سبک زندگی تحصیلی سلامت‌محور: ایده‌ای نوظهور در روان‌‌شناسی سلامت تحصیلی

پروین صالح زاده؛ امید شکری؛ جلیل فتح‌آبادی

دوره 13، شماره 46 ، دی 1396، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/jep.2018.8474

چکیده
  مرور مبانی نظری و شواهد تجربی پیرامون آخرین تحرکات فکری در محدوده تلاش محققان علاقه‌مند به قلمرو مطالعاتی انگیزش پیشرفت، ضرورت واکاوی بیش‌ازپیش دلایل تمایزدهنده مدل‌های رفتاری منتخب به­وسیله فراگیران در محیط‌های پیشرفت را به‌وضوح مورد تأکید قرار می‌دهد. مطالعه مدل‌های رفتاری مزبور از طریق تلاشی سیستماتیک با هدف تمرکز بر ...  بیشتر

باورهای هوشی و اشتیاق تحصیلی: نقش واسطه‌گر شناخت اجتماعی

محمدباقر ریحانی

دوره 13، شماره 46 ، دی 1396، صفحه 31-48

https://doi.org/10.22054/jep.2018.8475

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه­گر شناخت اجتماعی در ارتباط میان باور­های هوشی و اشتیاق تحصیلی بود. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و طرح همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانشجویان دانشگاه‌های شهر شیراز در سال تحصیلی 95-96 تشکیل می­دادند که از این میان تعداد 300 نفر (174 دختر و 126 پسر) به روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند. ...  بیشتر

تحلیل ساختاری تأثیر عامل‌های شخصیت بر پیشرفت تحصیلی: میانجی‌گری راهبرد مقابله‌ای و اثربخشی عامل‌های یادگیری دانشجویی

سیدسجاد طباطبائی؛ الهام وزیری؛ افسانه توحیدی

دوره 13، شماره 46 ، دی 1396، صفحه 49-75

https://doi.org/10.22054/jep.2018.8476

چکیده
  تحلیل ساختاری نقش عامل‌های شخصیت در پیشرفت تحصیلی در دوره استرس‌زای انتقال به دانشگاه، با تمرکز بر راهبردهای مقابله‌ای و یادگیری دانشجویی در دانشگاه به‌عنوان میانجی در زنجیره‌ای از حوادث مفروض شده است. پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل دانشجویان ورودی جدید دانشگاه شهید باهنر کرمان بود. با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ...  بیشتر

اثربخشی برنامه ایمن‌سازی تربیتی– اجتماعی با رویکرد آموزه‌های اسلامی بر تاب‌آوری دانش‌آموزان با رفتارهای پرخطر

افسر خلیلی صدرآبادی؛ فرامرز سهرابی؛ اسماعیل سعدی پور؛ علی دلاور؛ زهرا خوشنویسان

دوره 13، شماره 46 ، دی 1396، صفحه 77-94

https://doi.org/10.22054/jep.2018.8477

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش برنامه ایمن‌سازی تربیتی– اجتماعی با رویکرد آموزه‌های اسلامی بر تاب‌آوری دانش‌آموزان دارای رفتارهای پرخطر بود. این پژوهش به شیوۀ نیمه آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعۀ آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان دورۀ متوسطۀ دوم دبیرستان‌های دولتی شهرستان یزد در سال تحصیلی ...  بیشتر

ارائه مدل علّی ادراک از جو آموزشی خلاق و مهارت‌های حل مسئله با انگیزش تحصیلی: نقش واسطه‌ای تحصیلی

هوشنگ گراوند؛ عزت اله قدم پور؛ حسنعلی ویسکرمی

دوره 13، شماره 46 ، دی 1396، صفحه 95-121

https://doi.org/10.22054/jep.2018.8478

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارائه مدل علّی ادراک از جو آموزشی خلاق و مهارت‌های حل مسئله با انگیزش تحصیلی با نقش واسطه­ای خودکارآمدی تحصیلی و روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه لرستان به تعداد 1643 نفر بود که از طریق جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 310 نفر تعیین و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای استدلال اخلاقی در رابطه خودپنداره و فراشناخت اخلاقی با رفتار اخلاقی دانش‌آموزان دبیرستان

فریبرز نیکدل؛ مریم دهقان؛ ناصر نوشادی

دوره 13، شماره 46 ، دی 1396، صفحه 123-143

https://doi.org/10.22054/jep.2018.8479

چکیده
  تأکید بر ارزش‌های اخلاقی به‌ویژه حمایت از رفتارهای اخلاقی در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری یافته است. هدف این پژوهش، بررسی اثر واسطه‌ای استدلال اخلاقی در رابطه­ی خودپنداره و فراشناخت اخلاقی (متغیرهای پیش­بین) و رفتار اخلاقی (متغیر ملاک) دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر شیراز بود. برای این منظور ۳۰۰ دانش‌آموز با استفاده از ...  بیشتر

کاهش قلدری جسمانی و بهبود شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان: از سنجش کنشی رفتار تا طراحی مداخله رفتاری

مینا محبی؛ میرمحمود میرنسب؛ اسکندر فتحی آذر؛ تورج هاشمی

دوره 13، شماره 46 ، دی 1396، صفحه 145-170

https://doi.org/10.22054/jep.2018.8480

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی کنش رفتار قلدری جسمانی، طراحی و ارزیابی اثربخشی مداخله چندجانبه کنش-محور و مقایسه مداخلات پیشایندمحور، پیامدمحور و آموزش رفتار جایگزین بر رفتار قلدری و شایستگی اجتماعی دانش‌آموزان قلدر بود. آزمودنی‌های پژوهش شامل 60 دانش‌آموز قلدر، 15 دانش‌آموز طرفدار قلدر و 9 معلم پایه پنجم ابتدائی بودند که با استفاده از ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای ساختار انگیزشی در رابطۀ بین توانایی‌های شناختی با رفتارهای پرخطر در نوجوانان

عصمت ابراهیمی؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دوره 13، شماره 46 ، دی 1396، صفحه 171-190

https://doi.org/10.22054/jep.2018.8481

چکیده
  هدف این پژوهش پیش­بینی رفتارهای پرخطر بر اساس توانایی­های شناختی با میانجی­گری ساختارهای انگیزشی در نوجوانان دبیرستانی شهر تهران در سال 96-1395 بود. 426 دانش­آموز دختر و پسر به روش خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند و به پرسشنامه­های رفتارهای پرخطر (زاده محمدی و احمدآبادی، 1390)، ساختار انگیزشی (کاکس و کلینگر، 2004)، و توانایی­های ...  بیشتر

پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی بر اساس ابعاد کمال‌گرایی

سعداله هاشمی؛ مسلم شاهرخی؛ مصطفی خانزاده؛ زینب احمدی؛ اکرم گروسی

دوره 13، شماره 46 ، دی 1396، صفحه 191-202

https://doi.org/10.22054/jep.2018.8482

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش پیش­بینی تعلل­ورزی تحصیلی بر اساس مؤلفه­های کمال­گرایی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 1395-1394 بود که تعداد 250 نفر از آن ها (115 زن و 135 مرد) به روش تصادفی طبقه­ای ...  بیشتر