دوره و شماره: دوره 9، شماره 28، تابستان 1392، صفحه 1-141