نویسندگان

1 دانشیار/ دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری/ دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران

4 دانشگاه ازاد اسلامی ارومیه

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی روابط بین نیازهای اساسی روان­شناختی، انگیزش تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش­آموزان در درس انگلیسی به روش الگویابی معادلات ساختاری بود. بدین­منظور، 423 نفر از دانش­آموزان سال دوم و سوم دوره متوسطه شهر ابهر (127 پسر و 296 دختر) با استفاده از نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شده و به پرسشنامه نیازهای اساسی روان­شناختی ایلاردی و همکاران (1993)؛ انگیزش تحصیلی والرند و همکاران (1989) و درگیری تحصیلی آسور، کاپلان و روث (2002) پاسخ دادند. یافته­های به­دست آمده با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری نشان داد که برآورده شدن نیازهای اساسی روان­شناختی، اثر مستقیم مثبت و معناداری بر انگیزش درونی، تنظیم درون فکنی­شده و تنظیم همانند شده دارد، اثر مستقیم نیازهای اساسی روان­شناختی بر روی بی­انگیزگی، منفی و معنادار؛ اما تأثیر آن بر انگیزش بیرونی معنادار نبود. همچنین نتایج نشان داد که رابطه برآورده شدن نیازهای اساسی روان­شناختی و درگیری تحصیلی از طریق انگیزش تحصیلی میانجی­گری شد. اثر مستقیم انگیزش درونی و تنظیم همانند شده بر درگیری، مثبت و معنادار و اثر بی انگیزگی، منفی و معنادار بود؛ اما اثر تنظیم درون فکنی­شده و بیرونی بر درگیری معنادار نبود. به­طور کلی می­توان نتیجه گرفت که نیازهای اساسی روان­شناختی با واسطه­گری انگیزش تحصیلی بر درگیری در درس انگلیسی تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها

اژه‌ای، جواد؛ خضری آذر، هیمن؛ بابایی، محسن و امانی، جواد. (1387). الگوی ساختاری روابط بین حمایت از خودمختاری ادراک شده معلم، نیازهای روان­شناختی اساسی، انگیزش درونی و تلاش. پژوهش در سلامت روان­شناختی، 2(4)، 47-56.
حجازی، الهه؛ صالح نجفی، مهسا و امانی، جواد. (1393). نقش واسطه‌ای انگیزش درونی در رابطه بین نیازهای بنیادین روان­شناختی و رضایت از زندگی. روانشناسی معاصر، 9، 2، 88-77.
عابدینی، یاسمین؛ حجازی، الهه؛ سجادی، حسین و قاضی طباطبایی، محمود. (1387). نقش واسطه‌ای درگیری تحصیلی در ارتباط بین اهداف اجتنابی- عملکردی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر در رشته علوم انسانی. دو فصلنامه رویکردهای نوین آموزشی،9، 59-41.
غلامعلی لواسانی، مسعود؛ اژه‌ای، جواد و افشاری، محسن. (1388). خودکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی. فصلنامه روانشناسی، 51، 305-289.
قاضی ­طباطبایی، سید محمود. (1381). فرآیند تدوین، اجرا و تفسیر ستاده­های یک مدل لیزرل: یک مثال عینی. سالنامه پژوهش و ارزشیابی در علوم اجتماعی و رفتاری، 85-126.
هومن، حیدرعلی (1387). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. تهران: سمت.
Akpan, I. D., & Umobong, M. E. (2013). Analysis of achievement motivation and academic engagement of students in the Nigerian classroom. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 2(3), 385.
Arnone, M. P., Reynolds, R., & Marshall, T. (2009). The effect of early adolescents' psychological needs satisfaction upon their perceived competence in information skills and intrinsic motivation for research.
Baard, P. P., Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2004). Intrinsic Need Satisfaction: A Motivational Basis of Performance and Weil‐Being in Two Work Settings1. Journal of applied social psychology, 34(10), 2045-2068.
Bernard, J. (2010). Motivation in foreign language learning: The relationship between classroom activities, motivation, and outcomes in a university language-learning environment.
Betoret, F. D., & Artiga, A. G. (2011). The Relationship among Student Basic Need Satisfaction, Approaches to Learning, Reporting of Avoidance Strategies and Achievement. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 9(2).
