نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد aminkhandaghi@ferdowsi.um.ac.ir

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

نظر به وجود رابطه بین سبک یادگیری افراد با سبک تدریس
مرجّح آنان، مطالعه پیمایشی حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک تدریس مرجح دانشجویان رشته
علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد بر سبک یادگیری آنان انجام شد. 180 دانشجو از
میان 500 دانشجو در سال تحصیلی1390-1389 از طریق جدول نمونه‏گیری مورگان، انتخاب
شده و به پرسشنامه‏های سبک تدریس و سبک یادگیری پاسخ دادند. نتایج نشان داد که دانشجویان
به سبک تدریس فعال گرایش دارند و سبک یادگیری غالب آنان نیز سبک همگرا و جذب‏کننده
است. به علاوه، دانشجویانی که سبک تدریس فعال را ترجیح می‏دهند، سبک یادگیری آنان
اغلب واگراست طبق یافته‏ها پیشنهاد می‏شود که استادان از روش‏های فعال تدریس
استفاده کنند و در ضمن طراحی‏های تدریس خود شیوه‏های متفاوتی به‌کارگیرند تا دانشجویان
در تمام شیوه‏های یادگیری مهارت پیدا کنند و با لحاظ شدن سبک‏های مختلف تدریس مرجح
آنان، موجبات پیشرفت تحصیلی آنان فراهم شود

کلیدواژه‌ها

احدی، عابدسعیدی، سهیل ارشدی، قربانی. (1388). سبک یادگیری دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، مرکز تحقیقات پرستاری، 11(2 (پیاپی 34)):141-147. 
اسکندری و صالحی. (1388). بررسی تأثیر مطابقت میان سبک‌های تدریس و یادگیری بر عملکرد درسی دانشجویان(مطالعه موردی: دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه کردستان)، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره دوم، شماره دوم.
الهی، آزادفلاح، رسول زاده، طباطبایی (1383). رابطه سبک‌های یادگیری وابسته/ ناوابسته به زمینه و پیشرفت در یادگیری زبان انگلیسی، مجله روان‏شناسیبهار; 8(1 (پیاپی 29)):22-36. 
پازارگادی، طهماسبی. (1389). سبک‌های یادگیری و کاربرد آن‌ها در پرستاری، راهبردهای آموزشی، 3(2):73-76.
پورآتشی، موحد محمدی, شعبان علی فمی. (1388). شناخت سبک‌های یادگیری دانشجویان رشته کشاورزی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران; 5(1): 37-46.
رسولی نژاد، رسولی. (1384). بررسی سبک یادگیری دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گام‌های توسعه در آموزش پزشکی; 3(1):26-32. 
رضایی، کوهستانی، گنجه، عنبری (1388). سبک یادگیری دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی اراک، دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره آورد دانش); 12(4 (ویژه نامه شماره 1)):44-51.
سیف، علی اکبر. (1377). روان‏شناسی پرورشی (روان‏شناسی یادگیری و آموزش)، تهران: آگاه
معیاری، صبوری کاشانی، قریب، بیگلرخانی. (1388). مقایسه سبک‌های یادگیری دانشجویان سال اول و سال پنجم رشته پزشکی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی، گام‌های توسعه در آموزش پزشکی; 6(2):110-118. 
ولی‏زاده، فتحی­آذر، زمان­زاده. (1385). سبک­های یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، آموزش در علوم پزشکی، 6(2):136-140.
یزدی. (1388). بررسی و مقایسه شیوه‌ها و سبک‌های یادگیری دانشجویان دانشکده‌های مختلف دانشگاه الزهرا (راهکاری به منظور شناسایی مسیر حرفه‌ای)، اندیشه‌های نوین تربیتی; 5(2):123-145.