دوره و شماره: دوره 13، شماره 46، زمستان 1396 
9. پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی بر اساس ابعاد کمال‌گرایی

صفحه 191-202

10.22054/jep.2018.8482

سعداله هاشمی؛ مسلم شاهرخی؛ مصطفی خانزاده؛ زینب احمدی؛ اکرم گروسی