مقایسه مهارت نوشتاری در میان دانش آموزان پایه اول دبستان با و بدون تجربه ی پیش از دبستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - کارشناس ارشد آموزش و پرورش پیش از دبستان، دانشگاه علامه طباطبائی A.shohoudi@gmail.com

2 2- استاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 3- دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر به مقایسه مهارت نوشتاری کودکان با و بدون تجربه پیش دبستانی در پایه ی اول دبستان و ارائه راهکارهای مناسب می‌پردازد. در این پژوهش علّی- مقایسه‌ای، جامعه آماری کلیه دانش آموزان پایه اول دبستان در شهر تهران است که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شده است؛ بدین صورت که نمونه‌ای با حجم 60 دانش‌آموز کلاس اول دبستان که 30 نفر را دانش آموزان دارای تجربۀ پیش از دبستان (15 نفر دختر و 15 نفر پسر) و 30 نفر دیگر را دانش آموزان بدون تجربۀ پیش از دبستان تشکیل می‌دادند. برای مشخص کردن دانش آموزان با و بدون تجربۀ پیش از دبستان به پروندۀ تحصیلی آنان مراجعه شد که به تأیید معلمان رسید، همچنین برای آزمون مهارت نوشتاری دانش‌آموزان از آزمون پیشرفت نوشتن (راغب، 1384) استفاده شد. در تحلیل داده‌ها، مشاهده گردید که در تمامی فرضیه‌های پژوهشی بین دانش‌آموزان با تجربۀ پیش از دبستان نسبت به دانش آموزان بدون تجربۀ پیش از دبستان از نظر مهارت املاء و انشاء تفاوت معناداری وجود دارد. مهارت نوشتن در دو زمینۀ املاء و انشاء  بهتر از دانش‏آموزان بدون تجربۀ پیش از دبستان است و عامل جنسیت نیز در این تفاوت‌ها مؤثر واقع شده است. بر این اساس، بر نقش تجربه‌های پیش از دبستان بر مهارت‌های نوشتاری تأکید می‌شود.

کلیدواژه‌ها


امیری هنزکی، ناهید. (1376). ارائه الگوی آموزشی درس انشاء و مقایسه آن با وضعیت جاری آموزش انشاء در دورۀ تکمیلی نهضت سواد آموزی. پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی، دانشگاه علامه طباطبائی.
بای، نرجس. (1388). بررسی تأثیر دوره پیش دبستانی بر رشد خلاقیت دانش آموزان کلاس اول ابتدایی در سال تحصیلی 89-1388. پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه علامه طباطبائی.
بازگیر، علی. (1386). مقایسه رشد زبان کودکان با و بدون تجربه مهدکودک پایه اول ابتدائی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد روان‏شناسی کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبائی.
براری، محمد. (1379). بررسی مشکلات درس انشاء در مدارس ابتدایی کردستان. شورای تحقیقات آموزش و پرورش کردستان. پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش و پرورش پیش از دبستان، دانشگاه علامه طباطبائی.
بیابانگرد، اسماعیل. (1377). راهنمای والدین و معلمان در تربیت و آموزش کودکان، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
بک، جان. (1375). چگونه فرزند باهوشتری تربیت کنیم (ترجمه علی شایق). تهران: سازمان نشر و چاپ کویر.
حیدری، اکرم. (1374). روان‏شناسی رشد و اختلالات روانی رایج در کودکان. تهران: انتشارات دیبا.
راغب، حجت الله. (1384). راهنمای آزمون پیشرفت تحصیلی نوشتن پایه اول ابتدایی (ساخت و هنجاریابی). تهران: انتشارات پژوهشکده استثنایی کشور.
راغب، حجت الله. (1384)، ویژگی‌های روان سنجی آزمون پیشرفت تحصیلی نوشتن پایه اول ابتدایی. مجله پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، شماره 2. 202-183.
کول، وینتا. (1386). برنامه آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان. (ترجمه فرخنده مفیدی). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‏ها (سمت).
عندلیبی، محمد. (1385). مبانی زبان آموزی کودک و روش تدریس مهارت‏های زبانی. تهران: رسانه تخصصی.
طالب زاده نوبریان، محسن. (1384). برنامه‌ریزی آموزش و پرورش کودکان پیش از دبستان. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
ضرغامیان، مهدی. ( 1378). فراگیری مهارت‌های زبانی و مسائل زبان آموزی، رشد آموزش ابتدایی، مرداد،144-145.
صمدی، علی. (1387). ماریا مونته سوری، نظام نوین تربیتی و آموزشی. تهران: انتشارات دانژه.
کاترین، لاندرث. (1370). آموزش و یادگیری (در دوران پیش از دبستان). (ترجمه ناصرقلی بوالحسنی). تهران: انتشارات آینده.
مفیدی، فرخنده. (1372). شناخت آموزش و پرورش پیش از دبستان و اثرات آن در دنیای کودکان امروز، پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت، دوره جدید، شماره 1و2. 92-81.
نجفیان، شهلا،  و نوذرآدان، مریم، عابدین زاده، حسن. (1381). از تکلم تا مدرسه. تهران: انتشارات آینده.