نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار علوم اعصاب شناختی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 استادیار روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف پیش­بینی راهبردهای تنظیم هیجانی بر اساس عوامل شخصیت و مراحل رشد شناختی انجام گرفت. جامعۀ آماری پژوهش حاضر تمام دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری بودند. 381 نفر (192 زن، 189 مرد) از دانشجویان با روش نمونه­گیری تصادفی خوشه‌ای به­عنوان شرکت­کنندگان پژوهش انتخاب شدند و به پرسشنامه تنظیم هیجانی (ERQ)، فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو (NEO-FFI) و پرسشنامه عقاید اصول اجتماعی (SPBI) پاسخ دادند؛ برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه همزمان استفاده شد. نتایج تحلیل همبستگی پژوهش نشان داد که بازارزیابی با برون­گرایی، مردم­آمیزی و وجدان، رابطه مثبت معنادار و سرکوب با روان­رنجوری و تفکر محافظه­کار رابطه مثبت و با برون­گرایی، گشودگی، وجدان و تفکر دیالکتیکی رابطه منفی معنادار دارد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که عوامل وجدان، تفکر جمعی و تفکر قالبی توانستند به­طور معنادار 12 درصد واریانس نهایی بازارزیابی را تبیین و پیش­بینی نمایند و همچنین عوامل برون­گرایی، گشودگی و تفکر دیالکتیکی توانستند 11 درصد واریانس نهایی سرکوب را به­صورت معنادار تبیین و پیش­بینی کنند. به­طور کلی می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که رشد شناختی افراد و ویژگی‌های شخصیتی آن‌ها در نحوۀ تنظیم هیجان‌ها توسط افراد نقش مهمی دارند.

کلیدواژه‌ها

عبدی، رضا؛ چلبیانلو، غلامرضا و مهراد صدر، محمد. (زیرچاپ). الگوی ارتباطی ابعاد بهنجار شخصیت با مشکلات و بدتنظیمی هیجانی. روانشناسی بالینی و شخصیت-دانشور رفتار سابق.
قاسم­پور، عبدالله؛ ایل­بیگی، رضا و حسن­زاده، شهناز. (1391). خصوصیات روان‌سنجی پرسشنامه تنظیم هیجانی گراس و جان در یک نمونه ایرانی. مجموعهمقالاتششمینسمینارسراسریبهداشتروانیدانشجویان. 724-722.
مهراد صدر، محمد. (1394). الگوی تعاملی بین ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های فرزندپروری ادراک شده در پیش بینی تنظیم هیجانی با واسطه‌گری رشد شناختی. پایان نامه. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی.
نیلفروشان، پریسا؛ احمدی، سید احمد؛ فاتحی­زاده، مریم؛ عابدی، محمد رضا و قاسمی، وحید. (1390). بررسی ساختار سلسله مراتبی شخصیت با استفاده از پرسشنامه پنج عاملی نئو.مجلهمطالعاتروانشناختی. (29): 130-107.
Barrett, L. F., & Salovey, P. (Eds.). (2002). The wisdom in feeling: Psychological processes in emotional intelligence. Guilford Press.
Brown, G. W., Andrews, B., Harris, T., Adler, Z., & Bridge, L. (1986). Social support, self-esteem and depression. Psychological medicine, 16 (4), 813-831.
Cabello, R., Salguero, J. M., Fernández-Berrocal, P., & Gross, J. J. (2013). A Spanish adaptation of the emotion regulation questionnaire. European Journal of Psychological Assessment.
Campos, J. J., Frankel, C. B., & Camras, L. (2004). On the nature of emotion regulation. Child development, 75 (2), 377-394.
Cole, P. M., Zahn-Waxler, C., & Smith, K. D. (1994). Expressive control during a disappointment: Variations related to preschoolers' behavior problems. Developmental psychology, 30 (6), 835.
Copp, M. (1998). When emotion work is doomed to fail: Ideological and structural constraints on emotion management. Symbolic interaction, 21(3), 299-328.
Corr, P. J. (Ed.). (2008). The reinforcement sensitivity theory of personality. Cambridge University Press.
Costa Jr, P. T., & McCrae, R. R. (1992). Neo personality inventory–revised (neo-pi-r) and neo five-factor inventory (neo-ffi) professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
Donohue, T. L. (2006). Is the Use and Effectiveness of Emotion Regulation Strategies Associated with Extraversion/introversion?. ProQuest.
Emmons, R. A., & Diener, E. (1985). Personality correlates of subjective well-being. Personality and Social Psychology Bulletin, 11 (1), 89-97.
Goetz, J. L., Spencer-Rodgers, J., & Peng, K. (2008). Dialectical Emotions-Chapter 22: How Cultural Epistemologies Influence the Experience and Regulation of Emotional Complexity.
Gross, J. J. (1998). Antecedent-and response-focused emotion regulation: divergent consequences for experience, expression, and physiology. Journal of personality and social psychology, 74(1), 224.
Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. Review of general psychology, 2 (3), 271.
