نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور کرمان دکتری تکنولوژی آموزشی

2 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، مدرس دانشگاه پیام نور.

3 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

4 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف پژوهش حاضر رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با احساس تنهایی و خیانت زناشویی در دانشجویان است. روش تحقیق توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه پیام نور کرمان می باشد که تعداد 100 نفر از آن ها از طریق جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه احساس تنهایی آشر، هایمل و رنشاو(1984) و خیانت زناشویی مرامی و خادمی(1392) می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت. نتایج نشان داد بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با احساس تنهایی در دانشجویان رابطه معنی داری وجود ندارد (0/01<P). بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی در دانشجویان رابطه معنی داری وجود ندارد (0/05<P). بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با خیانت زناشویی در دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد 0/01>P).

کلیدواژه‌ها

اعتصامی پور، راضیه. (1395). بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر مهارت‌های ارتباطی و رضایت‌مندی زناشویی، دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار، 8-1.
پرتو، زهرا و سید ولی‌الله، موسوی. (1394). تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی (اینترنت و تلفن همراه) و شبکه‌های تلویزیونی خارج از کشور (ماهواره) بر میزان رضایت، سازگاری و صمیمیت زناشویی دانشجویان متأهل، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
پور میدانی، سمیع؛ نوری، ابوالقاسم و سید شفتی، عباس. (1393). رابطه سبک زندگی با رضایت زناشویی، فصلنامه خانواده پژوهی، دوره 10، شماره 39، 331-334.
حسینوند پروانه و سواری کریم. (1395). مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و احساس تنهایی دانشجویان کاربر و غیرکاربر شبکه‌های اجتماعی. روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار)،[u1] 
حیدریان، خاطره. (1396). رابطه بین میزان و نحوه استفاده از شبکه‌های اجتماعی، بلوغ زودرس، احساس تنهایی، ارتباط با جنس مخالف و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان آبدانان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
رتبه جهانی ایران در شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 2016 قابل دیدن در سایت Http://www.mehrnews.com/news/4013904
رستمی، سودابه و فرح بخش، کیومرث. (1396). نقش احساس تنهایی در میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی، اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی، تهران، دانشگاه آل طه -معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز،https://www.civilica.com/Paper-SPES01-SPES01_298.html
رستمی، سودابه. (1391). بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی، سلامت روان، احساس تنهایی با میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی فیس بوک) در بین دانشجویان شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
سلیمانی، مجید. (1394). بررسی رابطه بین مزیان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی تلفن همراه با اهمال کاری تحصیلی، احساس تنهایی و سلامت روان در دانش آموزان پسر سوم دبیرستان شهر قم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
صادقی موحد، فریبا؛ فرجی، رباب و شیخ نورانی، مریم. (1394). بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر اعتیاد به اینترنت و احساس تنهایی در دانش آموزان. هفتمین همایش بین‌المللی روانپزشکی کودک و نوجوان، 23 تا 24 اردیبهشت 1394، ایران، تهران.
فتحی، سروش؛ وثوقی، منصور و سلمانی، گودرز. (1393). بررسی رابطه مصرف شبکه‌های اجتماعی مجازی با سبک زندگی جوانان، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، سال چهارم، شماره سیزدهم، صفحات 88-69.
فرهادی نیا، مسعود؛ ملکشاهی، فریده؛ جلیلوند، مانیا؛ فروغی، سعید و رضائی، سیمین. (1394). بررسی ارتباط بین اعتباد به اینترنت و سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دوره هفدهم، شماره چهارم، 72-61.
قاسمی، بهزاد؛ رنجبر سودجانی، یوسف و شریفی، کبری. (1396). نقش عملکرد جنسی و تجربه شکست عاطفی در گرایش زوجین به روابط فرازناشویی، فصلنامه رویش روانشناسی، شماره 1، شماره پیاپی 18، 68-46.
کمال جو، علی؛ نریمانی، محمد؛ عطادوخت، اکبر و ابوالقاسمی، عباس. (1395). پیش‌بینی روابط فرازناشویی بر اساس هوش معنوی، هوش اخلاقی، رضایت زناشویی و استفاده از شبکه‌های مجازی اجتماعی با نقش تعدیل‌کنندگی جنسیت، مجله مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 6، 2: 67-39.
مجردی، وحید؛ اسلامی، علی و جمال، سعید. (1393). بررسی وضعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بین دانشجویان استان خراسان شمالی، فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی، صص 99-85.
محمدیان، مرضیه. (1391). مقایسه اضطراب اجتماعی و احساس تنهایی در کاربران اینترنت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده امور اقتصادی.
مدرسی، فریبا؛ زاهدیان، سیدحسن و هاشمی محمد آبادی، نذیر. (1393). تراز سازگاری زناشویی و کیفیت عشق در متقاضیان دارای سابقه خیانت زناشویی و فاقد سابقه خیانت زناشویی، ارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، دوره 19، شماره 1.
مرامی، ساناز و خادمی، علی. (1392). پیش‌بینی خیانت زناشویی بر اساس مؤلفه‌های هوش هیجانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات آذربایجان.
