نویسندگان

1 استادیار مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی و مدرس دانشگاه پیام‌نور

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه­ی بین جو پردیس دانشگاهی با خوش­بینی علمی و استرس تحصیلی در بین دانشجویان بود. روش پژوهش، کمی از نوع همبستگی و جامعۀ آماری این پژوهش را دانشجویان پردیس مرکزی دانشگاه علامه­طباطبایی در سال تحصیلی 94-1393 به تعداد 7851 نفر تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای و بر اساس جدول مورگان تعداد 381 نفر (77 نفر مرد، 116 نفر زن) به­عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده­ها از سه پرسشنامه (جو پردیس دانشگاهی، استرس تحصیلی و خوش­بینی علمی) استفاده شد. برای تعیین صحت روایی این ابزارها از نظرات متخصصین و خبرگان در این زمینه استفاده گردید و برای اطمینان از پایایی پرسشنامه­ها از فرمول ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج به­دست آمده به­ترتیب برای هر پرسشنامه 87/0، 81/0 و 86/0 گزارش شد. برای تحلیل داه­ها از دو بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در قسمت آمار توصیفی آماره­هایی از قبیل میانگین، انحراف معیار و فراوانی و در بخش آمار استنباطی از آزمون­های کلموگروف اسمیرنف جهت نرمال بودن و از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطۀ بین متغیرها و تعمیم نتایج نمونه به جامعه و از نرم افزار SPSS استفاده شد. طبق یافته­های تحقیق بین جو پردیس دانشگاهی با استرس تحصیلی رابطه منفی معناداری و با خوش­بینی علمی رابطه­ی مثبت معنا داری وجود داشت؛ یعنی هر چقدر که جو همدلانه‌تر باشد استرس تحصیلی کمتر و خوش­بینی علمی بیشتری در بین دانشجویان مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

زفتی، خدیجه. (1384). بررسی جو سازمانی مراکز تربیت معلـم و رابطـة آن بـا رضـایتمندی دانشجویان. پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحـد خوراسگان
عسگری، علی و فتوت، زهرا. (1392). خوش­بینی علمی معلمان و رفتار شهروندی سازمانی. مجله تحقیقات نظام سلامت، 1 (10): ص 125-114.
فولادوند، خدیجه؛ فرزاد، ولی­اله؛ شهرآری؛ مهرناز و سنگری، علی اکبر. (1391). اثر حمایت اجتماعی، استرس تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی بر سلامت روانی-جسمانی. فصلنامه روان­شناسی معاصر، (4)، شماره­ی 2، ص 81-93.
وجودی، خاطره. (1391). رابطۀ بین سبک اسناد، استرس تحصیلی و سهل انگاری تحصیلی در دانش­آموزان مقطع متوسطه و بررسی آن از دیدگاه والدین، پایان نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشکده­ی روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه­طباطبایی.
Akgun, S., & Ciarrochi, J. (2003). Learned resourcefulness moderates the relationship between academic stress and academic performance. Educational Psychology, 23(3), 287-294.
Andersson, G. (1996). The benefits of optimism: A meta-analytic review of the Life Orientation Test. Personality and Individual Differences, 21(5), 719-725.
Baker, S. R., & Williams, K. (2001). Relation between social problem‐solving appraisals, work stress and psychological distress in male firefighters. Stress and Health, 17(4), 219-229.
Chang, E. C., Sanna, L. J., & Yang, K. M. (2003). Optimism, pessimism, affectivity, and psychological adjustment in US and Korea: A test of a mediation model. Personality and Individual Differences, 34(7), 1195-1208.
Spell, C. S., & Arnold, T. J. (2007). A multi-level analysis of organizational justice climate, structure, and employee mental health. Journal of Management, 33(5), 724-751.
Wilde, D. L. (2002). Determinants of ethical behavior of public administrators: Profession, position, and organizational climate.
Edmonstone, J., & Western, J. (2002). Leadership development in health care: what do we know?. Journal of Management in Medicine, 16(1), 34-47.
Edwards, K. J., Hershberger, P. J., Russell, R. K., & Markert, R. J. (2001). Stress, negative social exchange, and health symptoms in university students. Journal of American College Health, 50(2), 75-79.
Steed, E. A., & Durand, V. M. (2013). Optimistic teaching: Improving the capacity for teachers to reduce young children’s challenging behavior. School mental health, 5(1), 15-24.
Janice Rider Ellis, C. L. H. (2009). Managing and coordinating nursing care. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins,.
Gadzella, B. M., & Baloglu, M. (2001). Confirmatory factor analysis and internal consistency of the Student-life Stress Inventory. Journal of Instructional Psychology, 28(2), 84.
Hoy WK, Miskel CG.)2008), Educational administration: Theory, research and practice. 8th End. New York: McGraw Hill.
Kivimäki, M., Vahtera, J., Elovainio, M., Helenius, H., Singh-Manoux, A., & Pentti, J. (2005). Optimism and pessimism as predictors of change in health after death or onset of severe illness in family. Health Psychology, 24(4), 413.
Luthans, F., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2007). Psychological capital: Developing the human competitive edge (p. 3). Oxford: Oxford University Press.
Marini, T. (2006). Perceptions of organizational Climate among male & Female administrative staff in Tree selected Universities. Malaysia: University of Putra.
McGuigan, L., & Hoy, W. K. (2006). Principal leadership: Creating a culture of academic optimism to improve achievement for all students. Leadership and policy in schools, 5(3), 203-229.
Niedhammer, I., Chastang, J. F., David, S., Barouhiel, L., & Barrandon, G. (2006). Psychosocial work environment and mental health: Job-strain and effort-reward imbalance models in a context of major organizational changes. International Journal of Occupational and Environmental Health, 12 (2), 111-119.
Robbins, S. B., Allen, J., Casillas, A., Peterson, C. H., & Le, H. (2006). Unraveling the differential effects of motivational and skills, social, and self-management measures from traditional predictors of college outcomes. Journal of educational psychology, 98(3), 598.
Ruthig, J. C., Haynes, T. L., Perry, R. P., & Chipperfield, J. G. (2007). Academic optimistic bias: Implications for college student performance and well-being. Social Psychology of Education, 10 (1), 115-137.
Seligman, M. E. (2011). Learned optimism: How to change your mind and your life. Vintage.
Sin, N. L., & Lyubomirsky, S. (2009). Enhancing well‐being and alleviating depressive symptoms with positive psychology interventions: A practice‐friendly meta‐analysis. Journal of clinical psychology, 65 (5), 467-487.
Srivastava, S., McGonigal, K. M., Richards, J. M., Butler, E. A., & Gross, J. J. (2006). Optimism in close relationships: How seeing things in a positive light makes them so. Journal of personality and social psychology, 91(1), 143.
Sux, L. j. (1997). Health trends among college freshman, Journal of American college health, 45. Pp. 252-262.
Tajeddini, K. (2010). Effect of customer orientation and entrepreneurial orientation on innovativeness: Evidence from the hotel industry in Switzerland. Tourism Management, 31(2), 221-231.
Wang, H., Liying, Ch. (2012). “The Impact of Curriculum Innovation on the Cultures of Teaching”. Chinese EFL Journal.