نویسنده

دانشگاه فرهنگیان استان گلستان

چکیده

مطالعة حاضر با هدف مقایسة تأثیر به‌کارگیری محتوای الکترونیکی آموزشی و روش تدریس کارگاهی بر یادگیری و یادداری درس ریاضی پایة سوم ابتدایی پسرانة شهرستان البرز انجام شده است. این پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس آزمون برای سه گروه نمونه بود. جامعة آماری پژوهش، دانش‌آموزان پایة سوم ابتدایی بودند که از این جامعه با توجه به نوع روش انتخابی (شبه‌آزمایشی)، سه کلاس پایة سوم ابتدایی شامل 20 دانش‌آموز برای هر کلاس، با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات این تحقیق از برگزاری سه آزمون ریاضی (پیش‌آزمون، پس‌آزمون و آزمون با فاصله زمانی مشخص برای یادداری) در بین هر کلاس از دانش‌آموزان جمع‌آوری شد؛ برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی) و آمار استنباطی (بررسی نرمال بودن داده‌ها، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون کرویت موچلی و مقادیر اپسیلون برای بررسی یکنواختی کوواریانس‌ها و آزمون t مستقل برای بررسی فرضیه‌ها) استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که استفاده از محتوای الکترونیکی و تدریس به روش کارگاهی در افزایش یادگیری و یادداری درس ریاضی دانش‌آموزان پایة سوم ابتدایی مؤثر است و موجب افزایش سطح یادگیری و یادداری دانش‌آموزان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

