نقش مؤلفه‌های صبر در پیش‌بینی رویکردهای یادگیری با واسطه‌گری انعطاف‌پذیری شناختی

حسین زارع؛ اعظم فرمانی

دوره 13، شماره 45 ، آذر 1396، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2017.8141

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه‌ی مدلی در مورد نقش مؤلفه‌های صبر در پیش‌بینی راهبردهای یادگیری با واسطه‌گری انعطاف‌پذیری شناختی بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور خرامه بود که در نیمسال تحصیلی 94- 93 مشغول تحصیل بودند. از میان این افراد، تعداد 270 دانشجو به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به‌عنوان گروه نمونه انتخاب ...  بیشتر

طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت جنسی در دوره ابتدایی

رضا محمد بیگی؛ علیرضا فقیهی؛ فائزه ناطقی

دوره 13، شماره 45 ، آذر 1396، صفحه 21-39

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2017.8142

چکیده
  امروزه برنامۀ درسی به­عنوان قلب نظام‌های آموزشی محسوب می‌شود. برنامۀ درسی دوره ابتدایی فرصتی است جهت رشد شخصیت کودک در ابعاد مختلف تربیتی که بعد تربیت جنسی یکی از ساحت‌های مهم تعلیم وتربیت است. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مطلوب برنامۀ درسی تربیت جنسی در دوره ابتدایی انجام شده و پژوهشی از نوع کیفی است که با روش پدیدار شناسی و درسال ...  بیشتر

مقایسۀ اثربخشی روش‌های آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش به کمک رایانه بر تعامل عناصر فرایند آموزش یادگیری

حسین مرادی مخلص؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ حسن رشیدی

دوره 13، شماره 45 ، آذر 1396، صفحه 41-57

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2017.8143

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی روش­های آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش به کمک رایانه بر تعامل عناصر فرایند آموزش ـ یادگیری در درس علوم تجربی پایه دوم متوسطه اول شهرستان اسدآباد انجام گرفت. این پژوهش جزء طرح‌های شبه‌آزمایشی می‌باشد که از طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه‌های آزمایشی 1 و 2 استفاده می‌­کند. جامعه مورد بررسی در این ...  بیشتر

سنجش و بررسی ارتباط سبک‌های تفکر و جهت‌گیری هدف با عملکرد تحصیلی دانشجویان

مهتاب پورآتشی؛ اصغر زمانی

دوره 13، شماره 45 ، آذر 1396، صفحه 59-81

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2017.8144

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی سبک­های تفکر و جهت­گیری هدف در دانشجویان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان انجام شده است. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی و که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعۀ آماری تحقیق را دانشجویان کارشناسی رشته‌های کشاورزی دانشگاه‌های تهران، یاسوج، ایلام، شهید باهنر کرمان، و رازی کرمانشاه ...  بیشتر

پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی بر اساس کمال‌گرایی و راهبردهای شناختی یادگیری در دانشجویان

نور علی فرخی

دوره 13، شماره 45 ، آذر 1396، صفحه 83-96

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2017.8145

چکیده
  هدف پژوهش حاضر پیش­بینی تعلل­ورزی تحصیلی بر اساس کمال­گرایی و راهبردهای شناختی یادگیری در دانشجویان بود. پژوهش حاضر از نوع مقطعی با رویکرد توصیفی از نوع همبستگی-پیش بینی است. در این پژوهش تعداد 210 دانشجوی دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی در سال تحصیلی 96-1395 پرسشنامه‌های تعلل­ورزی تحصیلی سولومون راث ...  بیشتر

تحلیل نیمرخ انگیزشی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس ریاضی بر اساس دیدگاه خود تعیین‌گری

شهرام واحدی؛ فاطمه فرجیان؛ جواد حاتمی

دوره 13، شماره 45 ، آذر 1396، صفحه 97-119

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2017.8146

چکیده
  پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد فرد محور، نیمرخ‌های انگیزشی دانش‌آموزان سال اول دبیرستان و تفاوت نیمرخ گروه‌های مختلف را از نظر میزان پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی موردمطالعه قرار داد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی بود که از بین کلیه دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان‌های ناحیه 1 شهرستان تبریز (12768) 718 نفر به روش نمونه­گیری ...  بیشتر

ارزیابی نرم‌افزارهای آموزشی علوم تجربی سوم ابتدائی بر اساس عناصر انگیزش درونی

حجت دهقانزاده؛ حسین دهقانزاده

دوره 13، شماره 45 ، آذر 1396، صفحه 121-145

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2017.8147

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی نرم‌افزارهای آموزشی علوم تجربی پایه سوم ابتدائی بر اساس عوامل انگیزش درونی انجام شد. برای رسیدن به این هدف از روش پژوهش تحلیل محتوا استفاده شد. همچنین برای به دست آوردن اطلاعات و داده‌های پژوهش از پرسشنامه انگیزش درونی مالون شامل مؤلفه‌های چالش، کنجکاوی، کنترل و فانتزی بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش ...  بیشتر

اثربخشی رویکرد تربیت اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی بر تغییر نگرش معلمان در فرایند تربیت اخلاقی دانش آموزان

مجید محمودی مظفر

دوره 13، شماره 45 ، آذر 1396، صفحه 147-162

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2017.8148

چکیده
  در این پژوهش به بررسی تأثیر رویکرد تربیت اخلاقی خواجه نصیر الدین طوسی بر نگرش معلمان در فرایند تربیت اخلاقی دانش آموزان دوره ابتدایی پرداخته شده است. روش تحقیق شبه­تجربی بود و درآن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه تجربی وگواه استفاده شد. جامعۀ آماری شامل معلمان دورۀ ابتدایی منطقه دو شهر تهران و گروه نمونۀ تحقیق شامل 0 3 نفر برای گروه ...  بیشتر

الگوی تحلیل مسیر روابط بین راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان با یادگیری ریاضی دانش آموزان متوسطه

محمد مهدی بابایی منقاری؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی خالق خواه

دوره 13، شماره 45 ، آذر 1396، صفحه 163-181

http://dx.doi.org/10.22054/jep.2017.8149

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان با یادگیری ریاضی دانش­آموزان متوسطه آمل بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل 2950 نفر از دانش­آموزان متوسطۀ دوم و سوم ریاضی فیزیک شهرستان آمل بود. از بین جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد 339 نفر دانش­آموز به روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای ...  بیشتر