نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجو کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجو کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط نیازهای اساسی روانشناختی با رضایت از زندگی هم چنین نقش واسطه ای انگیزش پیشرفت و سرمایه های روانشناختی انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. برای انجام این پژوهش 201 نفر از دانشجویان دختر و پسر (110 دختر و 91 پسر) دانشگاه تهران با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های نیازهای اساسی روانشناختی گانیه، رضایت از زندگی دینر، انگیزش پیشرفت هرمنس، سرمایه های روانشناختی لوتانز پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش با استفاده از نرم افزارR انجام شد. نتایج نشان داد مدل این پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است. بنابر یافته های این پژوهش رابطه نیازهای اساسی روانشناختی ورضایت از زندگی مثبت و معنادار ارزیابی شد علاوه بر این تاثیر مستقیم، نیازهای اساسی روانشناختی و رضایت از زندگی از طریق متغیرهای واسطه ای انگیزش پیشرفت و سرمایه های روانشناختی نیز با هم ارتباط غیر مستقیمی دارند. در پایان میتوانیم بر اهمیت نقش مثبت این عوامل در روند زندگی صحه گذاشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اقدامی، زهرا و یوسفی، فریده. (1397). رابطه بین نیازهای اساسی روان‌شناختی و درگیری تحصیلی با واسطه‌گری خودکارآمدی. مطالعات روانشناسی تربیتی، (29)15.
امینی، جوان؛ زارع، مریم , علوی، سیدکاظم. (1395). بررسی رابطه بین نیازهای روان‌شناختی با تاب‌آوری و خوش‌بینی در گروهی از بیماران مولتیپل اسکلروزیس. اولین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی و علوم-اجتماعی.
بهادری خسروشاهی، جعفر؛ هاشمی نصرت‌آباد، تورج و بابا پور خیرالدین، جلیل. (1393). رابطه سرمایه اجتماعی با بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان دانشگاه تبریز. شناخت اجتماعی. 6(3)، 54-44.
جعفری، اصغر و حسام پور، فاطمه. (1396). پیش‌بینی رضایت از زندگی بر اساس ابعاد هوش معنوی و سرمایه روان‌شناختی در سالمندان. مطالعات سالمندی. 1(12).
حجازی، الهه؛ صالح نجفی، مهسا و امانی، جواد. (1393). نقش واسطه‌ای انگیزش درونی در رابطه بین نیازهای بنیادین روان‌شناختی و رضایت از زندگی. روانشناسی معاصر. 9(2)، 77-88.
خداوردی سرایدار، آزاده و سعید، شهیاد. (1394)، نقش نیازهای اساسی روان‌شناختی در انگیزه پیشرفت دانش آموزان، اولین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی و علوم تربیتی، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری حکیم عرفی شیراز.
خیر، محمد و سامانی، سیامک. (1383). مقایسه سلامت روانی-اجتماعی، بهداشت روانی، رضایت از زندگی و همکاری در بین مادران شاغل و خانه‌دار در شهر شیراز. گزارش طرح پژوهشی. کارگروه پژوهش آمار و فناوری اطلاعات استان فارس.
شراره، میرزایی؛ کیامنش، علیرضا؛ حجازی، الهه و بنی جمالی، شکوه السادات. (1395). تأثیر ادراک شایستگی بر تاب‌آوری تحصیلی با میانجی‌گری انگیزش خودمختار. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی. 25(7)، 82-67.
عرب، نگار؛ رضائی باد افشانی، فاطمه و رحیمی، مجتبی. (1394). نقش میانجی‌گری کیفیت زندگی کاری بین سرمایه روان‌شناختی و رضایت از زندگی. فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت. 3(1)، 49-58.
عرب‌زاده، مهدی. (1395). رابطه نیازهای اساسی روان‌شناختی با سرزندگی ذهنی در سالمندان. مجله مطالعات سالمندی. 2(12).
قاسمی، مریم. (1395). رابطه مؤلفه‌های سرمایه‌های روان‌شناختی با رضایت از زندگی و رضایت زناشویی در همسران ایثارگران. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان. 38، 140-119.
قندی، ناهید و قندی، پرستو. (1396). پیش‌بینی تاب‌آوری تحصیلی دانش آموزان بر اساس نیازهای اساسی روان‌شناختی. چهارمین-کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری.
 
Arnone, M. P., Reynolds, R., & Marshall, T. (2009). The effect of early adolescents' psychological needs satisfaction upon their perceived competence in information skills and intrinsic motivation for research. School Libraries Worldwide, 15(2), 115-134.
Ayers, S. C. (2010). Achievement motivation and stress inoculation training: Coping through college. Saint Louis University.
