نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطایی

چکیده

تحقیق حاضر به منظور اثر بخشی آموزش رایانه یار حافظة کاری بر بهبود کارکردهای اجرایـی و عملکرد ریاضی دانش آموزان با اختلال ریاضیات انجام گرفت. در تحقیق نیمه آزمایشی حاضـر 20 دانش آموز با اختلال ریاضیات دختر پایـه سـوم تـا پـنجم ابتـدایی بـه روش نمونـه گیـری در دسترس از مراکز اخـتلال هـای یـادگیری شـهر تهـران در سـال تحصـیلی 1390 -1391 انتخـاب شدند. سپس به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایشی تقسیم شدند. تمامی آزمودنی هـا با استفاده از آزمون ریاضیات کـیمـت و آزمـون هـای کـارکرد اجرایـی (بـرج لنـدن، عملکـرد مـداوم، کـارت هـای اسـتروپ،) مـورد ارزیـابی قـرار گرفتنـد. در مرحلـه بعـد گـروه آزمایشـی (دانش آموزان با اختلال ریاضیات) در معرض آموزش رایانـه یـار حافظـه کـاری قـرار گرفتنـد . برنامه آموزشی به مدت 20 جلسه در 7 هفته ارائه شد. پس از این مرحله تمامی آزمودنی ها (اعم از گروه آزمایش و کنترل) مجددا از نظر کارکردهای اجرایی و عملکرد ریاضی مورد سـنجش قرار گرفتنـد. یـادآوری مـی گـردد کـه دانـش آمـوزان گـروه کنتـرل در معـرض هـیچ یـک از مداخلات قرار نگرفتند و هر دو گروه فقط آموزش های مدرسه را دریافت می کردند. بـا فاصـله یک ماه، آزمون پیگیری نیز انجام گرفت. داده های به دست آمده از پیش آزمون و پس آزمـون با استفاده از t وابسته مورد تحلیل قرار گرفت. با توجه به یافته های تحقیق می توان بیان کـرد کـه آموزش رایانه یار حافظه کاری تـأثیر معنـی داری بـر کارکرد هـای اجرایـی و عملکـرد ریاضـی دانـش آمـوزان بـا اخـتلال ریاضـیات داشـته اسـت. کارکردهـای اجرایـی وعملکـرد ریاضـی دانش آموزان با اختلال ریاضیات در اثر آموزش برنامه رایانه یار حافظه کاری ارتقا می یابد. نتایج این تحقیق می تواند در مداخله های عصب شناختی وآموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها