نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

4 استادیار مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

5 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

به­منظور توسعه شایستگی مدیران شرکت ملی گاز ایران و تدوین الگوی مطلوب، این پژوهش به روش ترکیبی اکتشافی انجام شد. باتحلیل داده‌ها 7 مؤلفه اصلی درقالب الگوی مفهومی پژوهش منعکس گردید. برمبنای یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل‌های مرحله کیفی، پرسشنامه پژوهش طراحی وروایی این پرسشنامه با استفاده از نظر صاحب­نظران (74%) و پاپایی آن ازطریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (89%) محاسبه ودر نمونه آماری 160 نفر از مدیران شرکت ملی گاز ایران که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی انتخاب شده بودند، اجرا و داده‌های کمی پژوهش گردآوری شد. نتایج تجزیه وتحلیل داده‌های کمی نشان می‌دهد وضعیت کلی شایستگی مدیران در شرکت ملی گاز ایران بالاتر از میانگین و نسبتاً مطلوب بوده و همچنین نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان می‌دهد که مؤلفه‌های هفت­گانه شناسایی ­شده دارای بار عاملی کافی جهت پیش­بینی شایستگی مدیران شرکت ملی گاز ایران می‌باشد، لکن در بین مؤلفه‌های تشکیل­دهنده شایستگی تحلیل­گری مؤلفۀ رویکرد استراتژیک با بار عاملی 16/0 و025/0R2= دارای سطح معناداری 35/0 بودودر بعد شایستگی ذهنی مؤلفه حل مسأله وتصمیم گیری با بارعاملی 19/0 و04/0R2= دارای سطح معناداری 21/0 بودکه از مدل کلی حذف شدند؛ لذا با به­کارگیری الگوی مطلوب شایستگی مدیران، برنامه‌های آموزشی متناسب در جهت ارتقاء شایستگی‌های مدیران برنامه­ریزی­شده، تا افزایش مهارت‌ها و شایستگی‌های مدیران تضمین و مزیت رقابتی پایدار برای سازمان محقق گردد.

کلیدواژه‌ها

بابایی زکلیکی، محمد علی و شیخ، ابراهیم. (1390)، دستنامه توسعه مدیران: مجموعه تعاریف و حکمت‌های فرهنگی و روش­های توسعه شایستگی‌های مدیران، مؤسسه مطالعات بهره­وری و منابع انسانی.تهران: سرآمد: 135- 142.
دلاور، علی (1383). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات رشد: 157- 158.
طاهری، صادق. (1394). تدوین و اعتبار بخشی مدل انتصاب و ارتقا کارکنان شرکت ملی نفت ایران با رویکرد مبتنی بر سنجش شایستگی. پایان نامه دکتری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه: 149-158.
عباس پور، عباس. (1388). مدیریت منابع انسانی پیشرفته. تهران: سمت.
عبد صبور، فریدون. (1387). رویکرد نظام­مند در تحلیل موانع شایسته­سالاری وزارت نیرو. پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه.
فرشیدی، اسحاق. (1393). اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی گاز ایران، واحد آموزش مدیران: 6.
گراوند. (1387). تدوین الگوی شایستگی مدیران آموزشی (وضع مطلوب) و سنجش شایستگی‌های مدیران آموزشگاه‌های شهرستان کوهدشت (وضع موجود). پایان نامه کارشناسی ارشد، مرکز مدیریت دولتی: 10.
نیرومند، پوراندخت (1391). الگوی شایستگی مدیران عامل شرکت های فناوری بنیان، پایان نامه ارشد، دانشگاه علامه:30-86.
هاشمیان، فخرالسادات (1391). ارزیابی عملکرد شرکت ملی گاز ایران به روش BSC . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی: 112.
هوشیار، وجیهه. (1392). ارائه مدل شایستگی مدیران شعب در سیستم بانکی. پایان نامه، دانشگاه فردوسی مشهد: 8.
AbbasPour, A., Rahimian, H., Delavar, A., Ghiasi, S., & Hashemian, F. (2016). Conceptual Model of Competency in Managers of National Iranian Gas Company. The Social Sciences, 11(26), 6193-6197.
Boyatzis, R. E. (2008). Competencies in the 21st century. Journal of management development, 27(1), 5-12.
Crawford, L., & Nahmias, A. H. (2010). Competencies for managing change. International journal of project management, 28(4), 405-412.
Dubois, D., & Rothwell, W. (2004). Competency-Based Human Resource Management: Discover a New System for Unleashing the Productive Power of Exemplary Performers. Nicholas Brealey Publishing.
Favia, M. J. (2010). An initial competency model for sales managers at fifteen B2B organizations. The Pennsylvania State University.
Garavan, T. N. (2007). A strategic perspective on human resource development. Advances in Developing Human Resources, 9(1), 11-30.
Harison, E., & Boonstra, A. (2009). Essential competencies for technochange management: Towards an assessment model. International Journal of Information Management, 29(4), 283-294.
Katz, R. L. (1955, January-February). Skills of an effective administrator. Harvard Business Review, 33-42.
Liikamaa.K. (2015). Developing a project manager’s competencies: A collective view of the most important competencies.University of Turku, Pohjoisranta 11P.O. Box xx, FI 28101, Finland. 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics and the Affiliated Conferences, AHFE 2015.Procedia Manufacturing 3. 681, 687.Available online at www.sciencedirect.com.
Nitin V. (2010). Competencies and Competency Model-A Briefoverview of its Development and Application, SIES Journal of Management, April - August 2010, Vol.7 (1): 121-131.
Pedro Torre& Mário Augusto (2017). The impact of experiential learning on managers’ strategic competencies and decision style. journal of innovat ion & knowl edge 2 10–14.
Porter, J. D. (2005). Application of Sandwith’s competency domain model for senior college housing officers in the United States (Doctoral dissertation, University of Florida).
Porter, J.D. (2005). Application of Sandwith’s competency domain model for senior college housing officers in the United States. Doctoral dissertation, Gainesville: University of Florida. Pp 55-57.
Quinn, J. B., & Hilmer, F. G. (1994). Strategic outsourcing. Sloan management review, 35(4), 43.
Quinn, James Brian and Frederick G. Hilmer. (1994). Strategic outsourcing.  Sloan Management Review 35(4): 43-55.
Raja M. A. & Aisha. A. (2012). Human resource management competency model for Pakistani banking companies, African Journal of Business Management Vol. 6(38), pp. 10396-10407.
Redick, A., Reyna, I., Schaffer, C., & Toomey, D. (2014). Four-factor model for effective project leadership competency. Journal of Information Technology and Economic Development, 5(1), 53.
Rodríguez-Carvajal, R., Díaz, D., Moreno-Jiménez, B., Blanco, A., van Dierendonck, D. (2010). Vitalidad y recursos internos como componentes del constructo de bienestar psicológico. Psicothema, 22(1), 63-70.
Sandwith, P. (1993). A hierarchy of management training requirements: The competency domain model. Public Personnel Management, 22(1), 43-62
Taylor. I. (2007). A practical guide to Assessment Centres and Selection Methods Measuring Competency for Recruitment and Development. London N1 9JN Philadelphia PA 19147 United Kingdom USA.
Toor, S. U. R., & Ofori, G. (2009). Positive psychological capital as a source of sustainable competitive advantage for organizations. Journal of Construction Engineering and Management, 136(3), 341-352.
Wesselink. R, Blok. V, van Leur. S, Lans. T, Dentoni. D. (2016). Individual competencies for managers engaged in corporate sustainable management practices. Journal of Cleaner Production. 106 497-506.