Bhat, S. A. (2017). Psychological capital as related to life satisfaction among sports coaches. National Journal of Multidisciplinary Research and Development,3(2),300-302.
Brantley, A., Huebner, E. S., & Nagle, R. J. (2002). Multidimensional life satisfaction reports of adolescents with mild mental disabilities. Mental Retardation, 40(4), 321-329.
Brunstein, J. C., & Maier, G. W. (2005). Implicit and self-attributed motives to achieve: Two separate but interacting needs. Journal of personality and social psychology, 89(2), 205.
Carver, C. S., Scheier, M. F., & Segerstrom, S. C. (2010). Optimism. Clinical Psychological Review, 30.
Chang, J. H., Huang, C. L., & Lin, Y. C. (2015). Mindfulness, basic psychological needs fulfillment, and well-being. Journal of Happiness Studies, 16(5), 1149-1162.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and health. Canadian psychology/Psychologie canadienne, 49(3), 182.
Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological bulletin, 125(2), 276.
Doménech-Betoret, F., & Gómez-Artiga, A. (2014). The relationship among students' and teachers' thinking styles, psychological needs and motivation. Learning and Individual Differences, 29, 89-97.
Goldsmith, A. H., Veum, J. R., & Darity Jr, W. (1997). The impact of psychological and human capital on wages. Economic inquiry, 35(4), 815-829.
Guo, Y. (2018). The Influence of Academic Autonomous Motivation on Learning Engagement and Life Satisfaction in Adolescents: The Mediating Role of Basic Psychological Needs Satisfaction. Journal of Education and Learning, 7(4), 254-261.
Jacob, M., & Guarnaccia, V. (1997). Motivational and behavioral correlates of life satisfaction in an elderly sample. Psychological reports, 80(3), 811-818.
Lieberman, D. A., & Remedios, R. (2007). Do undergraduates' motives for studying change as they progress through their degrees?. British Journal of Educational Psychology, 77(2), 379-395.
Luthans, F., Avey, J. B., Avolio, B. J., Norman, S. M., & Combs, G. M. (2006). Psychological capital development: toward a micro‐intervention. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 27(3), 387-393.
Luthans, F., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2007). Psychological capital: Developing the human competitive edge.
Mafini, C., & Dlodlo, N. (2014). The relationship between extrinsic motivation, job satisfaction and life satisfaction amongst employees in a public organisation. SA Journal of Industrial Psychology, 40(1), 01-12.
Pavot, W., & Diener, E. (2008). The satisfaction with life scale and the emerging construct of life satisfaction. The Journal of Positive Psychology, 3(2), 137-152.
Reeder, M. C. (2010). The Role of Trait Achievement Motivation and Ability in Predicting Academic Performance Trajectories. Michigan State University. Psychology.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American psychologist, 55(1), 68.
Šarić, M., & Hanzec, I. (2013, January). THE ROLE OF BASIC PSYCHOLOGICAL NEEDS AND INTRINSIC MOTIVATION IN EXPLAINING STUDENTS’GOAL ORIENTATION. In 1st International Conference on Research and Education: Challenges Towards the Future (ICRAE 2013).
Tanaka, A., & Yamauchi, H. (2001). A model for achievement motives, goal orientations, intrinsic interest, and academic achievement. Psychological Reports, 88(1), 123-135.
Thimm, J. C. (2010). Personality and early maladaptive schemas: A five-factor model perspective. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, 41(4), 373-380.
Tsang, J. A., Carpenter, T. P., Roberts, J. A., Frisch, M. B., & Carlisle, R. D. (2014). Why are materialists less happy? The role of gratitude and need satisfaction in the relationship between materialism and life satisfaction. Personality and Individual Differences, 64, 62-66.
Ucol-Ganiron Jr, T. (2012). The additive value of psychological capital in predicting structural project success and life satisfaction of structural engineers. International Journal of Social Science and Humanity, 2(4), 291.
Unanue, W., Gómez, M. E., Cortez, D., Oyanedel, J. C., & Mendiburo-Seguel, A. (2017). Revisiting the link between job satisfaction and life satisfaction: the role of basic psychological needs. Frontiers in psychology, 8, 680.
Vansteenkiste, M., & Ryan, R. M. (2013). On psychological growth and vulnerability: Basic psychological need satisfaction and need frustration as a unifying principle. Journal of psychotherapy integration, 23(3), 263.
Verleysen, B., Lambrechts, F., & Van Acker, F. (2015). Building psychological capital with appreciative inquiry: Investigating the mediating role of basic psychological need satisfaction. The Journal of Applied Behavioral Science, 51(1), 10-35.