نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش کارکردهای سبک تفکر و خودکارآمدی در میزان آمادگی دانشجویان برای حضور در دوره‌های آموزش الکترونیکی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی 93-92 بود که از بین آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی 250 نفر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های خودکارآمدی عمومی شرر و آدامز، کارکردهای سبک تفکر واگنر و استرنبرگ و مقیاس آمادگی ورودی یادگیرنده به برنامه درسی دوره‌های الکترونیکی استفاده شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد،) و روش‌های آمار استنباطی (t گروه‌های مستقل و همبستگی پیرسون و رگرسیون) استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بین کارکردهای سبک تفکر و خودکارآمدی با آمادگی برای حضور در دوره‌های الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد و می‌توان از طریق کارکردهای سبک تفکر و خودکارآمدی، آمادگی دانشجویان برای حضور در دوره‌های الکترونیکی را پیش‌بینی کرد. همچنین نتایج آزمون t گروه‌های مستقل نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر و دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی از لحاظ میزان آمادگی برای حضور در دوره‌های الکترونیکی تفاوت معناداری وجود ندارد. سبک تفکر و خودکارآمدی در میزان آمادگی دانشجویان برای حضور در برنامه‌های درسی دوره‌های آموزش الکترونیکی مؤثر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

پاکدامن ساواجی، آذر (1386). مقایسه راهبردهای یادگیری خودتنظیم در آموزش الکترونیکی و آموزش حضوری. فصلنامه مدیریت آموزشی، سال اول، شماره 2. صص 37-64.
سراجی، فرهاد و یارمحمدی واصل، مسیب (1389). تهیه و اعتباریابی ابزار سنجش آمادگی ورودی یادگیرنده به دوره های الکترونیکی. فصل نامه اندازه گیری تربیتی، سال اول، شماره 3.
کارشکی حسین (1387). نقش الگوهای انگیزشی و ادراکات محیطی دریادگیری خودتنظیمی دانش آموزان پسر پایه سوم دبیرستانهای شهر تهران. رساله دکتری روان شناسی تربیتی. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
مزینی ناصر و رستمی نژاد، محمد علی (1389). تحلیل افت دانشجویان مهندسی در تحصیل الکترونیکی: موردکاوی مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال 12 شماره 45.
مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی (1390). آمار منتشر نشده مهرماه 1390. مرکز آمار و انفورماتیک.
مصلی نژاد، لیلا و سجانیان، سعید (1387). بررسی تفکر انتقادی در دانشجویان آموزش مجازی و سنتی رشته کامپیوتر. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دوره پنجم: شماره دوم. صص 134-127.
عزیزی ایرقوبی، محسن (1387). رابطه ی بین خودکارآمدی و کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
کرامتی ، هادی (1380).  بررسی رابطه خودکارآمدی ادراک شده دانش آموزان سوم راهنمایی شهر تهران و نگرش آنها نسبت به درس ریاضی با پیشرفت ریاضی آنها. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
پیرحسینلو، سعید (1382). بررسی رابطه بین خودکارآمدی ریاضی، اضطراب ریاضی، انتظار عملکرد ریاضی در پیشرفت ریاضی دختران وو پسران دبیرستان های دولتی منطقه ی 2 تهران. پایان نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.
حکمتی نژاد اقبال (1380). بررسی تعامل جنسیت با خودکارآمدی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم راهنمایی . پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه شیراز.
بیابانگرد، اسماعیل (1388)، روانشناسی تربیتی(روانشناسی آموزش و یادگیری). نشر ویرایش.
سیف، علی اکبر (1387). روانشناسی پرورشی نوین. تهران: دوران.
عبداله زاده، علی اکبر (1388). مقایسه رابطه بین انواع سبک های تفکر با میزان یادگیری مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان دانش آموزان دختر و پسر مدارس فنی و حرفه ای شهرستان تهران. اندیشه های نوین تربیتی؛ دوره 5 شماره 3، صص 125-144.
قنبر زاده علمداری، ناهید (1380)، «بررسی رابطه نگرش ریاضی، باورهای خود کارآمدی ریاضی و انتظارات عملکرد ریاضی با عملکرد ریاضی در دانش آموزان دختر و پسر اول دبیرستان‌های شهر تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
 
Atreja A, Mehta NB, jain AK, Harris CM, Ishwaran H, Avital M, et al (2008). Satisfaction with web-based training in an integrated healthcare delivery network: do age, education, computer skills and attitudes matter? BMC MedEdu. 8-48.
Blake, C & Scanlon, E (2007).Reconsidering simulations in science education at a distance: features of effective use. Centre for Research in Education and Educational Technology (CREET).
Granlund, Rego (2001). Web-based micro-world simulation for emergency management training. Future Generation Computer Systems 17. 561–572
Granlund, Rego, Berglund, Erik, Eriksson, Henrik (2000). Designing web-based simulation for learning. Future Generation Computer Systems 17, 171–185.
Horton, W; Horton, k (2003). E-learning Tools and Technologies. Wiley publishing. First edition.
Institute for Interactive Technologies (2006). E-learning concepts and techniques. Bloomsburg University of Pennsylvania, USA.
Laurillard D (1993). Rethinking university teaching: A framework for the effective use of educational technology. London: Rutledge Publication.
Levy, Y (2007). Comparing dropouts and persistence in e-learning courses, computers & Education, Vol. 48, pp. 185–204.
Lim DH, Kim HJ (2003). Motivation and learner characteristics affecting online learning application. J Educ Technol; 31(4):423-39
Lim DH (2004). Perceived differences between classroom and distance education. J Educ Technol; 3(1):1120-5.
