نویسندگان

1 دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی، مربی دانشگاه پیام نور کرمان

2 مدیر گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه

3 تکنولوژی آموزشی

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش از راه دور مبتنی بر موک برای دانشجویان و اعتبارسنجی آن از نظر متخصصان انجام شده است. روش پژوهش، روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد مرور نظام­مند ادبیات پژوهشی و جهت اعتبارسنجی الگو از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شد. جامعۀ آماری این تحقیق جهت طراحی الگوی آموزشی، شامل تمامی کتاب­ها، مقالات پژوهشی و مروری، پایان­نامه‌ها و منابع اطلاعاتی اینترنتی مرتبط در زمینه فناوری به­ویژه محیط موک و آموزش از راه دور دانشجویان (از سال 2000 تا 2017) و جامعۀ آماری جهت اعتبارسنجی الگو، متخصصان تکنولوژی آموزشی و متخصصان آموزش از راه دور بودند. نمونۀ آماری جهت تعیین عناصر الگو تعداد 10 فصل کتاب و 20 مقاله مرتبط با آموزش از راه دور و 5 جلدکتاب و 20 مقاله مرتبط با فناوری اطلاعات و موک بودند که به­صورت هدفمند انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفتند. جهت اعتباریابی الگو، تعداد 30 نفر از متخصصان تکنولوژی آموزشی و آموزش از راه دور به­عنوان نمونه شرکت کردند. ابزار جمع­آوری داده‌ها شامل فیش­برداری و یک پرسشنامه 7 سؤالی محقق­ساخته در مقیاس لیکرت بود. نتایج این مطالعه منجر به تدوین یک الگوی تجویزی شد. مراحل تشکیل­دهنده این الگو شامل هشت مرحله آماده­سازی، تحلیل، طراحی، توسعه، اجرا، ارزشیابی و بهینه­سازی یادگیری می‌باشد. تدوین این الگوها با رویکرد تلفیقی بوده است و از نقاط قوت الگوهای مختلف محیط‌های آموزش از راه دور و موک استفاده شد. همچنین نتایج نشان داد نظر متخصصان در هر 7 سؤال مربوط به ارزیابی به­طور معنی­داری بیشتر از حد وسط بوده است (01/0P<). می‌توان نتیجه گرفت که متخصصان، اعتبار درونی الگوی طراحی­شده در آموزش از راه دور را در حد زیاد ارزیابی کردند. استفاده از الگوی آموزش از راه دورمبتنی بر فناوری موک در افزایش درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویانی که تحت این آموزش قرار گرفتند مؤثر بود (01/0P<). در نتیجه می‌توان از این الگو برای آموزش دانشجویان پیام نور از طریق محیط موک استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

