افزایش اثربخشی برنامه درسی مهارت های زندگی از طریق خلق محیط های یادگیری سازنده گرا (مورد مهارت مدیریت خشم)

مرتضی کرمی؛ مجتبی تجری

دوره 9، شماره 29 ، مهر 1392، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22054/jep.2013.6099

چکیده
  با نظر به اهمیت آموزش و برنامه درسی مهارت های زندگی و مدیریت خشم به عنوان یکی از این مهارت ها، مطالعه حاضر با هدف مقایسه دو شیوه آموزش به روش سازنده گراییو شیوه فعلی (تدوین یافته توسط سازمان بهزیستی کشور) و کنترل خشم صورت گرفت. آزمایشی، با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده و جامعه آماری شامل دانشجویانی می باشد که در دوره های مدیریت ...  بیشتر

رابطه عزت نفس ناپایدار و ترس از ارزیابی منفی با خود ناتوان سازی در نوجوانان دانش آموز تهرانی

اسمعیل آزادی؛ جلیل فتح آبادی

دوره 9، شماره 29 ، مهر 1392، صفحه 23-46

https://doi.org/10.22054/jep.2013.6100

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط عزت نفس ناپایدار و ترس از ارزیابی منفی با خود ناتوان سازی در نوجوانان دانش آموز بود. در یک مطالعه مقطعی 386 دانش آموز دختر و پسر دبیرستانی از شهر تهران و در سال تحصیلی 90-89 انتخاب شدند که نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله ای بود. و مقیاس خود ناتوان سازی جونز و رودوالت (SHE)، مقایس عزت نفس ناپایدار چاپرول، روسیو ...  بیشتر

بررسی روابط خودکارآمدی و سبک های اسنادی در دانشجویان

حسین بیگدلی؛ سمیه علی مددی

دوره 9، شماره 29 ، مهر 1392، صفحه 47-68

https://doi.org/10.22054/jep.2013.6101

چکیده
  هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه خودکارآمدی و سبک های اسنادی در میان دانشجویان بود. روش: جهت دستیابی به این هدف، 363 نفر (205 نفر دختر و 158 نفر پسر) دانشجوی مقطع کارشناسی به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. دانشجویان در دانشکده های علوم انسانی و فنی- مهندسی دانشگاه آزاد تهران شرق در سال تحصیلی 1391-1390 مشغول به تحصیل بودند. پرسشنامه های سبک های اسنادی ...  بیشتر

مقایسۀ اثربخشی لینک های متنی تکرار شونده و لینک های ارجاعی درون متنی بر یادگیری و یادداری واژگان و درک مطلب زبان انگلیسی

وحید صالحی؛ داریوش نوروزی

دوره 9، شماره 29 ، مهر 1392، صفحه 69-95

https://doi.org/10.22054/jep.2013.6102

چکیده
  یکی از جنبه های آموزش زبان از طریق برنامه های آموزشی زبان رایانه ای که در چند سال اخیر توجه بسیاری را به خود معطوف نموده است، کمک به یادگیری واژگان از طریق استفاده از فن آوری لینک می باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر استفاده از دو لینک (متنی تکرار شونده و ارجاعی درون متنی) بر یادگیری و یادداری واژگان و درک مطلب زبان انگلیسی انجام ...  بیشتر

اثربخشی روش قصه گویی به صورت گروهی در افزایش عزت نفس کودکان دختر پایه دوم ابتدایی

مریم سلطانی؛ خدیجه آرین

دوره 9، شماره 29 ، مهر 1392، صفحه 97-110

https://doi.org/10.22054/jep.2013.6103

چکیده
  زبان قصه زبانی است بر گرفته از فطرت انسان ها و دوست داشتن قصه ها و شنیدن آنها از طبیعت انسان برخاسته است از آنجا که کودکان به فطرت نزدیک ترند، قصه و قصه گویی را دوست دارند و از آن تأثیر می پذیرند و می توان از آن به عنوان یک فن آموزشی و درمانی استفاده کرد و از آن طریق عزت نفس کودکان را افزایش داد. عزت نفس یک جنبه مهم در کار کرد یا کشش کلی فرد ...  بیشتر

مقایسه اثربخشی روش های تدریس مشارکتی و بارش مغزی و کفایت اجتماعی

آزادالله کرمی؛ حسن ملکی

دوره 9، شماره 29 ، مهر 1392، صفحه 111-134

https://doi.org/10.22054/jep.2013.6104

چکیده
  این پژوهش به منظور مقایسه اثربخشی روش های تدریس مشارکتی و بارش مغزی بر کفایت اجتماعی دانش آموزان پسر دوم راهنمایی به شهرستان قدس صورت گرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و برای رسیدن به هدف از روش تحقیق شبه آزمایشی استفاده شده است، طرح تحقیق شامل پیش آزمون و پس آزمون با گروه های آزمایش 1 و 2 است. جامعه این پژوهش عبارت است از ...  بیشتر

بررسی اصول روابط بین فردی براساس آموزه های اخلاقی- اجتماعی سوره حجرات و مدل یابی محتوایی از این آموزه ها

مرتضی کرمی؛ سیدصدرالدین شریعتی

دوره 9، شماره 29 ، مهر 1392، صفحه 135-173

https://doi.org/10.22054/jep.2013.6105

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور استنباط اصول روابط بین فردی براساس آموزه های اخلاقی- اجتماعی سوره حجرات صورت گرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش، توصیفی از. شیوه گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای بوده است. یافته های تحقیق شامل اصول ارتباط بین فردی: مانند توجه به جایگاه مخاطب (سلسله مراتب اجتماعی)، ...  بیشتر