Liu S.H, Liao H.L, A. Pratt J (2009). Impact of media richness and flow on e-learning technology acceptance. Computers & Education; 53:599-607.
Masoumi, D. & Lindström; B (2010). Quality in E-learning: A Framework for Promoting and Assuring Quality in Virtual Institutions. Journal of Computer Assisted Learning.
Oztekin, Asil, Zhenyu, James Kong & Ozgur, Uysal (2010). UseLearn: A novel checklist and usability evaluation method for eLearning systems by criticality metric analysis. International Journal of Industrial Ergonomics 40, 455e469
Palloff, R., & Pratt, K (2003). The Virtual Student. San Francisco: Jossey-Bass.
Park, J. H., & Choi, H. J. (2009). Factors influencing adult learners' decision to drop out or persist in online learning, educational technology & society, Vol.12, No.4, pp. 207–217.
Schepers J, Wetzels M (2007). A meta-analysis of the technology acceptance model: investigating subjective norm and moderation effects. Information & Management; 44:90-103.
Smolle, Josef, Prause, Gerhard, Smolle-Ju¨ttner, Freyja-Maria. (2007). Emergency treatment of chest trauma — an e-learning simulation model for undergraduate medical students. European Journal of Cardio-thoracic Surgery, 32: 644—647
Tinnerman LS. (2006) A comparative study between traditional and distance education instructional environment involving two graduate level learning disabilities class. Int J Instruct Technol Dis Learn; 3(4):31-42.
Wall, John & Ahmed, Vian (2008). Use of a simulation game in delivering blended lifelong
Wang, H. Jia, M. W. Ran, J.H. Yang, J. Liao, and D. Chiu, (2011). Design of a performance-oriented workplace e-learning system using ontology. Expert Systems with Applications; 38, 3372–3382.
Watkins.R; Leigh. D; Triner. D (2004). Assessing Readiness for E-Learning. Performance Improvement Quarterly, 17(4) pp. 66-79
Young.K.A (2003). Building a Profile of the Young Web-Based Learner. Retrived 12 june 2009 from: www.sage.com
Newman DR, Emerson PJ (1997). The on-line referendum: A tool for voting, conflict resolution and decision-making. In R. Alton-Scheidl, R. Schmutzer, Sint PP Tschertau G. Voting, Rating, Annotation Web4Groups and other projects: Approaches and first experiences. Austrian Academy of Sciences: 131-46.
Sternberg RJ, (1997). Thinking styles. Cambridge: Cambridge University Press.
Zhang, LF, (2006). thinking   styles & the big five personality traits revisited. Journal of personality & individual differences; 40, 1177-87.
Grigorenko, LE, Sternberg, RJ (1997). Styles of thinking, abilities and academic performance. Exceptional children; 63, 295-312.
Zhang, LF (2007). The predictive power of socialization variables for thinking styles among adults in the workplace. Journal of learning & individual differences; 11-18.
Zhang, L.F & Postiglione, G.A. (2001).  Thinking styles, self- esteem, and social- economic status. Personality and Individual differences; 33, 1333- 1346.
Rozendaal, J. S; Minnaert. A; Boekaerts, M.(2005). The influence of teacher perceived administration of self-regulated learning on students’ motivation and information-processing. Learning and Instruction 15, PP: 141-160.
Evers, W. J. G., Brouwers, A., & Tomic, W. (2002). Burnout and self-efficacy: a study on teachers' beliefs when implementing an innovative educational system in the Netherlands. British Journal of Educational Psychology, 72, PP: 227-243.
Bandura, A. (2002). Growing primacy of human agency in adaptation and change in the electronic era. European Psychologist, 7(1), 2–16.
Lim, C. K. (2001). Computer self-efficacy, academic self-concept, and other predictors of satisfaction and future participation of adult distance learners. American Journal of Distance Education, 15(2), 41–51
Linnenbrink, E. A., & Pintrich, P. R. (2003). The role of Self-efficacy beliefs in Student Engagement and Learning in the classroom.
Clay. A. Collette.(2011). Exploring the use of mobile technologies for the acquisition of clinical skills. Nurse Education Today 31, pp: 582–586.
Madeira, Neves, Rui. Sousa, Luis, J. Pires, Fernão, V. Esteves, Luís & Dias, P, O.(2009). A mobile and web-based student learning system. Procedia Social and Behavioral Sciences 1, pp: 2441–2448.
Schunk, D.H.(1998). Goal and self-evaluative influences during childrens cognitive skill learning. American Educational Research Journal, 33, PP: 359-382.
Story, A. Paul; Hart, W. Jason; Stasson, F. Mark; Mahoney, M. John.(2009). Using a two-factor theory of achievement motivation to examine performance-based outcomes and self-regulatory processes. Personality and Individual Differences 46, PP: 391–395.
Salanova, M., PeirÃ, J.M., & Schaufeli, W.B. (2002). Self-efficacy specificity and burnoutamong information technology workers: An extension of the Job Demands-Control Model. European Journal of Work and Organizational Psychology, PP:11-25.
Huang.R.T(2009). Factors that influence online learner’s intent to continue in an online graduate program. Un published dissertation. Louisiana State University.
Smeltzer, S., Bare, B., Brunner, L., & Suddarth, D (2005) Text Book of Medical Surgical Nursing, 10th: Williams & Wilkins, Lippincott.
Liu, Xiaojing; Magjuka, Richard J; and Lee, Seung-hee (2008). The effects of cognitive thinking styles, trust, conflict management on online students’ learning and virtual team performance. British Journal of Educational Technology, Vol 39 No 5 200; 829–846.