احمدی، حسین. (1382). آموزش الکترونیکی. تهران: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
اکرمی، سید کاظم. (1380). فرهنگ اسلامی، برنامه درسی و تفکر. تهران: انجمن اولیاء و مربیان.
امیر تیموری، محمدحسین. (1388). استانداردهای درس‌افزارهای یادگیری الکترونیکی. تهران: مدرسه.
براون، جرج. (1383). تدریس خرد، تمرین مهارت‌های تدریس در مقیاس‌های کوچک. (علی رؤوف، مترجم). تهران: انتشارات مدرسه. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1985).
بهارستان، جلیل. (1378). برنامه کارورزی یا تدریس عملی در مرکز تربیت‌معلم. تهران: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه.
بهرنگی، محمدرضا. (1371). مدیریت آموزشی و آموزشگاهی. تهران: مؤلف.
بهروش، محمود. جعفری، علی‌اکبر. دانشور، علی‌اصغر. (1370). روش تدریس ریاضیات ابتدایی. تهران: سهامی عام.
حسن‌زاده، حبیب‌اله؛ اسلام‌پناه، مریم وکریمی، الهام. (1392). بررسی نقش چندرسانه‌ای‌ها در آموزش و یادگیری، بازیابی شده در 18 اردیبهشت 1393 از www.arad-apm.ir
حسینی، احمد. (1390). بررسی نقش الگوهای فعال تدریس مبتنی برساخت‌گرایی بر یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان ابتدایی شهر زنجان، پایان‌نامه کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر.
رشیدی‌فر، عبدالله؛ فرزان، مسعود و فرهودی مقدم، پرویز. (1377). کتاب معلم ریاضی چهارم ابتدایی. تهران: شرکت افست.
رضایی، موسی. (1386). مدارس پیشرو کارآمد. تهران: انجمن اولیاء و مربیان.
رئیس دانا، فرخ‌لقا. (1381). فناوری آموزشی، زمینه‌ای برای یادگیری متعهدانه، تکنولوژی آموزشی، د 9، ش 5. 6-7.
سیف، علی‌اکبر. (1383). روانشناسی تربیتی. تهران: آگاه.
شعبانی، حسن. (۱۳۸۷). مهارت‌های آموزشی و پرورشی (روش‌ها و فنون تدریس). تهران: سمت.
صالحی، محمد؛ کاشانی، ندا. (1389). عوامل مؤثر در اجرای طرح هوشمند از دیدگاه مدیران دبیرستان‌های استان مازندران، بازیابی­شده در 23 فروردین 1393 از www.noormags.com/view/fa/creator/16681
صفوی، امان‌اله. (1380). آموزش ریاضی به کودکان دبستانی با روش کشورهای پیشرفته. تهران: رشد.
طاهری، رضا. (1387). بررسی رابطه بین استفاده از وسایل کمک‌آموزشی در تدریس ریاضی مقطع راهنمایی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان شهر رباط‌کریم. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، واحد تاکستان.
عباسی، حامد. (1395). تولید محتوای الکترونیکی پیشرفته. تهران: ناقوس.
عباسی، سیف اله؛ بادله، علیرضا. (1393). تولید محتوای الکترونیکی. تهران: دیباگران.
عطاران، محمد. (1382). فناوری اطلاعات بستر اصلاحات در آموزش‌وپرورش. تهران: مؤسسة توسعة فناوری آموزشی مدارس هوشمند.
فردانش، هاشم. (1383). مبانی نظریتکنولوژیآموزشی. تهران: سمت.
کریمیان، حسین و جعفریان یسار، حمید. (1385). راهبردهای تدریس و فنون معلمی. قم: قدس.
کلهر، منوچهر. (1386). مقدمات یک جلسه تدریس اثربخش. قزوین: حدیث امروز.
کاکاوند، علیرضا. (1388). شناخت، آموزش و درمان اختلالات یادگیری. کرج: سرافراز.
گویا، زهرا. (1375). آموزش ریاضی چیست؟. رشد ریاضی، 47، 28-29.
گیج، وال، آن. (1376). مبانی علمی هنر تدریس، (ترجمه محمود مهرمحمدی). تهران: مدرسه. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 1963)
محمودی، عبدالرحمان. (1377). تأثیر پیش‌سازمان‌دهنده‌ها بر یادگیری در تدریس روان‌شناسی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز.
مرتضوی­زاده، حشمت اله. (1386). مدیریت کلاس درس اثربخش، موانع روش‌ها و راهکارها. قزوین: حدیث امروز.
میرزابیگی، علی. (1384). برنامه‌ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی. تهران: یسطرون.
میرصدوقی، سیدحسن. (1386). بررسی نقش خود اثربخشی معلمان و جو روانی - اجتماعی کلاسی در مدیریت فرایند یاددهی-یادگیری. تهران: تربیت.
نیساری، سودابه. (1381). کلیات روش تدریس. تهران: وزارت اطلاعات.
نیکنامی، مصطفی. (1377). مقایسة ویژگی‌های معلمان خوب و اثربخش. روان‌شناسی و علوم تربیتی، 7 و 8، 34-35.
هرگنهان، بی.آر و اُلسون، ام. اچ. (2005). مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری (1386)، ترجمة علی‌اکبر سیف. تهران: روان.
یوسفی، نصرت‌اله و اویسی، حسین. (1386). الگوهای نوین یاددهی و یادگیری. قزوین: حدیث امروز.
Al Balooshi, F., & Alkhalifa, E. M. (2112). Multi-modality as a cognitive tool,special issue: Innovations in learning technology. Journal of International Forum of Educational Technology and Society, 5 (4), 40 –55
Armitage, S., & O'Leary, R. (2003). LTSN Generic Centre E-learning Series: A Guide for Learning Technologists. Learning and Teaching Support Network.
Beacham, N. A., & Alty, J. L. (2006). An investigation into the effects that digital media can have on the learning outcomes of individuals who have dyslexia. Computers & Education, 47(1), 74-93.
bin Mohamad, R., Muninday, B., & Govindasamy, M. (2010). Testing the Effects of Interactive Courseware Template for the Learning of History among Form One Students. Online Submission, 7(10), 106-113.
Christensen, C. A., & Gerber, M. M. (1990). Effectiveness of computerized drill and practice games in teaching basic math facts. Exceptionality: A Special Education Journal, 1(3), 149-165.
Elliot, S. (2010). Multimedia in schools: A study of web-based animation effectiveness. Retirieved from http://center. uoregon. edu.
Hainey, T., Connolly, T. M., Stansfield, M., & Boyle, E. A. (2011). Evaluation of a game to teach requirements collection and analysis in software engineering at tertiary education level. Computers & Education, 56(1), 21-35.
Keppel, M. (2009). Optimizing instructional desing-subject Matterexpert Communication In the Designing Development of on lin and Multimedia of the ACM
Khan, T. M. (2010). The effects of multimedia learning on children with different special education needs. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4341-4345.
Lerner, J. W. (1976). Children with learning disabilities: theories, diagnosis, teaching strategies. Houghton Mifflin School
Mayer, R. E. (2002). Multimedia learning. Psychology of learning and motivation, 41, 85-139.
Mayer, R. E., & Moreno, R. (1998). A split-attention effect in multimedia learning: Evidence for dual processing systems in working memory. Journal of educational psychology, 90(2), 312.
Naidu, S. (2006). E-learning: A guidebook of principles, procedures and practices. Commonwealth Educational Media Centre for Asia (CEMCA).
Poon, K. W., Li-Tsang, C. W. P., Weiss, T. P. L., & Rosenblum, S. (2010). The effect of a computerized visual perception and visual-motor integration training program on improving Chinese handwriting of children with handwriting difficulties. Research in developmental disabilities, 31(6), 1552-1560.
Ranzijn, F. J. (1989). The effect of the superordinate concept and presentation form of examples on concept learning. Computers in human behavior, 5(2), 95-105.
Subhi, T. (1999). The impact of LOGO on gifted children's achievement and creativity. Journal of Computer Assisted Learning, 15(2), 98-108.
Sweller, J.Chandler, P. (1994)."Cognitive load theory and the format of instruction".Cognition and insturaction.vol8 (4).293-332.
Thornton, C. A., Langrall, C. W., & Jones, G. A. (1997). Mathematics instruction for elementary students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 30(2), 142-150.