نویسندگان

1 گروه آموزشی روانشناسی تربیتی. دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه شهیدرجایی تهران

3 0

4 بانک گردشگری

5 کارشناس ارشد روانشناسی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش پیش­بینی تعلل­ورزی تحصیلی بر اساس مؤلفه­های کمال­گرایی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 1395-1394 بود که تعداد 250 نفر از آن ها (115 زن و 135 مرد) به روش تصادفی طبقه­ای به­عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و با تکمیل پرسش­نامه تعلل­ورزی تحصیلی سولومون و راث بلوم (1984) و پرسشنامه ابعاد کمال­گرایی هویت و فلت (1991) در این پژوهش شرکت کردند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی، رگرسیون هم‌زمان، رگرسیون گام‌به‌گام، و t دو گروهی استفاده شده است. یافته­های این پژوهش نشان داد که کمال­گرایی خود­مدار به­طور مثبت و معناداری تعلل­ورزی تحصیلی و کمال­گرایی دیگرمدار به­طور منفی و معناداری تعلل­ورزی تحصیلی را پیش­بینی می‌کند. در نهایت این نتیجه گرفته شد که با افزایش میزان کمال‌گرایی در دانشجویان میزان تعلل ورزی در آن‌ها نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

الیس، آلبرت و جیمزنال، ویلیام. (1982). روانشناسی تعلل­ورزی، ترجمه محمدعلی فرجاد (1382). تهران: رشد.
بشارت، محمدعلی. (1383). رابطه کمال­گرایی و مشکلات بین شخصی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، سال یازدهم، شماره 7، 263-271.
جوکار، بهرام و دلاورپور، محمدآقا. (1386). رابطۀ تعلل­ورزی آموزشی با اهداف پیشرفت. اندیشه­های نوین تربیتی. پاییز و زمستان، دوره سوم. شماره 3 و 4. 61- 80.
سلطان نژاد، سمیه؛ سعدی پور، اسماعیل و اسدزاده، حسن (1394). رابطه فرزندپروری ادراک شده با اهمال کاری و خودناتوان سازی. مجله روانشناسی تربیتی. دوره 11، شماره 38. صص، 1-22.
مطیعی، حورا؛ حیدری محمود و صادقی، منصوره السادات. (1391). پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس مولفه‌های خودتنظیمی در دانش آموزان پایه اول دبیرستان‌های شهر تهران. مجله روانشناسی تربیتی. دوره 8. شماره 24، صص، 50-70.
Alexander, E. S., & Onwuegbuzie, A. J. (2007). Academic procrastination and the role of hope as a coping strategy. Personality and Individual Differences, 42(7), 1301-1310.
Balkis, m., & duru, e. (2009). prevalence of academic procrastination behavior among pre-service teachers, and its relationship with demographics and individual preferences. journal of theory & practice in education (jtpe), 5(1).
Beswick, G., Rothblum, E. D., & Mann, L. (1988). Psychological antecedents of student procrastination. Australian psychologist, 23(2), 207-217.
Çapan, B. E. (2010). Relationship among perfectionism, academic procrastination and life satisfaction of university students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 1665-1671.
Eckert, M., Ebert, D. D., Lehr, D., Sieland, B., Berking, M. (2016).  Overcome procrastination: Enhancing emotion regulation skills reduce procrastination. Learning and Individual Differences. 52. 10–18.
Flett, G. L., Blankstein, K. R., Hewitt, P. L., & Koledin, S. (1992). Components of perfectionism and procrastination in college students. Social Behavior and Personality: an international journal, 20(2), 85-94.
Fritzsche, B. A., Young, B. R., & Hickson, K. C. (2003). Individual differences in academic procrastination tendency and writing success. Personality and Individual Differences, 35(7), 1549-1557.
Hewitt, P. L., Flett, G. L., Besser, A., Sherry, S. B., & McGee, B. (2003). Perfectionism Is Multidimensional: a reply to. Behaviour Research and Therapy, 41(10), 1221-1236.
Hewitt, P. L., Flett, G. L., Turnbull-Donovan, W., & Mikail, S. F. (1991). The Multidimensional Perfectionism Scale: Reliability, validity, and psychometric properties in psychiatric samples. Psychological Assessment: A Journal of Consulting and Clinical Psychology, 3(3), 464.
Howell, A. J., & Watson, D. C. (2007). Procrastination: Associations with achievement goal orientation and learning strategies. Personality and Individual Differences, 43(1), 167-178.
Kandemir, M. (2014). Reasons of academic procrastination: self- regulation, academic self-efficacy, life satisfaction and demographics variables. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 152, 188 – 193.
Klingsieck, K. B. (2013). Procrastination. When good things don't come to those who wait. European Psychologist, 18, 24–34
Lay, C. H. (1986). At last, my research article on procrastination. Journal of research in personality, 20(4), 474-495.
Onwuegbuzie, A. J. (2004). Academic procrastination and statistics anxiety. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29(1), 3-19.
Ozer, B. U., Demir, A., & Ferrari, J. R. (2009). Exploring academic procrastination among Turkish students: possible gender differences in prevalence and reasons. The Journal of social psychology, 149(2), 241-257.
Rice, K. G., Richardson, C. M. E., and Clark, D. (2012).  Perfectionism, Procrastination, and Psychological Distress. Journal of Counseling Psychology. Vol. 59, No. 2, 288–302.
Seo, E. H. (2008). Self-efficacy as a mediator in the relationship between self-oriented perfectionism and academic procra
Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of counseling psychology, 31(4), 503.
Steel, P. (2007). The nature of procrastination: a meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure.
Tan, C. X., Ang, R. P., Klassen, R. M., Wong, I. Y. F., Huan, V. S., & Chong, W. H. (2008). Correlates of academic procrastination and students’ grade goals. Current Psychology, 27 (2), 135‐144.
Watson, D. C. (2001). Procrastination and the five-factor model: A facet level analysis. Personality and individual differences, 30(1), 149-158.
Wolters, C. A. (2003). Understanding procrastination from a self-regulated learning perspective. Journal of Educational Psychology, 95(1), 179.
Yao, M. P. (2009). An exploration of multidimensional perfectionism, academic self-efficacy, procrastination frequency, and Asian American cultural values in Asian American university students (Doctoral dissertation, The Ohio State University).
Yuen, L., & Burka, J. (1983). Procrastination: Why you do it, what to do about it. Reading, Massachusetts: Addison-W esley.