نویسندگان

1 رئیس مرکز دانش پژوهان و تشکل های شاهد و ایثارگر / بنیاد شهید و امور ایثارکران

2 استادیار روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی

4 دانشیار روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پژوهش حاضر درصدد تدوین و اثربخشی مدل نظری سالم‌زیستی سبک زندگی دانشجویان در جامعه ایرانی بوده است. از این منظر پس از واکاوی سوابق نظری و تجربی مرتبط با موضوع تحقیق از روش تلفیقی کیفی با استفاده از روش «نظریه داده بنیاد» و طرح نظام‌مند اشتراوس و کوربین[1] و کمی با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق­ساخته استفاده شده است. با توجه به راهبرد احصاء شده در مدل سالم­زیستی سبک زندگی دانشجویان یعنی آموزش مهارت‌های زندگی، بر مبنای این رویکرد، بسته‌ای آموزشی طراحی شد که به مدت یازده جلسه می‌توانست به سالم زیستی سبک زندگی دانشجویان کمک کرده و به بهبود کیفیت سبک زندگی آنان منجر شود. برای آزمون این بسته دست به آزمایشی زده شد که طی آن از 40 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شده بودند؛ استفاده شد و آنان به دو گروه 20 نفری کنترل و آزمایشی تقسیم شدند و به آنان، پرسشنامه‌ای محقق ساخته برای سنجش وضعیت سبک زندگی داده شد که به­عنوان پیش آزمون تلقی می‌شود، سپس برای گروه آزمایشی یازده جلسه آموزش مهارت‌های زندگی اجرا شد. برای آزمون فرضیه بخش کمّی پژوهش، با استفاده از نمرۀ کل سالم زیستی سبک زندگی دانشجویان و از طریق تحلیل کواریانس معلوم شد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در میزان سالم زیستی سبک زندگی دانشجویان تفاوت معنادار وجود دارد؛ بنابراین مدل احصاء شده سالم زیستی سبک زندگی دانشجویان ایرانی از اثربخشی لازم برخوردار می‌باشد.[1]. Strauss & Corbin

کلیدواژه‌ها

تمدنی، مجتبی. (1385). شناخت سلامت عمومی و سبک زندگی سالم دانشجویان. گزارش پژوهشی. دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب.
رحیمیان بوگر، اسحق؛ محمدی­فر، محمدعلی؛ نجفی، محمود و دهشیری، غلامرضا. (1392). تأثیر مهارت‌های زندگی بر سلامت عمومی دانشجویان. روانشناسی بالینی و شخصیت. 8. 23-34. 
شهابی، محمد(1386)، سبکهای زندگی جهان وطنانه در میان جوانان ایرانی و دلالت های سیاسی آن، کتاب الگوهای سبک زندگی ایرانیان، مجموعه مقالات، تهران: نشر پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.
 فلیک، اووه. (2004). درآمدی بر تحقیق کیفی (چاپ اول)، ترجمه هادی جلیلی. تهران، نشر نی.    
کاویانی، محمد. (1391). سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. قم:نشر سبحان.
مهدوی­کنی، محمد سعید. (1386). دین و سبک زندگی. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
Archer, J., Probert, B. S., & Gage, L. (1987). College students’ attitudes toward wellness. Journal of College Student Personnel, 2,311-317.
Ardell, D. B. (1977). High level wellness: An alternative to doctors, drugs, and disease. Emmaus.
Creswell, J. W. (2003). Research design.
Degges-White, S. E., & Shurts, M. (2005). Research on adult wellness. Counseling for wellness: Theory, research, and practice, 89-98.
Downie, M., Koestner, R., ElGeledi, S., & Cree, K. (2004). The impact of cultural internalization and integration on well-being among tricultural individuals. Personality and Social Psychology Bulletin, 30(3), 305-314.
Hettler, B. (1984). Wellness: encouraging a lifetime pursuit of excellence. Health values, 8(4), 13.
McKee, J. B. (1969). Introduction to Sociology. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Myers, J. E., & Sweeney, T. J. (2008). Wellness counseling: The evidence base for practice. Journal of Counseling & Development, 86(4), 482-493.
Myers, J. E., Sweeney, T. J., & Witmer, J. M. (2000). The wheel of wellness counseling for wellness: A holistic model for treatment planning. Journal of Counseling & Development, 78(3), 251-266.
Myers, J. E., & Sweeney, T. J. (2004). ἀ e five factor wellness inventory. Palo Alto, CA: Mindgarden, Inc.
-Myers, J. E., & Sweeney, T. J. (2005). Assessing wellness: Formal and informal approaches. In J. E. Myers & T. J. Sweeney (Eds.), Counseling for wellness: Theory, research, and practice. . Alexandria, VA: American Counseling Association.
Parsons, T. (2013). Social system. Routledge.
Renger, R. F., Midyett, S. J., Mas, S., Francisco, G., Erin, T. D., McDermott, H. M., ... & Hewitt, M. J. (2000). Optimal Living Profile: An inventory to assess health and wellness. American journal of health behavior, 24(6), 403-412.
Travis, J. W., & Ryan, R. (1988). ἀ e wellness workbook (2nd ed.). Berkeley, CA: Ten Speed Press.
Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of personality and social psychology, 69(4), 719.
World Health Organization. (2006). Neurological disorders: public health challenges. World Health Organization.