دوره و شماره: دوره 14، شماره 50، زمستان 1397 
1. تحلیل مفهومی شایستگی و نقش شایستگی اخلاقی در فرزند پروری

صفحه 1-24

10.22054/jep.2019.38292.2523

افراسیاب صادقی؛ جلال هاشمی؛ منصور مرعشی؛ مسعود صفایی مقدم