میزان اثر بخشی بازی رایانه‏ای جمع اعداد در یادگیری و یادداری در درس ریاضی اول ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی Hossein.dehganzadeh@gmail.com

2 - دانشجوی کارشناسی ارشد روان‏شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

3 - دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف این پژوش بررسی میزان اثربخشی بازی رایانه‏ای جمع اعداد در یادگیری و یادداری درس ریاضی اول ابتدایی بود. برای رسیدن به این هدف از روش شبه آزمایشی و از طرح پیش‏آزمون و پس‏آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه این پژوهش تمامی دانش‏آموزان اول ابتدایی پسر شهرستان ورزقان و نمونه آن 30 نفر از این جامعه بود که از طریق نمونه‏گیری خوشه‏ای انتخاب شدند و در دو گروه‏ گواه و آزمایشی قرار‏گرفتند. برای هر دو گروه پیش‏آزمون، پس‏آزمون و آزمون یادداری اجرا شد. آموزش برای گروه گواه از طریق روش مرسوم و برای گروه آزمایشی از طریق بازی رایانه‏ای جمع اعداد ارائه شد. برای تحلیل داده‏ها در بخش آمار توصیفی، شاخص‏هایی نظیر میانگین و انحراف استاندارد نمرات، مورد استفاده قرار گرفت. و در بخش آمار استتنباطی و برای بررسی فرضیه پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس بهره گرفته شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که تفاوت میان نمرات یادگیری و یادداری گروه کنترل و آزمایشی در سطح آلفای 0.05 معنی‏دار می‏باشد.

کلیدواژه‌ها


سیف، علی اکبر. (1386). روان‏شناسی تربیتی نوین، تهران، دوران.
شاوردی، تهمینه. (1381). بررسی اثرات اجتماعی، فرهنگی و جسمانی بازی‏های رایانه‏ای بر روی کودکان و نوجوانان، تهران، کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان.
نوروزی، داریوش و دهقانزاده، حسین. (1390). طراحی بازی‏های رایانه‏ای آموزشی، تهران، انتشارات گویش نو.