دوره و شماره: دوره 14، شماره 47، بهار 1397 
9. مبانی تفسیر تربیتی قرآن

صفحه 185-202

10.22054/jep.2018.18870.1661

محمد حسین خوانین زاده؛ محمد انصاری راد