نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیرگروه مشاوره دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشایر گروه مشاوره دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشگاه رازی، گروه مشاوره

چکیده

هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان و باور‌های خودکارآمدی در دانشجویان دختر بود نوع پژوهش ، نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و آزمون پیگیری بود. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه رازی در سال تحصیلی 95-96 بود. از جامعه فوق 30 نفر با توجه به معیار‌های ورود و خروج انتخاب و به صورت تصادفی خوشه ای در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند(هر گروه 15 نفر). گروه آزمایشی طی 8 جلسه نود دقیقه ای، (هر هفته یک جلسه) آموزش گروهی پذیرش و تعهد را دریافت کردند. ابزار‌های پژوهش شامل پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان( (CERQ و پرسشنامه باور-های خودکارآمدی شرر بود. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چند‌متغیره تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش در مرحله پس-آزمون و پیگیری نشان داد بین دو گروه آزمایش و گواه از نظر تنظیم شناختی هیجان و باور‌های خودکارآمدی تفاوت معناداری وجود دارد(001/0>p).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اصغرنژاد، طاهره، احمدی ده قطب الدینی، محمد، فرزاد، ولی الله و خداپناهی، محمد کریم (1385). مطالعه ویژگی های روان سنجی مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر. مجله روانشناسی، 10(3)،274-262.
امین­آبادی، زهرا، دهقانی، محست، خدا­پناهی، محمد­کریم (1390). بررسی ساختار عاملی و اعتبار یابی پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی. مجله علوم رفتاری. دوره 5، شماره 4، 365-371.
بیرامی، منصور، موحدی، یزدان و موحدی، معصومه (1393). ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی اجتماعی عاطفی با اعتیاد به  اینترنت در جامعه دانشجویی. شناخت اجتماعی. 3 (2)، 109- 122.
پورفرج عمران، مجید (1390). اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر هراس اجتماعی دانشجویان. فصلنامه دانش و تندرستی، 6 (2)، 1-5
خدایاری­فرد، محمد؛ حجازی، الهه و حسینی­نژاد، ناهید (1394). اثربخشی مشاوره شناختی رفتاری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی و رضایت زناشویی زنان وابسته به سوء­مصرف مواد دارای همسر و فرزند. پژوهش­های کاربردی روانشناختی، 6 (2)، 61-75.
سلیمانی، عفت و هویدا، رضا (1392).بررسی مفهوم خودکارآمدی در نظریه شناختی اجتماعی بندورا. کتاب ماه علوم اجتماعی، 17(63)، 91-97.
سیاح، مهدی، اولی پور، علیرضا، اردمه، علی، شهیدی، شکوه و یعقوبی عسگرآباد، اسماعیل (1393). پیش بینی سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان از طریق راهبرد های تنظیم شناخت هیجان در دانشجویان دانشگاه جندی شاپور اهواز. فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، 5(1)، 37-44.
شهنی ییلاق، منیجه، بوستانی، فاطمه، عالی پور، سیروس و حاجی یخچالی، علیرضا (1391). خودکارآمدی و هدف های پیشرفت. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی،9 (16)،81-110.
عزیزی ابرقویی، محسن (1387). رابطه بین خودکارآمودی و تجارب یادگیری با  فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
 
مهردوست، زینب، نشاط دوست، حمید طاهر و عابدی، احمد (1392). بررسی اثربخشی پذیرش و تعهد درمانی بر کاهش توجه متمرکز بر خود و باورهای خودکارآمدی اجتماعی. مجله روش ها و مدل های روان شناختی، 3(11)،67-82.
مشهدی، علی، میردورقی، فاطمه و حسنی، جعفر (1390). نقش راهبرد­های نظم­جویی شناختی هیجان در اختلال­های درونی­سازی کودکان. مجله روانشناسی بالینی، سال سوم، شماره سوم، 29-40.
 
محمدی، لیلا، صالح­زاده ابرقویی، مریم و نصیریان، منصوره (1392). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم شناختی هیجان در مردان تحت درمان با متادون. دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 23 (9)، 853-861.
 
Bandura, A. (2000). Exercise of human agency through collective efficacy.Journal of Psychological Science, 9, 75-78.
 
Brown, K.W, Ryan, R.M. .(2003) The benefits of being present: Acceptance andCommitment Training and Its role inpsychological wellbeing. J Personality Soc Psychology; 84(22): 822-48.
 
Brans, K, Koval, P, Verduyn P, Lim, Y.L, Kuppens, P.(2013). The Regulation of negative and positive affect in daily lift. American psychological Association; 13(5): 926-939.
 
Bricker, J., & Tollison, S. (2011). Comparison of motivational interviewing with acceptance and commitment therapy: A conceptual and clinical review. Behavioural and cognitive psychotherapy, 39(05), 541-559.
 
Caprara, G.V.; Steca, P.; Gerbino, M.; Paciello, M. & Vecchio, G. Maria. (2006); Looking for adolescents' well-being: self-efficacy beliefs as determinants of positive thinking and happiness, Epidemiology and Psychiatric Sciences, 15 (1), 30-43
 
Christouchampi, S, Farrow, T.F, Webb, T.L.(2015) Automatic control of negative emotions: Evidence that structured practice increases the efficiency of emotion regulation. Cogn Emot;29:319-31.
 
Esther, T,C, Michelle H,L, Douwe, B, Jaap, B, Adriaan ,H. (2011). Self-efficacy, job satisfaction,motivation and commitment: exploring the relationships between indicators of teachers’ professional identity. Eur J Psychol Educ. DOI
 
Fledderus, M., Bohlmeijer, E. T., Fox, J., Schreurs, K. M.G., & Spinhoven, P. (2013). The role of psychological flexibility in a self-help acceptance and commitment therapy intervention for psychological distress in a randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy. 51(3), 142–151.
 