Gross, J. J., & John, O. P. (2002). Wise emotion regulation. In L. F. Barrett & P. Salovey (Eds.), Emotions and social behavior. The wisdom in feeling: Psychological processes in emotional intelligence (pp. 297-319). New York: Guilford Press.
Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: implications for affect, relationships, and well-being. Journal of personality and social psychology, 85(2), 348.
Gross, J. J., & Thompson, R. A. (2007). Emotion Regulation: Conceptual Foundations. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation (pp. 3-24). New York: Guilford Press.
Gross, J. J., Carstensen, L. L., Pasupathi, M., Tsai, J., Götestam Skorpen, C., & Hsu, A. Y. (1997). Emotion and aging: experience, expression, and control. Psychology and aging, 12 (4), 590.
Harris, P. L. (1989). Children and emotion: The development of psychological understanding. Basil Blackwell.
Hui, C. M., Fok, H. K., & Bond, M. H. (2009). Who feels more ambivalence? Linking dialectical thinking to mixed emotions. Personality and Individual Differences, 46(4), 493-498.
Ivcevic, Z., & Brackett, M. (2014). Predicting school success: Comparing conscientiousness, grit, and emotion regulation ability. Journal of Research in Personality, 52, 29-36.
Izard, C. E., & Ackerman, B. P. (2004). Motivational, Organizational,Regulatory Functions of Discrete Emotions. In M. Lewis, & j. M. Haviland-Jones, Handbook of Emotion (Second ed). New york London: The Guilford Press.
John, O. P. (2008). Handbook of Personality: Theory and Research. (OP John, RW Robins, & LA Pervin, Eds.).
John, O. P., & Gross, J. J. (2004). Healthy and unhealthy emotion regulation: Personality processes, individual differences, and life span development. Journal of personality, 72 (6), 1301-1334.
John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. Handbook of personality: Theory and research, 2 (1999), 102-138.
Johnson, D. D. (2012). Dualistic, Multiplistic, and Relativistic Thinking as it Relates to a Psychology Major. Honors Theses, 202.
Kramer, D. A. (1983). Post-formal operations? A need for further conceptualization. Human Development, 26(2), 91-105.
Kramer, D. A., Kahlbaugh, P. E., & Goldston, R. B. (1992). A measure of paradigm beliefs about the social world. Journal of Gerontology, 47(3), P180-P189.
Kring, A. M., & Sloan, D. M. (Eds.). (2009). Emotion regulation and psychopathology: A transdiagnostic approach to etiology and treatment. Guilford Press.
Lucas, R. E., & Diener, E. (2008). Subjective Well-Being. In M. Lewis, J. M. Haviland-Jonse, & F. L. Barrett, Handbook of Emotions (Third ed). London: The Guilford Press.
Manga, D., Ramos, F., & Morán, C. (2004). The Spanish norms of the NEO Five-Factor Inventory: New data and analyses for its improvement. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 4 (3).
McCrae, R. R., & Costa Jr, P. T. (1989). Rotation to maximize the construct validity of factors in the NEO Personality Inventory. Multivariate Behavioral Research, 24 (1), 107-124.
Meyer, G. J., & Shack, J. R. (1989). Structural convergence of mood and personality: Evidence for old and new directions. Journal of personality and social psychology, 57 (4), 691.
Revelle, W. (1995). Personality processes. Annual review of psychology, 46(1), 295-328.
Revelle, W., & Scherer, K. R. (2010). Personality and emotion. In the Oxford Companion to the Affective Sciences.
Roger, D., & Najarian, B. (1989). The construction and validation of a new scale for measuring emotion control. Personality and individual differences, 10 (8), 845-853.
Rosellini, A. J., & Brown, T. A. (2011). The NEO Five-Factor Inventory: Latent structure and relationships with dimensions of anxiety and depressive disorders in a large clinical sample. Assessment, 18(1), 27-38.
Saami, C. (1999). The development of emotional competence. New York. Guilford Press. Salovey, P., & Mayer, JD (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9, 185-211.
Shulman, T. E. (2006). Individual Differences in Cognitive Performance: An Affect Regulatory Approach. ProQuest.
Tellegen, A. (1985). Structures of mood and personality and their relevance to assessing anxiety, with an emphasis on self-report. In A. H. Tuma & J. D. Maser (Eds.), Anxiety and the anxiety disorders (pp. 681-706). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Terwogt, M. M., & Stegge, H. (1995). Children’s understanding of the strategic control of negative emotions. In Everyday conceptions of emotion (pp. 373-390). Springer Netherlands.
Watson, D., & Clark, L. A. (1984). Negative affectivity: the disposition to experience aversive emotional states. Psychological bulletin, 96 (3), 465.
Watson, D., & Clark, L. A. (1992). Affects separable and inseparable: On the hierarchical arrangement of the negative affects. Journal of personality and social psychology, 62 (3), 489.
Watson, D., Wiese, D., Vaidya, J., & Tellegen, A. (1999). The two general activation systems of affect: Structural findings, evolutionary considerations, and psychobiological evidence. Journal of personality and social psychology, 76 (5), 820.