نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز آموزش عالی امام خمینی، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی سمنگان، آمل، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودآگاهی و هیجانات ناشی از تدریس در معلمان (هنرآموزان) هنرستان‌های شهرستان قائم‌شهر بود. جامعه آماری پژوهش شامل 165 تن از هنرآموزان هنرستان‌های دخترانه و پسرانه شهرستان قائم‌شهر که در سال تحصیلی 97-96 مشغول به فعالیت بودند، که با استفاده از فرمول کوکران 114 تن آنان با روش انتخاب تصادفی به‌صورت برابر از هر دو جنس مرد و زن انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌های استاندارد استفاده شده، روایی محتوایی ابزار پژوهش با نظر کارشناسان و متخصصان تائید و پایایی ابزار تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. برای سنجش رابطه بین متغیرها، از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون و آزمون کلموگروف- اسمیرنف استفاده شده، و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS21 انجام شده است. یافته های تحقسق بیان می کند بین خودآگاهی و هیجانات ناشی از تدریس در معلمان(هنرآموزان) هنرستان های قائم شهر رابطه معناداری وجود دارد همچنین نتایج آزمون تی نشان می دهد که اختلاف معنی داری بین میانگین های خودآگاهی و هیجانات ناشی از تدریس در هنرآزمون زن و مرد وجود ارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

تقی زاده، محمداحسان. (1390). باد بی‌آرام نوجوانی. اصفهان: انتشارات یکتا
حسینی، فریده سادات؛ خیر، محمد. (1389). بررسی نقش معلم در هیجانات تحصیلی ریاضی و تنظیم هیجانی دانش­آموزان. فصلنامه علمی-پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال پنجم، شماره 20.
ستوده، هدایت الله. (1392). روان‌شناسی اجتماعی. تهران: انتشارات آوای نور.
سلیمانی، سمیرا؛ بابانژادی، مهران؛ غنمی، فائقه؛ خودآگاهی و تنظیم هیجان در کنترل اضطراب دانشجویان، فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ مشاوره و روان درمانی، شماره 20.
 ظفری زاده، علی‌اکبر؛ عابدی، محمدرضا و باغبان، ایران. (1392). تدوین الگوی آموزش مهارت‌های هوش هیجانی و بررسی اثربخشی این الگو بر خودپنداره شغلی دانش آموزان دبیرستان. فصلنامه فناوری آموزش، شماره 2، صفحه 125-131.
قاضی‌پور، سعادت. (1392). اثربخشی فیلم درمانی بر بهبود عواطف خودآگاه و بازشناسی هیجان در افراد افسرده. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.
کاوه‌ای، طیبه؛ عاشوری، احمد و حبیبی، مجتبی. (1393). پیش‌بینی رضایت شغلی بر اساس باورهای خودکارآمدی، خودکارآمدی تدریس، استرس شغلی و سطح نیازهای معلمان استثنایی استان لرستان، تعلیم وتربیتاستثنایی، سال چهارم، شماره 126، صص 15-5.
لوک، بدار؛ ژوزه، دزیل و لوک، لامارش. (1393). روان شناسی اجتماعی. (ترجمه حمزه گنجی). تهران: نشر ساوالان. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2011).
منادی، مژده. (1393). اثربخشی آموزش گروهی برنامه‌ریزی عصب – زبان‌شناختی بر میزان خودپنداره و ترس از صمیمیت زوج‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
نجفی کلیانی، مجید؛ پورجم، الهه؛ جمشیدی، ناهید؛ کریمی، شهناز و نجفی کلیانی، وحید. (1388). بررسی استرس، اضطراب، افسردگی و خودپنداره دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا، مجلهدانشگاهعلومپزشکی فسا، دوره سوم، شماره 3، صص 240-235.
یغما، عادل. (1389). معلم در برنامه درسی ملی. مجلهرشدتکنولوژیآموزشی، شماره 1، دوره 26، صص 3-2.
 
Banks, T. (2011). Helping students manage emotions: REBT as a mental health educational curriculum. Educational Psychology in Practice, 27(4), 383-394.
Caldwell, C., & Hayes, L. A. (2016). Self-efficacy and self-awareness: moral insights to increased leader effectiveness. Journal of Management Development, 35(9), 1163-1173.
Frenzel, A. C., Pekrun, R., Goetz, T., Daniels, L. M., Durksen, T. L., Becker-Kurz, B., & Klassen, R. M. (2016). Measuring teachers’ enjoyment, anger, and anxiety: The Teacher Emotions Scales (TES). Contemporary Educational Psychology, 46, 148-163.
Frenzal, A.C., Pekrun, R., 7 Goetz, T. (2007). Girls and Mmathematics- a Hopless Issue? A Control- value Aapproach to Gender Ddifferences in Emotions toward Mathematics, Eurapean Journal of Education, XXII
(4), 497-514.
Furrer, C., & Skinner, E. (2003). Sense of Relatedness as a Factor in Children's Academic Engagement and Performance, Journal of Educational Psychplogy, 95 (1), 148-162.
Goetz, T., Pekrun, R., & Hall, N., (2015). Academic Emotions from a Social cognitive Perspective: Aantecedents and Domain Specificity of Students, Affect in the Context of Latin Instruction, British Journal of Educational Psychology, 76, 289-308.
Gross, J.J., & Thompson, R.A., (2007). Emotional Regulation; Cconceptual Foundations, In J.J. Gross (Ed.), Handbook of Emotion Regulation (pp. 3-26). New York: Guilford Press.
Hagenauer, G., Hascher, T., & Volet, S. E. (2015). Teacher emotions in the classroom: associations with students’ engagement, classroom discipline and the interpersonal teacher-student relationship. European Journal of Psychology of Education, 30(4), 385-403.
Hensley, L., Pekrun, R., Goetz, T., Frenzel, A. C., & Keller, M. M. (2014). Exploring teacher emotions: A literature review and an experience sampling study. In Teacher Motivation (pp. 91-104). Routledge.
Lohbeck, A., Hagenauer, G., & Frenzel, A. C. (2018). Teachers' self-concepts and emotions: Conceptualization and relations. Teaching and Teacher Education, 70, 111-120.
Retelsdorf, J., Bauer, J., Gebauer, S. K., Kauper, T., & Möller, J. (2014). Erfassung berufsbezogener Selbstkonzepte von angehenden Lehrkräften (ERBSE-L). Diagnostica.