Carreira, J. M. (2012). Motivational orienations and psychological needs in EFL learning among elementary school students in Japan. System, 40(2), 191-202.
Cerasoli, C. P., & Ford, M. T. (2014). Intrinsic motivation, performance, and the mediating role of mastery goal orientation: A test of self-determination theory. The Journal of psychology, 148(3), 267-286.
Chen, K. C., & Jang, S. J. (2010). Motivation in online learning: Testing a model of self-determination theory. Computers in Human Behavior, 26(4), 741-752.
Ciani, K. D., Sheldon, K. M., Hilpert, J. C., & Easter, M. A. (2011). Antecedents and trajectories of achievement goals: A self‐determination theory perspective. British Journal of Educational Psychology, 81(2), 223-243.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2011). Self-determination theory. Handbook of theories of social psychology, 1, 416-433.
Dincer, A., Yesilyurt, S., & Takkac, M. (2012). The effects of autonomy-supportive climates on EFL learner's engagement, achievement and competence in english speaking classrooms. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 3890-3894.
Doménech-Betoret, F., & Gómez-Artiga, A. (2014). The relationship among students' and teachers' thinking styles, psychological needs and motivation. Learning and Individual Differences, 29, 89-97.
Dörnyei, Z. (1990). Conceptualizing motivation in foreign‐language learning. Language learning, 40(1), 45-78.
Dörnyei, Z. (2014). The Psychology of the Language Learner: Individual Differences in Second Language Acquisition. Routledge.
Dörnyei, Z., Henry, A., & Muir, C. (2015). Motivational currents in language learning: Frameworks for focused interventions. Routledge.
Dupeyrat, C., & Mariné, C. (2005). Implicit theories of intelligence, goal orientation, cognitive engagement, and achievement: A test of Dweck’s model with returning to school adults. Contemporary Educational Psychology, 30(1), 43-59.
Filak, V. F., & Sheldon, K. M. (2003). Student psychological need satisfaction and college teacher-course evaluations. Educational psychology, 23(3), 235-247.
Furrer, C., & Skinner, E. (2003). Sense of relatedness as a factor in children's academic engagement and performance. Journal of educational psychology, 95(1), 148.
Gardner, R. C., Lalonde, R. N., Moorcroft, R., & Evers, F. T. (1987). Second language attrition: The role of motivation and use. Journal of Language and Social Psychology, 6(1), 29-47.
Gómez, H. P., Pérez, V. C., Parra, P. P., Ortiz, M. L., Matus, B. O., McColl, C. P., ... & Meyer, K. A. (2015). Academic achievement, engagement and burnout among first year medical students. Revista médica de Chile, 143(7), 930.
Gunnell, K. E., Crocker, P. R., Mack, D. E., Wilson, P. M., & Zumbo, B. D. (2014). Goal contents, motivation, psychological need satisfaction, well-being and physical activity: A test of self-determination theory over 6 months. Psychology of Sport and Exercise, 15(1), 19-29.
He, Y. C. J. (2009). Self-determination among adult Chinese English language learners: The relationship among perceived autonomy support, intrinsic motivation, and engagement. University of Southern California.
Hicks, C. M. (2008). Student motivation during foreign language instruction: What factors affect student motivation and how?. The University of Wisconsin-Milwaukee.
Hsu, L. (2010). The impact of perceived teachers’ nonverbal immediacy on students’ motivation for learning English. Asian EFL Journal, 12(4), 188-204.
Jõesaar, H., Hein, V., & Hagger, M. S. (2011). Peer influence on young athletes’ need satisfaction, intrinsic motivation and persistence in sport: A 12-month prospective study. Psychology of Sport and Exercise, 12(5), 500-508.
Katz, I., Kaplan, A., & Buzukashvily, T. (2011). The role of parents' motivation in students' autonomous motivation for doing homework. Learning and Individual Differences, 21(4), 376-386.
Kim, J. I., & Chung, H. (2012). The role of family orientation in predicting Korean boys' and girls' achievement motivation to learn mathematics. Learning and Individual Differences, 22(1), 133-138.
Kusurkar, R. A., Ten Cate, T. J., Vos, C. M. P., Westers, P., & Croiset, G. (2013). How motivation affects academic performance: a structural equation modelling analysis. Advances in Health Sciences Education, 18(1), 57-69.
Lim, B. C., & Wang, C. J. (2009). Perceived autonomy support, behavioural regulations in physical education and physical activity intention. Psychology of Sport and Exercise, 10(1), 52-60.