توکلی، آروین. (1394). ارائه مدل یادگیری اثربخش در آموزش از راه دور. دومین کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی، روان­شناسی و علوم اجتماعی، کشور ترکیه، موسسه سرآمد همایش کارین، http://www.civilica.com/Paper-HPSCONF02-HPSCONF02_121.html
جوادی بورا، محمدعلی؛ ابراهیم‌زاده، عیسی؛ فرج‌اللهی، مهران و سرمدی، محمدرضا. (1390). طراحی مدل ارزیابی اثربخشی نظام آموزش از راه دور در دانشگاه پیام نور. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال دوم، شماره اول، 98-79.
دلاور، علی. (1388). روش­های تحقیق در روان­شناسی و علوم تربیتی. تهران: انتشارات دانشگام پیام نور.
رستگار، احمد؛ حجازی، الهه؛ لواسانی، مسعود و قربان جهرمی، رضا. (1388). باورهای هوشی و پیشرفت تحصیلی نقش اهداف پیشرفت و درگیری تحصیلی. پژوهش‌های روان­شناختی، 12(1 و 2)، 25-11.
فردانش، هاشم. (1390). مبانی نظری تکنولوژی آموزشی. تهران: سمت.
فلورین، لنی و هگرتی، جان. (1390). فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه، ترجمه اسماعیل زارعی زوارکی. تهران: آوای نور (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2004).
کوپایی حاجی، شیرزاد؛ نجفی هزارجریبی، حبیب اله؛ سرمدی، محمدرضا و فرج الهی، مهران. (1393). طراحی مدل مطلوب مدیریت آموزش از راه دور در نظام آموزش عالی با تأکید بر عامل محیطی و فناوری‌های نوین، دو فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، دوره چهارم، شماره 7، 178-163.
لشین، سینتیا. بی؛ پولاک، جولین؛ و رایگلوث، چارلز، ام. (1385). راهبردها و فنون طراحی آموزشی، ترجمه هاشم فردانش. تهران: سمت.(2006).
نوروزی، داریوش و رضوی، سید عباس. (1390). مبانی طراحی آموزشی. تهران: سمت.
Daniel, J. (2012). Making sense of MOOCs: Musings in a maze of myth, paradox and possibility. Journal of interactive Media in education, 2012(3).
Druin, A. (2009). Mobile technology for children: Designing for interaction and learning. Morgan Kaufmann.
Elias, T. (2010). Universal instructional design principles for Moodle. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 11(2), 110-124.
Fini, A. (2009). The technological dimension of a massive open online course: The case of the CCK08 course tools. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 10(5).
Gayoung, L. E. E., Sunyoung, K. E. U. M., Myungsun, K. I. M., Yoomi, C. H. O. I., & Ilju, R. H. A. (2016). A Study on the Development of a MOOC design Model. Educational Technology International, 17(1), 1-37.
Goh, T. T. (Ed.). (2009). Multiplatform E-Learning Systems and Technologies: Mobile Devices for Ubiquitous ICT-Based Education: Mobile Devices for Ubiquitous ICT-Based Education. IGI Global.
Guardia, L., Maina, M., & Sangra, A. (2013). Mooc design principles:A pedagogical approach from the learners perspective. Elearning papers, (33).
Heinich, R., Molenda, M., Russell., J. D., & Smaldino, S. E. (2014). Instructional media and technologies for learning. Upper SaddleRiver, N J:Pearson Education. Foundations of educational Theory for Online Learning۲۷.
Kanuka, H. (2007). Instructional Design and e-Learning: A Discussion of Pedagogical Content Knowledge as a Missing Construct. E-Journal of Instructional Science and Technology (e-JIST). 9 (2). Retrieved July 18, 2007.
Kop, R., Fournier, H., & Mak, J. S. F. (2011). A pedagogy of abundance or a pedagogy to support human beings? Participant support on massive open online courses. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 12(7), 74-93.
Li, Y., & Powell, S. (2016). CETIS MOOCs and Open Education: Implications for Higher Education.
Liu, H., Huang, R., Salomaa, J., & Ma, D. (2008, March). An activity-oriented design framework for mobile learning experience. In Wireless, Mobile, and Ubiquitous Technology in Education, 2008. WMUTE 2008. Fifth IEEE International Conference on (pp. 185-187). IEEE.
Palloff, R. M., & Pratt, K. (2002). Lessons from the cyberspace classroom: The realities of online teaching. John Wiley & Sons.
Piscurich, G. M. (2006). Rapid instructional design. USA: Pfeiffer.
Pomerol, J. C., Epelboin, Y., & Thoury, C. (2015). MOOCs: Design, use and business models. John Wiley & Sons.
Sadler, P. M., & Good, E. (2006). The impact of self-and peer-grading on student learning. Educational assessment, 11(1), 1-31.
Sevindik, T., & Cömert, Z. (2010). Using algorithms for evaluation in web based distance education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 1777-1780.
Siemens, G. (2006). Knowledge and our structures of learning. 2012-03-03]. http://elearnspace. Org/Articles/educa. htm.
Singh, A. B. (2016). Learning through Massive Open Online Courses (MOOCs) A case of the first international MOOC delivered by UiO in 2015 (Master's thesis).
Smith. M. K. Ragan. (2005). The behaviourist orientation to learning. Retrieved from http:// www.infed.org/biblio/leaming-behaviourist.htm, ganuary30.
Warburton, S., & Mor, Y. (2015). A set of patterns for the structured design of MOOCs. Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning, 30(3), 206-220.