نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکترا فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه چمران اهواز، اهواز، ابران

3 دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهوازف ایران

4 استاد فلسفه تعلیم وتربیت، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

تربیت فرزند یک اصل مهم و اساسی در زندگی است و ازوظایف کلیدی پدر و مادر به شمار می رود .اما این وظیفه مهم و رسالت مهم بنیادین برای والدین مستلزم کسب شایستگی اخلاقی لازم برای فرایند تربیت است تا پس از کسب شایستگی اخلاقی نمود آن در رفتار اخلاقی والدین دیده شود.به همین منظور لازم است که والد ابتدائا شناخت صحیحی از شایستگی و شایستگی اخلاقی داشته باشد تا ضمن کسب دانش نظری وتحلیل مسائل مرتبط باشایستگی بتواند به سمت رفتار شایسته اخلاقی پیش برود.در این پژوهش ما یک تعریف برای شایستگی اخلاقی پیشنهاد دادیم که به گونه ای عام تدوین گردیده تا امکان استفاده از آن در زمان های مختلف، در بافتارهای مختلف، و برای اهداف مختلف فراهم آید. معنای اصطلاح شایستگی اخلاقی نیز در یک چهارچوب مفهومی عملیاتی سازی گردید که هم از پژوهش های انجام شده در زمینه ی شایستگی، و از پژوهش های انجام شده در حوزه اخلاق ، والدگری وتعلیم و تربیت بهره می گیرد و نگاهی نیز به سودمند بودن در حوزه پژوهش و عمل دارد.
ضمن اینکه بر این اعتقادیم که برنامه کسب شایستگی اخلاقی درتربیت فرزند بایستی مبتنی بر رشد همه جانبه یا رشد کل شخصیت والدین باشند و مدت زمان برنامه ها به نحوی برنامه ریزی شود که دائما پدر و مادر را به وظایف والدگری و شایستگی های اخلاقی مورد نیاز برای ایشان آگاه نماید.
کلمات کلیدی:شایستگی،شایستگی اخلاقی،تربیت فرزند،رفتار اخلاقی

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کارلو، گوستاو. (2010). اخلاقیات مبتنی بر نوع‌دوستی و توجه به دیگران» ترجمه سید رحیم راستی تبار، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم.
گرایی، احسان. (1390). تدوین الگوی شایستگی‌های کانونی و سنجش آن در میان دانشجویان دورۀ سۀ کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های تهران، شهید چمران و فردوسی مشهد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران
لیل آبادی، لیدا. (1392). بررسی و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و شیوه‌های فرزندپروری مادران عادی و مبتلا به اختلال سلوکی در مدارس ابتدائی، فصلنامهرهیافتینودرروانشناسی، سال دوم، شماره 3.15-26
محرابی، شهربان. (1389). مقایسه میزان اختلالات روانی دختران نوجوان با توجه به شیوه‌های فرزندپروری والدین در دبیرستان‌های شهرستان جیرفت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه.
محمدی، فریده. (1377). بررسی شیوه حل مسئله در افراد افسرده و مقایسه آن با افراد عادی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.
مطهری، مرتضی. (1383). تعلیم و تربیت در اسلام، چاپ چهل و یکم، تهران، صدرا.
مهرافروز، حجت‌الله. (1390). بررسی رابطه بین نگرش نسبت به شیوه‌های فرزندپروری مادر (اقتدار، منطقی، استبدادی، آزادگذاری)، مکان کنترل و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدائی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
هیبتی، علیرضا. (1381). بررسی تطبیقی رابطه بین سبک‌های فرزند پروری و رویکردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان. تازه‌هایعلومشناختی، سال 8، شماره 2، 44-52
یوسفی، آیت‌الله. (1389). رابطه شیوه‌های فرزند پروری با مهارت‌های اجتماعی در دانش آموزان ابتدائی شهر اسفراین، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
 
Biswas, M. (2011). Moral Competency: Deconstructing the Decorated Self. Vision, 15(2), 115-125.
Costin, J., Lichte, C., Hill-Smith, A., Vance, A., & Luk, E. (2004). Parent group treatments for children with oppositional defiant disorder. Australian e-Journal for the advancement of mental health, 3(1), 36-43.
Jormsri, P., Kunaviktikul, W., Ketefian, S., & Chaowalit, A. (2005). Moral competence in nursing practice. Nursing Ethics, 12(6), 582-594.
Kulju, K., Stolt, M., Suhonen, R., & Leino-Kilpi, H. (2016). Ethical competence: A concept analysis. Nursing ethics, 23(4), 401-412.
Lind, G. (2000). The meaning and measurement of moral competence revisited: A dual-aspect model. Psicologia: Reflexão e Crítica, 13(3), 399-416.
Maughan, B., Rowe, R., Messer, J., Goodman, R., & Meltzer, H. (2004). Conduct disorder and oppositional defiant disorder in a national sample: developmental epidemiology. Journal of child psychology and psychiatry, 45(3), 609-621.
Tullett, A. D. (1996). The thinking style of the managers of multiple projects: implications for problem solving when managing change. International Journal of Project Management, 14(5), 281-287.
Zhang, L. F. (2006). Thinking styles and the big five personality traits revisited. Personality and individual differences, 40(6), 1177-1187.