دوره و شماره: دوره 13، شماره 44، تابستان 1396 
3. سلامت روان دانشجویان: نقش معنویت و هوش هیجانی

صفحه 49-58

10.22054/jep.2017.7979

سمیرا سلیمانی؛ علی محمد رضایی؛ رویا داداللهی ساراب