نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در نظریه کنترل- ارزش، هیجان­های پیشرفت به­عنوان هیجان­هایی که با فعالیت­ها و پیامدهای پیشرفت پیوند خورده­اند تعریف می­شوند. تأثیر هیجان­های پیشرفت بر جوانب مختلف زندگی و پیشرفت تحصیلی در پژوهش­های متعددی به اثبات رسیده است. بااین‌حال تمرکز صرف بر هیجان اضطراب و عدم توجه به این دسته از هیجان­ها در نظام آموزشی و فقدان ابزار مناسب جهت سنجش آن­ها در ایران از مهم‌ترین مسائل این حوزه است. جامعه آماری شامل همه دانشجویان مقطع لیسانس دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی 94-93 به تعداد 9421 و نمونه آماری 221 نفر دانشجوی رشته­های مختلف تحصیلی است که با استفاده از روش «نمونه­گیری تصادفی» گزینش و با روش «توسعه­ای پیمایشی» مورد مطالعه قرارگرفتند. پژوهش حاضر به بررسی شاخص­های روان­سنجی ازجمله روایی، اعتبار و همسانی درونی «مقیاس­های هیجان مرتبط با کلاس» پرداخته است. در این پژوهش سؤالات پرسش­نامه «مقیاس­های هیجان مرتبط با کلاس درس» (CRES) باهدف رواسازی آن برای مطالعه هیجان­های پیشرفت جامعه دانشجویان ایران مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس نتایج تحلیل عاملی تائیدی بیشتر شاخص­های مقیاس­های مذکور ازجمله CFI، GFI، AGFI از مقدار مطلوبی برخوردارند و ضرایب مسیر تمامی مقیاس­های آن­ها معنی­دار می‌باشند. همبستگی بین هیجان­های مختلف کلاسی و همسانی درونی مقیاس­ها معنی­دار برآورد گردید. با توجه به برازش مدل، از مقیاس­های مذکور می‌توان جهت بررسی هیجان­های کلاسی دانشجویان ایرانی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

سایت بانک اطلاعات نشریات کشور. (1393). هیجان­های پیشرفت دانشجویان، هیجان­های کلاسی دانشجویان. (15/10/1393). (www.magiran.ir).
سایت پژوهشگاه علوم فناوری و اطلاعات ایران. (1393). هیجان­های پیشرفت دانشجویان، هیجان­های کلاسی دانشجویان. (15/10/1393). (www.irandoc.ac.ir).
سایت دانشگاه شهید بهشتی. (1393). آمار دانشجویان کارشناسی. (20/8/1393). (www.sbu.ac.ir/portals/admins/tabs/amar).
هومن، حیدرعلی. (1388). مدل­یابی معادلات ساختاری. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).
Ferenzel, A. C., Thrash, T. M., Pekran, R., & Goetz, T. (2007). Achievement emotions in Germany and China, A cross - cultural validation of the academic emotions, Questionnaire - Mathematics. Journal of cross- cultural psychology, (38), 302-309.
Goetz, T., Frenzel, A. C., Pekran, R., & Hall, N.C. (2007). Between- and within- domain relations of students, academic emotions. Journal of educational psychology, (99), 715-733.
Goetz, T., Pekrun, R., Hall, N., & Haag, L. (2006). Academic emotions a social-cognitive perspective: Antecedents and domain specificity of students, affect in the context of Latin instruction. British Journal of Educational Psychology, (76), 289-308.
Hodapp, V., & Benson, J. (1997). The multidimensionality of test anxiety: A test of different models. Anxiety, Stress and Coping, (10), 219 -244.
Linnenbrink, E. A. (2007). The role of affect in student learning: A multi-dimensional approach to considering the interaction of affect, motivation, and engagement. In P. A. Schutz & R. Pekrun (Eds.), Emotion in education (pp. 101-118). San Diego: Academic Press.
Pekrun, R. (2005). Progress and problems in educational emotions research. Learning and instructions, (15), 497-506.
Pekrun, R. (2006). The control- value of achievement emotions: assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice. Educational psychology Review, (18), 315-341.
Pekrun, R., Frenzel, A. Goetz, T. & Perry, R. (2007). The control- value of achievement emotions: An integrative approach to emotions in education. In P.A. Shutz, & R. Pekrun, (Eds.). Emotion in Education (pp.13-36). San Diego, CA: Academic Press.
Pekrun, R., Goetz, T., & Perry, R.P. (2005). Achievement Emotions Questionnaire (AEQ), User’s manual. Munich, Germany: Department of psychology, University of Munich.
Pekrun, R., Goetz, T., & Perry, R.P. (2005). Achievement Emotions Questionnaire (AEQ), User’s manual. Munich, Germany: Department of psychology, University of Munich.
Pekrun, R., Goetz, T., Frenzel, A, C., Barchfeld, P., & Perry, R.P. (2011). Measuring emotions in students learning and performance: the Achievement Emotions Questionnaire (AEQ). Contemporary Educational Psychology, (36), 36 - 48.
Pekrun, R., Goetz, T., Titz, W., & Perry, R. P. (2002). Academic emotions in students’ self-regulated learning and achievement: A program of quantitative and qualitative research. Lawrence Erlbaum associares, Inc: Educational Psychologist, (37), 91–106.
Pekrun, R., Maier, M.A., & Elliot, A.J. (2006). Achievement goals and discrete achievement emotions: A theoretical model and prospective test. Journal of Educational Psychology, (98), 583-597.
Sarason, I.G. (1984). Stress, anxiety, and cognitive interference: Reactions to tests. Journal of Personality and Social Psychology, (44), 929-938.
Titz, W. (2001). Emotionen von Studierenden in Lernsituationen[Students’ emotions in situations of learning]. Muenster, Germany: Waxmann.
Tze, V. M. C., Klassen, R. M., Daniels, L. M., Li, J. C. H., & Zhang, X. (2012). A cross - cultural validation of the Learning - Related Boredom Scale (LRBS) with Canadian and Chinese collage students. Journal of psychology assessment, XX(X): 1-12.
Weiner, B. (1985). An attribution theory of achievement motivation and emotion. Psychological Review, (92), 548–573.
Weiner, B. (2001). Intrapersonal and interpersonal theories of motivation from an attribution perspective. In S. Farideh & C. Chi-yue (Eds.), Student motivation: The culture and context of learning. Plenum series on human exceptionality (pp. 17–30) Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
Zeidner, M. (1998). Test anxiety. The state of art. New York: Plenum.