دوره و شماره: دوره 12، شماره 40، تابستان 1395 
9. اعتباریابی الگوی طراحی آموزشی، برای آموزش اخلاق

صفحه 191-211

10.22054/jep.2016.5566

محمدرضا وحدانی اسدی؛ داریوش نوروزی؛ هاشم فردانش؛ خدیجه علی آبادی؛ خسرو باقری