روانشناسی یادگیری
تحلیل مفهومی شایستگی و نقش شایستگی اخلاقی در فرزند پروری

افراسیاب صادقی؛ جلال هاشمی؛ منصور مرعشی؛ مسعود صفایی مقدم

دوره 14، شماره 50 ، دی 1397، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/jep.2019.38292.2523

چکیده
  تربیت فرزند یک اصل مهم و اساسی در زندگی است و ازوظایف کلیدی پدر و مادر به شمار می رود .اما این وظیفه مهم و رسالت مهم بنیادین برای والدین مستلزم کسب شایستگی اخلاقی لازم برای فرایند تربیت است تا پس از کسب شایستگی اخلاقی نمود آن در رفتار اخلاقی والدین دیده شود.به همین منظور لازم است که والد ابتدائا شناخت صحیحی از شایستگی و شایستگی اخلاقی ...  بیشتر

اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر اضطراب امتحان و نگرش نسبت به مدرسه در دانش آموزان پایة یازدهم

فاطمه خرمی؛ علی اکبر سیف؛ علیرضا کیامنش؛ فریبرز درتاج

دوره 14، شماره 50 ، دی 1397، صفحه 25-54

https://doi.org/10.22054/jep.2019.37836.2504

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی در کاهشِ اضطراب امتحان و افزایشِ نگرش نسبت به مدرسه در دانش-آموزان پایه یازدهم شهر تهران است. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعة آماری پژوهش شاملِ کلیة دانش‌آموزان پایة یازدهم شهر تهران، در سال تحصیلی 97-1396، بودند. از جامعة مذکور، با استفاده ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
بررسی رابطه خودآگاهی و هیجانات ناشی از تدریس در معلمان (هنرآموزان) هنرستان ها

ارسلان ایرجی راد؛ مرضیه حاجی

دوره 14، شماره 50 ، دی 1397، صفحه 55-70

https://doi.org/10.22054/jep.2019.39767.2584

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودآگاهی و هیجانات ناشی از تدریس در معلمان (هنرآموزان) هنرستان‌های شهرستان قائم‌شهر بود. جامعه آماری پژوهش شامل 165 تن از هنرآموزان هنرستان‌های دخترانه و پسرانه شهرستان قائم‌شهر که در سال تحصیلی 97-96 مشغول به فعالیت بودند، که با استفاده از فرمول کوکران 114 تن آنان با روش انتخاب تصادفی به‌صورت برابر ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
بررسی رابطه برآورده شدن نیاز های اساسی روانشناختی و رضایت از زندگی: نقش واسطه ای انگیزش پیشرفت و سرمایه های روانشناختی

رضا پورحسین؛ سحر احسانی؛ نرگس انسانی مهر؛ رضا نبی زاده

دوره 14، شماره 50 ، دی 1397، صفحه 71-87

https://doi.org/10.22054/jep.2019.38898.2548

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط نیازهای اساسی روانشناختی با رضایت از زندگی هم چنین نقش واسطه ای انگیزش پیشرفت و سرمایه های روانشناختی انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. برای انجام این پژوهش 201 نفر از دانشجویان دختر و پسر (110 دختر و 91 پسر) دانشگاه تهران با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه ...  بیشتر

مطالعه پدیدارشناسانه «موفقیت تحصیلی» از دیدگاه کنشگران: دانش‌آموزان، والدین و معلمان

ذبیح پیرانی؛ علی رضا فقیهی؛ سید علی موسوی

دوره 14، شماره 50 ، دی 1397، صفحه 89-112

https://doi.org/10.22054/jep.2019.39658.2578

چکیده
  هنجار غالب ارزیابی نظام آموزشی در کشورمان در سطوح مختلف، برای موفقیت تحصیلی صرفاً نمره است. از این‌رو، واکاوی درک کنشگران مختلف درگیر از مفهوم موفقیت تحصیلی در کنار این نگاه ضروری است. پژوهش حاضر با روش کیفی پدیدارشناختی در پی فهمی از این مفهوم بود. روش گردآوری اطلاعات و نمونه‌گیری به ترتیب مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و هدفمند بود ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
بررسی نوسانات کارآمدی چرخه های شبانه روزی و هفتگی منطق ریاضی دانش آموزان دوره متوسطه

امیدعلی محمدویردی؛ مسعود شریفی؛ جلیل فتح آبادی؛ وحید نجاتی

دوره 14، شماره 50 ، دی 1397، صفحه 113-130

https://doi.org/10.22054/jep.2019.39297.2564

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین نوسانات الگوی چرخه های روزانه و هفتگی منطق ریاضی دانش آموزان انجام شد. روش: روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری دانش آموزان دختر پایه یازدهم علوم انسانی شهر خدابنده در سال تحصیلی 1396-1397 به تعداد 167 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 36 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، مدت دو هفته به صورت چرخشی در دو ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
مقایسه ی میزان فعالیت مغزی در زمان ارائه ی تصاویر دو بعدی و سه بعدی در دانش آموزان با هوش فضایی بالا و پایین

بهناز امجدی صومعه؛ آیدا چوب ساز؛ محمد حسین ضرغامی

دوره 14، شماره 50 ، دی 1397، صفحه 131-153

https://doi.org/10.22054/jep.2019.37444.2487

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی فعالیت مغزی دانش آموزان دبیرستانی، در زمان آموزش نحوه ی عملکرد قلب، از طریق ویدئوهای کامپیوتری است. در یکی از ویدئوها تصاویر آموزشی دو بعدی و در ویدئوی دیگر تصاویر سه بعدی (15 تصویر) قابل رویت بود. این پژوهش به لحاظ دستکاری متغیر مستقل، نیمه آزمایشی محسوب می شود. در این پژوهش متغیر مستقل فعال بعد تصاویر ارائه ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
بررسی رابطه ساختاری (تدوین مدل) تفکر انتقادی براساس سبک های یادگیری و نقش میانجی فراشناخت

محمد باقر مجیدیان فرد؛ مژگان محمدی مهر؛ مرتضی نجیمی

دوره 14، شماره 50 ، دی 1397، صفحه 155-169

https://doi.org/10.22054/jep.2019.37802.2503

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه ساختاری (تدوین مدل) تفکر انتقادی بر اساس، سبک‌های یادگیری و میانجیگری فراشناخت در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش بود.این مطالعه به روش کمی و از نوع همبستگی انجام شد. شرکت کنندگان شامل 300 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش بودند؛ نمونه‌گیری به شیوه تصادفی طبقه‌ای انجام گرفت. ابزار گردآوری ...  بیشتر

روانشناسی یادگیری
اثربخشی آموزش راهبرد یادگیری خودگردان در افزایش سرزندگی تحصیلی و وجدان تحصیلی دانش آموزان اهمال کار

سلیمان کابینی مقدم؛ غلامحسین انتصار فومنی؛ مسعود حجازی؛ حسن اسدزاده

دوره 14، شماره 50 ، دی 1397، صفحه 171-193

https://doi.org/10.22054/jep.2019.37913.2510

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش راهبرد یادگیری خودگردان در افزایش سرزندگی تحصیلی و وجدان تحصیلی دانش آموزان اهمال کار انجام شد. روش این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح گروه کنترل نامعادل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی پسرانه شاخه نظری پایه دوم (یازدهم) دوره متوسطه دوم نواحی یک و دو رشت در سال تحصیلی ...  بیشتر