دوره و شماره: دوره 13، شماره 43، بهار 1396 
3. توسعه مدیران شرکت ملی گاز ایران مبتنی بر الگوی شایستگی

صفحه 59-73

10.22054/jep.2017.7761

عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ علی دلاور؛ سعید غیاثی ندوشن؛ فخرالسادات هاشمیان


9. تحلیل کانونی رابطۀ بین امنیت در مدرسه و مشارکت فعّال در آن

صفحه 207-221

10.22054/jep.2017.7767

محمدحسین خانی؛ عنایت اله زمانپور؛ سیده خدیجه مرادیان گیزه رود