نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دنشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به منظـور بررسـی رابطـه بـین پیشـینه تحصـیلی، راهبردهـای یـادگیری و خود نظم دهی با پیشرفت تحصیلی درس ریاضی انجام گرفته است. روش: این تحقیـق بـه روش توصیفیـ همبستگی انجام شـده اسـت. کلیـه دانـش آمـوزان دختـر سـال اول دبیرسـتان هـای شـهر برازجان استان بوشهر که در سال تحصیلی 90-89 به تحصیل اشتغال داشتند، جامعه آماری ایـن پژوهش را تشکیل داده اند. از جامعه مزبور نمونه ای به حجم 104 نفر به شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پـژوهش آزمـون ریاضـی سـال اول دبیرسـتان بـود کـه پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ، 952/0 به دست آمده است. یافته ها: روابط پیشـینه تحصیلی، راهبردهای یادگیری، خـود نظم دهـی و پیشـرفت تحصـیلی ریاضـی بـه کمـک روش همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیری محاسبه گردید. نتایج نشان داد که پیشینه تحصیلی بـا پیشرفت ریاضی، رابطه معنی داری دارد. همچنین نتایج نشان دهنده وجـود رابطـه معنـی دار بـین راهبردهای یادگیری و پیشرفت ریاضی است؛ و در نهایت دو عامـل خـود نظم دهـی و پیشـرفت ریاضی نیز رابطه معنی داری نشان دادند. نتیجه گیری: بنابراین میتوان نتیجـه گرفـت کـه بـرای افزایش پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان می توان پیشینه تحصیلی آنان را بررسی کرد و از راهبردهای یادگیری و خود نظم دهی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها