نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

باسمه تعالی
مبانی تفسیر تربیتی قرآن
محمد حسین خوانین زاده1،محمدد انصاری راد2،معصومه واسعی3
چکیده
قرآن کتاب جاویدان است که برای هدایت بشر نازل شد. این کتاب آسمانی با سبک مختلف قابل تفسیر است که یکی از آنها تفسیر تربیتی است که می تواند دست آوردهای مهمی داشته باشد. از تفسیر تربیتی چند نوع برداشت می شود؛ الف: بیان و تفسیر آیاتی است که مستقیماً به مسأله تربیت و ابعاد و اهداف و مبانی و روش ها و عوامل و موانع آن اشاره دارد. ب: استخراج نکات، نظریه ها، یا نظام جامع تربیتی از آیات قرآن است. ج: نگاه برون متنی به قرآن به این معنا که ببینیم گزاره ها و نظریات علمی ثابت شده در علوم تربیتی تا چه میزان به کار تربیت می آید.
مرحوم علامه طباطبائی بیان می دارد:تمامی آیات قرانی که نازل شده اند،اعم از محکمات ومتشابهات،عام وخاص،مطلق ومقید،مجمل ومبین،ناسخ ومنسوخ و...همگی آیات الهی برای هدایت بشر نازل شده اند.
در آیات قران کریم برخی ایات آمده که بیانگر جنبه هدایتی قران است .مانند:هدی للناس،هدی للمتقین،هدی للمومنین
:قرآن باعث هدایت همه انسانها،باعث هدایت پرهیزکاران و باعث هدایت انسانهای مومن است.

واژه های کلیدی:مبانی،تفسیر،قرآن،تربیت،تفسیر تربیتی
1-دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی khavaninzadeh@atu.ac.ir
2-ددانشجوی دکتری علوم قران وحدیث دانشگاه تربیت مدرس dr.ansarirad@gmail.com
3-کارشناس ارشد علوم وتحقیقات تهران vasei_h@yahoo.com

کلیدواژه‌ها

موضوعات

قرآن کریم
آخوند خراسانى، محمد کاظم بن حسین، (1409)کفایة الأصول ( طبع آل البیت ) - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
ابن فارس، احمد. (1404ق) معجم مقایس اللغه. مکتب الاعلام الاسلامی، قم.
ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم. (1405). لسان العرب، نشر ادب الحوزه، قم، 1405 ق.
بهجت­پور، عبد الکریم،. (1387). همگام با وحی. قم: سبط النبی (ص).
بهشتی، محمد. (1378). مبانی تربیت از دیدگاه قرآن. انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.
خانى رضا، حشمت الله. (1372). ترجمه بیان السعادة فى مقامات العبادة. تهران:مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام‏نور.
دروزه، محمد عزت. (1383). التفسیر الحدیث. قاهره: دار إحیاء الکتب العربیة.
رضایى اصفهانى، محمد على. (1387 ). منطق تفسیر قرآن ج‏1. قم: جامعه المصطفى العالمیه‏.
رضایى اصفهانى، محمد على. (1392). منطق تفسیر قرآن، ج‏5. قم: جامعه المصطفى العالمیه.
رضایى اصفهانى، محمد على. (بی­تا) مقالات فارسی، ج25، قم: جامعه المصطفى العالمیه.
الزرقانى، محمد عبد العظیم.( 1362 ). مناهل العرفان فی علوم القرآن، بیروت: دار احیاء التراث العربى.
شاکر، محمدکاظم. (1382). مبانی و روش­های تفسیری. قم: مرکز جهانی علوم اسلامی.
طباطبایى، سید محمدحسین. (1417). المیزان فى تفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسین حوزه علمیه قم.
مجله قرآن و علم.(1387) شماره 3.
معرفت، محمد هادی. (1388). علوم قرآنی. قم: موسسه فرهنگی تمهید.
معین، محمد. (1375). فرهنگ معین. تهران: امیرکبیر
مکارم شیرازى، ناصر. (1378). تفسیر نمونه، چاپ بیست و هفتم. تهران: دار الکتب الاسلامیة.
مؤدب، سید رضا. (1385). روش تفسیر قرآن. دانشگاه قم.
مؤدب، سید رضا. (1386). مبانی تفسیر قرآن. دانشگاه قم.