نویسندگان

1 دانشجو دکتری روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سمنان

3 کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

معنویت و هوش هیجانی با سلامت روان افراد همبستگی دارد. با توجه به اینکه شناخت عوامل مؤثر بر سلامت روان افراد به‌خصوص قشر دانشجویان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ پژوهش با هدف تعیین همبستگی معنویت و هوش هیجانی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. پژوهش حاضر مطالعه‌ای توصیفی بر روی 358 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 95-1394 با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­بندی شده (برحسب دانشکده) بود. بدین­منظور از پرسشنامه‌های استاندارد در رابطه با متغیرهای دموگرافیک، معنویت، هوش هیجانی و سلامت روان دانشجویان استفاده شد. در نهایت داده‌های جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS16 و آزمون رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که میانگین و انحراف معیار سن دانشجویان 7/1± 63 /21 سال بود که 5/64% مؤنث بودند. معنویت و هوش هیجانی با سلامت روان دانشجویان همبستگی معنی­داری داشت (05/0> p)؛ به­طوری که پیش­بینی می‌شود با افزایش میانگین نمره معنویت و هوش هیجانی، میانگین نمره سلامت روان دانشجویان افزایش یابد. هوش هیجانی نقش پیش­بینی کنندگی بیشتری از خود نشان داد. در نهایت سن و جنس دانشجویان با سلامت روان همبستگی معنی داری از خود نشان ندادند (05/0<p). با در نظر گرفتن نتایج مطالعه، انجام اقدامات تخصصی در حیطه آموزش مهارت‌های زندگی با تمرکز بر معنویت و خصوصاً ارتقاء هوش هیجانی می‌تواند نقش مهمی در بهبود سلامت روان دانشجویان مورد مطالعه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

Mental Health. Annual report of WHO. 2001. Ghobari Bonab B, Raghebian R. Child, Adolescent and Spirituality. Tehran: yastoroon; 2008.
Thune-Boyle IC, Stygall JA, Keshtgar MR, Newman SP. Do religious/spiritual coping strategies affect illness adjustment in patients with cancer? A systematic review of the literature. Social Science & Medicine. 2006;63(1):151-64.
Goleman D. Emotional Intelligence. Tehran: Roshd; 2001.
Goleman D. Emotional Intelligence: Why it can matter more than IQ. London: Bloomsbury. 1995.
Bar-On RE, Parker JD. The handbook of emotional intelligence: Theory, development, assessment, and application at home, school, and in the workplace: Jossey-Bass; 2000.
Yousefi F. The Relationship between Emotional Intelligence and Communication Skills in University Students. Journal of Iranian Psychologists. 2006;3(9).
Ciarrochi J, Chan AY, Bajgar J. Measuring emotional intelligence in adolescents. Personality and individual differences. 2001;31(7):1105-19.
GhobaryBonab B, Hakimirad, Habibi. Relation between mental health and spirituality in Tehran University student. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2010;5:887-91.
Parsian N. Developing and validating a questionnaire to measure spirituality: a psychometric process. Global journal of health science. 2009;1(1):P2.
Ciarrochi J, Chan A, Caputi P, Roberts R. Measuring emotional intelligence. 2001.
Bahmani B, Askari A. National standardization of psychometric assessment of General Health Questionnaire for medical students. Proceedings of the Third Seminar on Student Mental Health. 2006.
Farhadi M, Ghanbari N, Kakabaraee K. The Role of "compatibility problems on a daily basis," the relationship between emotional intelligence and health, using structural equation modeling. Journal of Psychology & Education. 2009;38(4):147-63.
Haddadi Kuhsar AA, Roushan R, AsgharNejad Farid AA. A Comparative Study of Relationship Emotional Intelligence to Mental Health and Academic Achievement In Shahed And Non Shahed Students University Of Tehran. Journal Of Psychology And Education. Spring 2007 , Volume 37 , Number 1; Page(s) 73 To 97.
Tsaousis I, Nikolaou I. Exploring the relationship of emotional intelligence with physical and psychological health functioning. Stress and Health. 2005;21(2):77-86.
Davis SK, Humphrey N. Emotional intelligence predicts adolescent mental health beyond personality and cognitive ability. Personality and Individual Differences. 2012;52(2):144-9.
Schutte NS, Malouff JM, Thorsteinsson EB, Bhullar N, Rooke SE. A meta-analytic investigation of the relationship between emotional intelligence and health. Personality and Individual Differences. 2007;42(6):921-33.
Oginska-Bulik N. Emotional intelligence in the workplace: Exploring its effects on occupational stress and health outcomes in human service workers. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 2005;18(2):167-75.
Slaski M, Cartwright S. Health, performance and emotional intelligence: an exploratory study of retail managers. Stress and Health. 2002;18(2):63-8.