Forman, E.M,. Herbert, J.D2008). .(New directions in cognitive behavior therapy: acceptance based therapies, chapter to appear in w .o’donohue, je. fisher, (eds), cognitive behaviortherapy: Applying empirically supported treatments in your practice, 2nd ed. Hoboken ,NJ: Wiley, 3(1), 263-265
 
Garnefski, N, Kraaij, V, Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and IndividualDifferences; 30(8):1311–27.
 
Gross, J. J., Richards, J. M., & John. O. P. (2006). Emotion regulation in everyday life. InD. K. Snyder, J. A. Simpson, & J. N. Hughes (Eds.), Emotion regulation in families:pathways to dysfunction and health. Washington, DC: American Psychological Association, 13-13.
 
Ghafoorian , P,. Hassanabadi, H. (2016). Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Thought Control and Meta Cognitive Beliefs among Females Experienced Extramarital Affairs Trauma. International Journal ofWomen’s Health and Wellness, (3)2,5-1.
 
Graham, CD, Gillanders D, Stuart S & Gouick J.( 2014).An acceptance and commitmenttherapy (ACT) based intervention for an adult experiencing post-stroke anxiety and medically unexplained symptoms. Clinical Case Studies,; 13(3):230-48
 
Hayes, S.C. (2004). Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavioral and cognitive therapies. Behavior Therapy; 35 (4): 639-65
 
Hojati, M., Emadi Zyarati, N., Hadadian, F. and Rezaee, M. (2013); Effect of training Fordyce Happiness on Increase students' self-efficacy, Elixir Psychology, 57, 14268-14270.
 
Harris, R(2006).. Embracing your demons: An overview ofaceeptance and commitment therapy. PsychotherapAust; 21(4):2-8.
 
Habibah, E, Nooreen, N and Rahil H.)2010(, Achievement motivation and self- efficay in relation to adjustment among university students, Journal of SocialSciences, v. 6(3), p. 333-339.
 
Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change. Guilford Press.
 
Halliburton, A. E., & Cooper, L. D. (2015). Applications and adaptations ofAcceptance and Commitment Therapy (ACT) for adolescents. Journal ofContextual Behavioral Science, 4(1), 1-11.  
 
Hayes, S. C., Levin, M. E., Plumb-Vilardaga, J., Villatte, J. L., & Pistorello, J. (2013). Acceptance and commitment therapy and contextual behavioral science: Examining the progress of a distinctive model of behavioral and cognitive therapy. Behavior Therapy, 44(2), 180-198.
 
Hayes, S.C, Strosahl, K.D., Wilson, K.G. (2012). Acceptanceand commitment therapy: The process and practice of mindful change (2nd edition). New York, NY:The Guilford press
.
Hayes, S.C., Strosahl K.D..(2010) A practical guide to acceptance and commitment therapy. New York:Springer Press.
 
Larmar, S., Wiatrowski, S., & Lewis-Driver, S. (2014). Acceptance & Commitment Therapy: An Overview of Techniques and Applications.Journal of Service Science and Management, 7, 216-221.
 
Masuda, A., Hayes, S. C., Sackett, C. F., & Twohig, M. P. (2004). Cognitive
defusion and self-relevant negative thoughts: examining the impact of a ninety year old technique. Behaviour Research and Therapy, 42(4), 477-485. 
 
Miller, S. M. (2009). The measurement of self-efficacy in persons with spinal cord injury: psychometric validation of the mooring self-efficacy scale.Journal of Disability and Rehabilitation, 31(12) : 988-993.
 
Ochsner, K.N & Gross, J.J..(2005) The cognitive control of emotion, TRENDS in cognitive sciences;9 (5): 242–249.
Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2002). Manual for the use of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. University of Leiden, The Netherlands.
 
Szczygie, D., Buczny, J., & Bazinska, R. (2012).Emotion regulation and emotional information processing: The moderating effect of emotional awareness. Personality and Individual Differences 52, 433–437.
 
Sherer, M., Maddux, J(1982). The self-efficacy scale: Construction and validation.
Psychological Reports, 51, 663-671.
Twohig, M. P. (2012). Acceptance and commitment therapy: Introduction. Cognitive and Behavioral Practice, 19(4), 499-507.
 
Szekely, R.D, Miu, A.C.(2015). Incidental emotions in moral dilemmas: the influence of emotion regulation. Cognition & emotion;29:64-75.
 
Hilt L, Hanson J, Pollak SD.(2011). Emotion dysregulation. In: Encyclopedia of adolescence. Brown B, Prinstein M; editors. Academic press Inc; 3: 160-169.
 
Wilson, T. D. (2013). Theory in information behaviour research. Retrieved Aug. 5, 2015, fromhttp://www.informationr.net/ir/reviews/revs482.html
 
Zarling, A., Lawrence, E., & Marchman. J.(2014). A Randomized Control Trial of Acceptance and Commitmend TherapyFOR  Aggressive Behavior.
 
Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2002). Manual for the use of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire. University of Leiden, The Netherlands.
 
Zimmerman, B., & Kitsantas, A. (2005); Homework practices and academic achievement: The mediating role of self-efficacy and perceived responsibility beliefs. Contemporary Educational Psychology, 30, 397-417.
Zlomke, K. R., & Hahn, K.S. (2010). Cognitiveemotion regulation strategies: Gender differencesand associations to worry. Personality and Individual Differences, 48, 408–413.
 
Yadavaia, J. E., & Hayes, S. C., & Vilardaga, R. (2014). Using acceptance and commitment therapy to increase self-compassion: A randomized controlled trial. Journal of Contextual Behavioral Science,  3, 4; 248–257.