Lovato, C., & Junior, O. S. (2011). Motivation in Second Language Acquisition-Gardners Socio-Educational Model. In 9th Symposium on Graduate Education. Piracicaba, Br.
Ma, J. H. (2009). Autonomy, competence, and relatedness in L2 learners' task motivation: A self-determination theory perspective. University of Hawai'i at Manoa.
Mills, N., Pajares, F., & Herron, C. (2007). Self‐efficacy of college intermediate French students: Relation to achievement and motivation. Language learning, 57(3), 417-442.
Milyavskaya, M., & Koestner, R. (2011). Psychological needs, motivation, and well-being: A test of self-determination theory across multiple domains. Personality and Individual Differences, 50(3), 387-391.
Miserandino, M. (1996). Children who do well in school: Individual differences in perceived competence and autonomy in above-average children. Journal of Educational Psychology, 88(2), 203.
Noels, K. A. (2001). Learning Spanish as a second language: Learners' orientations and perceptions of their teachers' communication style. Language learning, 51(1), 107-144.
Noels, K. A., Clément, R., & Pelletier, L. G. (1999). Perceptions of teachers’ communicative style and students’ intrinsic and extrinsic motivation. The Modern Language Journal, 83(1), 23-34.
Ntoumanis, N. (2001). A self‐determination approach to the understanding of motivation in physical education. British journal of educational psychology, 71(2), 225-242.
Pelletier, L. G., & Sharp, E. C. (2009). Administrative pressures and teachers' interpersonal behaviour in the classroom. School Field, 7(2), 174-183.
Pelletier, L. G., Fortier, M. S., Vallerand, R. J., & Briere, N. M. (2001). Associations among perceived autonomy support, forms of self-regulation, and persistence: A prospective study. Motivation and emotion, 25(4), 279-306.
Reeve, J. (2006). Teachers as facilitators: What autonomy-supportive teachers do and why their students benefit. The Elementary School Journal, 106(3), 225-236.
Reeve, J. (2014). Understanding motivation and emotion. John Wiley & Sons.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American psychologist, 55(1), 68.
Sakamoto, R. (2015). The relationship between motivation, second language learning, and stress in international students (Doctoral dissertation, University of Central Missouri).
Šarić, M., & Hanzec, I. (2013, January). The role of basic psychological needs and intrinsic motivation in explaining students' goal orientation. In 1st International Conference on Research and Education: Challenges Towards the Future (ICRAE 2013).
Soenens, B., & Vansteenkiste, M. (2010). A theoretical upgrade of the concept of parental psychological control: Proposing new insights on the basis of self-determination theory. Developmental Review, 30(1), 74-99.
Standage, M., Duda, J. L., & Ntoumanis, N. (2005). A test of self‐determination theory in school physical education. British Journal of Educational Psychology, 75(3), 411-433.
Takagi, H. (2015). Student motivation in foreign language learning at the community college level (Doctoral dissertation, Claremont Graduate University).
Tremblay, P. F., & Gardner, R. C. (1995). Expanding the motivation construct in language learning. The Modern Language Journal, 79(4), 505-518.
Van den Broeck, A., Vansteenkiste, M., Lens, W., & De Witte, H. (2010). Unemployed individuals' work values and job flexibility: An explanation from expectancy‐value theory and self‐determination theory. Applied psychology, 59(2), 296-317.
Wang, M. T., & Holcombe, R. (2010). Adolescents’ perceptions of school environment, engagement, and academic achievement in middle school. American Educational Research Journal, 47(3), 633-662.
Wang, M. T., Willett, J. B., & Eccles, J. S. (2011). The assessment of school engagement: Examining dimensionality and measurement invariance by gender and race/ethnicity. Journal of School Psychology, 49(4), 465-480.
Wharton, G. (2000). Language learning strategy use of bilingual foreign language learners in Singapore. Language learning, 50(2), 203-243.
You, C. J., & Dörnyei, Z. (2016). Language learning motivation in China: Results of a large-scale stratified survey. Applied Linguistics, 37(4), 495-519.
Zhao, L., Lu, Y., Wang, B., & Huang, W. (2011). What makes them happy and curious online? An empirical study on high school students’ Internet use from a self-determination theory perspective. Computers & Education, 56(2), 346-356.