مغنی زاده، زهرا و وفایی نجار، علی. (1395). بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان، مجله اصول بهداشت روانی، سال 18(4)، 6-220.
مقدم، کبری. (1395). بررسی تأثیر حضور زنان متأهل در شبکه‌های اجتماعی بر رضایت زناشویی زوجین (مطالعه موردی زنان متأهل شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.
منصوری، مرتضی. (1396). نقش میانجیگر احساس تنهایی در رابطه بین سرمایه اجتماعی و گرایش به شیکه اجتماعی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
Asher, S. R., Hymel, S., & Renshaw, P. D. (1984). Loneliness in children. Child development, 1456-1464.
Bagarozzi Sr, D. A. (2007). Understanding and treating marital infidelity: A multidimensional model. The American Journal of Family Therapy, 36(1), 1-17.
Burger, J.M. (1993).”Personality theories.NewYork:Wadsworth inc.” (3rd ed.) Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
Clayton, R. B. (2014). The third wheel: The impact of Twitter use on relationship infidelity and divorce. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 17(7), 425-430.
Crane, R. M. (2005). Social distance and loneliness as they relate to headphones used with portable audio technology (Doctoral dissertation, Humboldt State University).
Crane, R. M. (2005).”Social distance and loneliness as they related to headphones used with portable audio technology.” Unpublished M.A. dissertation, Faculty of Humboldt State University Psychology and Counseling, pp 5-12.
Duygu. (2013).Mutlu bayraktar, Elif, Polat hopcan, Sinan, Hopcan, (2013). “Adoption of Social Networks and loneliness situations of candidate teachers”, Sayt, pp.35-45.
Esmaeili kia M. Golzari M. & Sohrabi F. (2013). The Effectiveness if Teaching Stress-coping Strategies to Enhance Marital Satisfaction of women after partners` Extramarital Affairs. Procedia -social and behavior sciences, 84(2013), 70-75.
Gordon, K. C., Baucom, D. H., & Snyder, D. K. (2004). An integrative intervention for promoting recovery from extramarital affairs. Journal of Marital and Family Therapy, 30(2), 213-231.
Hansen, D., Shneiderman, B., & Smith, M. A. (2010). Analyzing social media networks with NodeXL: Insights from a connected world. Morgan Kaufmann.
Horowitz, L. M., & de Sales French, R. (1979). Interpersonal problems of people who describe themselves as lonely. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 47(4), 762.
Jensen, S. (2018). Social Media Usage: The Impact on Feelings of Depression or Loneliness.
Kazemi, M. S., & Javid, M. M. (2015). Effect of infidelity therapy on improving mental health of betrayed women. International Journal of Psychology and Counselling, 7(2), 24-28.
Krause-Parello, C. A. (2008). Loneliness in the school setting. The journal of school nursing, 24(2), 66-70.
Kraut, R., Patterson, M., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukophadhyay, T., & Scherlis, W. (1998). Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological well-being?. American psychologist, 53(9), 1017.
Kraut, R., Patterson, M., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukophadhyay, T., & Scherlis, W. (1998). Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological well-being?. American psychologist, 53(9), 1017.
Loudová, I., Janiš, K., & Haviger, J. (2013). Infidelity as a Threatening Factor to the Existence of the Family. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 106, 1462-1469.
Milošević-Đorđević, J. S., & Žeželj, I. L. (2014). Psychological predictors of addictive social networking sites use: The case of Serbia. Computers in Human Behavior, 32, 229-234.
Norton, A. M., & Baptist, J. (2014). Couple boundaries for social networking in middle adulthood: Associations of trust and satisfaction. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 8(4).
Peplau, L. A., & Perlman, D. (1982). Perspectives on loneliness. Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy, 1-20.
Ranaeiy, S., Taghavi, M. R., & Goodarzi, M. A. (2016). The effect of loneliness on social networking sites use and its related behaviors. Global journal of health science, 8(8), 162.
Rheingold, H. (1993). The Virtual Communication: Homesteading on the Electronic Frontier Reading. MA: Addison-Wesley.
Ryan, T., & Xenos, S. (2011). Who uses Facebook? An investigation into the relationship between the Big Five, shyness, narcissism, loneliness, and Facebook usage. Computers in human behavior, 27(5), 1658-1664.
Turkle, S. (1995). Life on the screen: Identity in the age ofthe In? ternet. London: Phoenix.
Vellymalay, S. K. N. (2010). Loneliness and Social Dissatisfaction among Preschool Children/SOLITUDE ET INSATISFACTION SOCIALE PARMI LES ENFANTS D'AGE PRESCOLAIRE. Canadian Social Science, 6(4), 167.
Weiss, R. S. (1973). Loneliness: The experience of emotional and social isolation.
Zeitel-Bank, N., & Tat, U. (2014). Social media and its effects on individuals and social systems. Journal Management, Knowledge, And Learning.