نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

توسـعه آمـوزش الکترونیکـی در آمـوزش عـالی ایـران بسـیار سـریعتر از آمـوزش- پـرورش و کارآموزی است. با این وجود ریزش، مشروطی و افت تحصیلی یکـی از چالش هـایی مشـترکی است که نه تنها آموزش عالی ایران بلکه تمام کشورهای جهان با آن مواجه هسـتند. بـا توجـه بـه پیچیدگی پدیده افت تحصیلی، این پژوهش سعی دارد، عوامل پیشبینی کننـده میـزان موفقیـت دانشجویان الکترونیکی را شناسایی کند. با اسـتفاده از روش تحقیـق علـی- مقایسـهای داده هـای حاصل از 1011 دانشجوی الکترونیکی در مرکز آمـوزش الکترونیکـی دانشـگاه علـم و صـنعت ایران، بر اساس متغیرهای دموگرافیک، پیشینه تحصیلی، نحوه پذیرش و محل سـکونت بررسـی شد. نتایج تحلیـل رگرسـیون نشـان داد، متغیرهـای دموگرافیـک (جنسـیت، سـن، تأهـل)، 5,17 درصد و متغیرهای مربوط به پیشینه تحصیلی (فاصله بین دو مقطع تحصیلی، معـدل مقطـع قبـل(، 14 درصد و محل سکونت همراه بـا نحـوه پـذیرش دانشـجو 24%از تغییـرات معـدل دانشـجو در تحصیل الکترونیکی را تبیـین می کنـد. نتـایج نشـان داد، مـدل رگرسـیونی کـه متغیرهـای محـل سکونت همراه با نحوه پذیرش به آن وارد شـده اسـت، از قـدرت پیشبینـی بیشـتری برخـوردار است. برای مقایسه معدل دانشجویان الکترونیکی در دو روش پذیرش از طریق کنکور در مقابل آزمون درون دانشگاهی، آزمونتی مستقل به کار رفت. نتایج معنی داری تفاوت بین میانگین هـا را نشان داد این نتیجـه حـاکی سـت، دانشـجویانی کـه بـه روش آزمون داخلی پذیرفته شده اند به مراتب معدل بالاتری نسبت به پذیرفته شـدگان کنکـور دارنـد . مضاف بر این، با توجه به اهمیت متغیر نحوه گزینش در مدل رگرسـیون ایـن پـژوهش، تجدیـد نظر در نحوه گزینش دانشجوی الکترونیکی از طریق کنکور را پیشنهاد می کند.

کلیدواژه‌ها