراشناختی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر شهرستان اشنویه. فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 18.
مظلومی، سعید. احرامپوش، محمدحسن. ثروت، فرخ لقا. عسکرشاهی، محسن.(1378). بررسی میزان انگیزش تحصیلی و ارتباط آن با رفتارهای پرخطر بهداشتی در دانشجویان پسر، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دوره 18، شماره 3، صفحه 190-184.